Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik

Částka 43/1969
Platnost od 26.11.1969
Účinnost od 16.09.1969
Zrušeno k 30.05.1982 (92/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. září 1969

o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik

Dne 16. září 1969 byla v Praze podepsána Dohoda o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik.

Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 16. září 1969.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí:

Pleskot v. r.

DOHODA

o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,

vedeny přáním nadále rozvíjet přátelské vztahy, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu, upravující způsob vzájemného příjezdu, odjezdu i průjezdu občanů smluvních stran bez víz, a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky

dr. Jana Čecha,

vedoucího konzulárního odboru

ministerstva zahraničních věcí,

vláda Svazu sovětských socialistických republik

Nikolaje Ivanoviče Moljakova,

vedoucího konzulární správy

ministerstva zahraničních věcí,

kteří po vzájemné výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:

Článek 1

Občané jedné smluvní strany mající platné cestovní doklady pro služební cesty do zahraničí a jejich rodinní příslušníci mohou přijíždět, odjíždět a dočasně se zdržovat na území druhé smluvní strany bez víz této smluvní strany.

Článek 2

Občané smluvních stran mohou vykonávat turistické cesty bez víz na základě platných cestovních dokladů a turistických dokladů.

Článek 3

Občané smluvních stran mohou cestovat na návštěvu k příbuzným nebo známým bez víz na základě platných cestovních dokladů za podmínky, že obdrží od příbuzných či známých pozvání ověřené příslušnými orgány smluvní strany, na jejíž území hodlají cestovat.

Ve výjimečných případech může být pozvání nahrazeno telegramem ověřeným příslušnými orgány smluvní strany, na jejíž území se má cesta konat.

Soukromé cesty mohou být konány bez pozvání či telegramů uvedených v tomto článku, jestliže to umožňují právní předpisy smluvní strany, na jejíž území se má cesta konat.

Článek 4

Soukromé cesty občanů smluvních stran k příbuzným a známým zdržujícím se dočasně na území jedné ze smluvních stran se uskutečňují v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3 této Dohody.

Článek 5

Doba pobytu občanů smluvních stran při cestách uskutečňovaných podle článků 3 a 4 této Dohody nesmí přesahovat dobu 90 dní ode dne překročení státních hranic.

Prodloužení doby pobytu nad 90 dní může být provedeno příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území se cesta koná, se souhlasem příslušné diplomatické mise nebo konzulárního úřadu.

Článek 6

Pozvání se sepisují v jazyce smluvní strany, na jejíž území má být cesta vykonána. Pozvání platí po dobu jednoho roku ode dne jejich vydání.

Článek 7

Zájezdy skupin i jednotlivců v rámci výměny mezi společnostmi přátelství, kraji, městy, společenskými organizacemi, podniky, školami a jinými institucemi a organizacemi se uskutečňují bez víz na základě platných cestovních dokladů.

Článek 8

Cesty občanů smluvních stran uskutečňované v souladu s ustanoveními této Dohody se mohou rovněž konat v osobních automobilech a autobusech, přičemž musí být dodržovány právní předpisy smluvní strany, na jejímž území se cesta koná.

Článek 9

Občané jedné smluvní strany mohou bez víz na základě platných cestovních dokladů projíždět přes území druhé smluvní strany do třetích států.

Článek 10

Cesty občanů smluvních stran uskutečňované v souladu s ustanoveními této Dohody se mohou konat přes hraniční přechody otevřené pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 11

Cesty dětí uskutečňované v souladu s ustanoveními této Dohody se mohou konat na základě jejich vlastních cestovních dokladů, jakož i cestovních dokladů rodičů neb osob je doprovázejících, jestliže jsou do nich děti zapsány. Při cestách podle ustanovení článků 3 a 4 této Dohody musí být děti zapsány i do pozvání.

Fotografie dětí zapsaných do cestovních dokladů rodičů neb osob je doprovázejících se nevyžadují.

Článek 12

Občané jedné smluvní strany, kteří během cesty pozbyli cestovní doklady na území druhé smluvní strany, musí o tom vyrozumět příslušný orgán této smluvní strany a příslušnou diplomatickou misi nebo konzulární úřad, aby získali náhradní cestovní doklady. Výjezd na tyto náhradní cestovní doklady se řídí právními předpisy smluvní strany, na jejímž území k pozbytí dokladů došlo.

Článek 13

Ustanovení této Dohody se nedotýkají práva smluvních stran odmítnout vstup nebo přerušit pobyt na svém území nežádoucím osobám, které jsou občany druhé smluvní strany.

Článek 14

Příslušné orgány smluvních stran si vymění vzory platných cestovních dokladů a budou se včas vzájemně informovat o zavedení nových cestovních dokladů nebo o změnách v cestovních dokladech a v pozvání.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran se budou podle potřeby informovat o otázkách, které jsou spojeny s prováděním této Dohody.

Článek 16

Dnem, kdy vstoupí v platnost tato Dohoda, pozbývají platnosti dohody o bezvízových cestách uzavřené dříve mezi smluvními stranami.

Článek 17

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a zůstane v platnosti ještě 6 měsíců ode dne, kdy bude písemně vypovězena jednou ze smluvních stran.

Sepsáno v Praze dne 16. září 1969 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

dr. Jan Čech v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

N. I. Moljakov v. r.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik ze dne 16. září 1969

I

Ministerstva, úřady, podniky a společenské organizace smluvních stran v každém případě včas vzájemně dohodnou cesty jednotlivců a skupin uskutečňované v souladu s články 1 a 7 Dohody.

II

Podmínky turistických cest (lhůty, trasy a podobně) a náležitosti turistických dokladů ve smyslu článku 2 Dohody stanoví příslušné organizace cestovního ruchu smluvních stran ve vzájemných dohodách.

Doba platnosti turistických dokladů nesmí být delší než doba platnosti cestovních dokladů.

III

Výjimečnými případy ve smyslu článku 3 Dohody se rozumí těžké onemocnění neb úmrtí.

IV

Soukromé cesty podle článku 4 Dohody se mohou uskutečňovat na pozvání osob, které se dočasně zdržují na území jedné ze smluvních stran nejméně 3 měsíce.

V

Při cestách uskutečňovaných podle článku 7 Dohody příslušné orgány smluvních stran vyznačí v cestovních dokladech, že jde o výměnu.

VI

Pokud tak stanoví právní předpisy smluvní strany, na jejímž území se cesta koná, musí se cesty podle článků 3 a 4 Dohody uskutečňovat osobními automobily jen po trasách určených pro cesty zahraničních turistů. V případě cesty do míst, která leží mimo tyto trasy, jsou řidiči povinni ponechat tato vozidla v prostorech zvlášť k tomu určených příslušnými orgány.

VII

Vydávání vlastních cestovních dokladů dětem neb jejich zapisování do cestovních dokladů rodičů či osob je doprovázejících se provádí podle právních předpisů smluvní strany, která cestovní doklad vydává.

VIII

Cestovní doklady, vydávané příslušnými orgány smluvních stran, které ověřují totožnost držitele a opravňují ho k výjezdu do zahraničí a k návratu do státu trvalého pobytu, jsou:

pro občany ČSSR

diplomatický pas

služební pas

zvláštní pas

cestovní pas

cestovní příloha k občanskému průkazu

cestovní průkaz

plavecká knížka s cestovním rozkazem a uvedením cíle cesty a místa určení

služební průkaz členů civilních leteckých posádek

pro občany SSSR

diplomatický pas

služební pas

cestovní pas

námořnický průkaz s uvedením cíle cesty a místa určení

průkaz pro trvalý pobyt sovětského občana v cizině

cestovní průkaz

služební průkaz členů civilních leteckých posádek

občanský průkaz s cestovní přílohou

IX

Tento dodatkový protokol je nedílnou součástí Dohody o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik ze dne 16. září 1969 a jeho ustanovení mohou být změněna nebo doplněna dohodou příslušných orgánů obou smluvních stran.

Sepsáno v Praze dne 16. září 1969 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

dr. Jan Čech v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

N. I. Moljakov v. r.

Přesunout nahoru