Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Částka 41/1969
Platnost od 10.11.1969
Účinnost od 02.09.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. září 1969

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě


Dne 12. dubna 1969 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě.


Podle svého článku 25 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 2. září 1969.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí:

Pleskot v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky, vedeny přáním upravit přepravu osob a nákladů dopravními prostředky silniční dopravy mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím,

se dohodly takto:

I. Přeprava cestujících

Článek 1

Přepravy cestujících autobusy mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím, podléhají povolovacímu řízení, s výjimkou přeprav uvedených v článku 4.

Článek 2

1. Pravidelné autobusové tratě mezi oběma státy, jakož i pravidelné tranzitní tratě jejich územím, povolují na základě vzájemnosti a po vzájemné dohodě příslušné orgány obou smluvních stran.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran vydávají povolení pro tu část tratě, která prochází jejich územím.

3. Žádost o povolení se předkládá příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno.

4. K žádosti je třeba přiložit potřebnou dokumentaci (návrh jízdního řádu, tarifu a trasy, údaje o době provozu a o předpokládaném datu zahájení provozu). Příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat i jiné údaje, které považují za potřebné.

5. Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany žádosti, které je ochoten schválit, se všemi předepsanými údaji.

Článek 3

Pro příležitostné přepravy cestujících autobusy, s výjimkou přeprav uvedených v článku 4, se vyžaduje povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany. Příslušné orgány obou smluvních stran společně stanoví podmínky pro vydávání povolení.

Článek 4

Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení v případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:

a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno;

b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo evidováno, a konečný bod na území druhé smluvní strany nebo na území třetího státu, a to pod podmínkou, že se vozidlo - s výjimkou zvláštního povolení - vrátí prázdné na území státu, kde je evidováno.

Článek 5

1. Pro mezinárodní autobusovou dopravu je třeba vystavit přepravní doklad, který má obsahovat alespoň tyto údaje:

a) jméno (firma) a sídlo dopravce,

b) státní poznávací značka autobusu (přívěsu),

c) jméno řidiče,

d) jméno průvodčího (průvodce),

e) trasa přepravy (s uvedením důležitějších zastávek),

f) datum přepravy.

2. Pro přepravy podle článků 3 a 4 se vyžaduje rovněž seznam cestujících.

3. Každý dopravce použije přepravního dokladu zavedeného u jeho vlastního podniku a vyplňuje jednotlivé rubriky v jazyku své země.

Článek 6

1. Přeprava cestujících osobními motorovými vozidly za úplatu z území státu, kde je vozidlo evidováno, na území druhého státu, jakož i zpětná přeprava týchž cestujících, nepodléhá povolovacímu řízení.

2. Osobním motorovým vozidlem se rozumí ve smyslu této Dohody vozidlo, jehož obsaditelnost - včetně místa řidiče - není vyšší než devět míst.

II. Přeprava nákladů

Článek 7

Přepravy nákladů mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím podléhají povolení, s výjimkou přeprav uvedených v článku 9.

Článek 8

1. Počet přeprav nákladů prováděných na základě této Dohody stanoví příslušné orgány smluvních stran každoročně do 31. října na příští rok ve Smíšené komisi, předvídané článkem 20.

2. Smíšená komise stanoví:

a) kontingent povolení opravňujících k přepravě nákladů vzájemně osvobozených od všech daní a poplatků;

b) počet povolení k provádění přepravy nákladů podléhajících daním a poplatkům.

3. Bude-li počet povolení stanovený podle odstavce 2 tohoto článku nedostačující, příslušné orgány smluvních stran mohou po vzájemné dohodě vydat v průběhu roku další povolení.

Článek 9

1. Povolení nepodléhají přepravy:

a) stěhovaných svršků,

b) věcí určených pro veletrhy a výstavy,

c) závodních koní a vozidel, jakož i sportovních potřeb určených pro jiné sportovní podniky a zařízení pro stanové tábory,

d) divadelních dekorací a rekvizit,

e) hudebních nástrojů, předmětů a zařízení pro rozhlasové, televizní a filmové natáčení,

f) rakví nebo popelnic s ostatky zemřelých,

g) poškozených vozidel, jakož i jimi přepravovaných nákladů,

h) vozidly nebo vozidly s přívěsy o celkovém užitečném zatížení do 1000 kg.

2. Výjimky uvedené pod písmeny b) - e) platí jen tehdy, bude-li přepravovaný náklad dopraven zpět na území smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, nebo na území třetího státu.

Článek 10

1. Pro každé vozidlo nebo soupravu vozidel se vydává samostatné povolení odpovídající vzoru dohodnutému mezi příslušnými orgány obou smluvních stran.

2. Povolení platí pro jednu jízdu tam i zpět nebo na určitý čas.

3. Při jízdě vozidla nebo soupravy vozidel na území druhého státu bude povolení předloženo, požádají-li o to příslušné orgány tohoto státu.

4. Příslušné orgány smluvních stran si vrátí použitá i nepoužitá povolení do konce prvého měsíce následujícího roku.

III. Všeobecná ustanovení

Článek 11

Přepravy cestujících a přepravy nákladů podle této Dohody mohou provádět dopravci, kteří mají sídlo na území jedné ze smluvních stran a kteří podle vnitrostátních předpisů svého státu jsou oprávněni provádět mezinárodní silniční dopravu.

Článek 12

Celní projednávání vozidel a nákladů se provádí v souladu s ustanoveními mezinárodních dohod, jimiž jsou obě smluvní strany vázány; pokud není takových úprav, použijí se vnitrostátní předpisy příslušné smluvní strany.

Článek 13

1. Pohonné látky v nádržích pevně spojených s vozidlem a odpovídajících danému typu vozidla se osvobozují od cla, poplatků a daní.

2. Náhradní součástky potřebné k opravě dočasně dovezeného vozidla se rovněž osvobozují od cla, poplatků a daní.

3. Vyměněné součástky budou opět vyvezeny nebo zničeny pod úředním dohledem.

Článek 14

Dopravce je povinen předem pojistit pro případ své hmotné odpovědnosti každé vozidlo, které provádí přepravy podle této Dohody, pojištění se musí vztahovat na všechny škody způsobené třetím osobám.

Článek 15

Bez zvláštního povolení není dovolena:

a) přeprava mezi dvěma místy ležícími na území druhé smluvní strany,

b) přeprava z území druhé smluvní strany na území třetího státu.

Článek 16

Přesahuje-li váha, popřípadě rozměry použitého vozidla nebo přepravovaného nákladu váhu nebo rozměry nejvýše přípustné na území druhého státu, je třeba k přepravě zvláštního povolení příslušných orgánů tohoto státu.

Článek 17

Osádky vozidel, osoby provázející náklad, jakož i přepravovaní cestující, musí být vybaveni platnými cestovními doklady.

Článek 18

1. Přepravy cestujících prováděné na základě této Dohody, jakož i přepravy nákladů prováděné na základě povolení vydaných podle článku 8 odstavce 2 písm. a) se vzájemně osvobozují od všech daní a poplatků zatěžujících silniční dopravu. Osvobození se vztahuje rovněž na vozidla a na poplatky za vydání povolení k přepravě.

2. Výši daní a poplatků za přepravy prováděné na základě povolení vydaných podle článku 8 odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 stanoví Smíšená komise zřízená podle článku 20.

Článek 19

Platy vyplývající z provádění této Dohody se vyrovnávají podle platební dohody platné mezi oběma státy.

Článek 20

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně, které orgány jsou příslušné upravovat otázky týkající se provádění této Dohody.

2. Zástupci zmíněných příslušných orgánů se sejdou ve Smíšené komisi za účelem stanovení podmínek pro provádění přeprav a počtů povolení, jakož i za účelem řešení dalších otázek, které mohou vzniknout při provádění této Dohody.

3. Rozhodnutí Smíšené komise podléhají dodatečnému schválení příslušných orgánů obou smluvních stran.

Článek 21

Příslušné orgány obou smluvních stran dohodnou způsob výměny statistických údajů o přepravách uskutečněných podle této Dohody.

Článek 22

Dopravci jedné smluvní strany mohou k zajištění provádění přeprav podle této Dohody zřídit své zastoupení na území druhého státu. Činnost zastoupení bude v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy tohoto státu.

Článek 23

V případě porušení ustanovení této Dohody, k němuž by došlo na území jedné ze smluvních stran, příslušný orgán státu, v němž je vozidlo evidováno, je povinen na žádost příslušného orgánu druhé smluvní strany uplatnit vůči dopravci nezbytná opatření a uvědomit o tom příslušné orgány druhé smluvní strany.

Článek 24

V případech, které nejsou upraveny ustanoveními této Dohody nebo ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, použijí se vnitrostátní předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 25

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti jeden rok počínaje dnem, kdy vstoupila v platnost, a bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Na důkaz toho zmocněnci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Budapešti dne 12. dubna 1969 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

František Sloboda v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky:

Kiss Dezsö v. r.

Přesunout nahoru