Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 117/1969 Sb.Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Částka 38/1969
Platnost od 15.10.1969
Účinnost od 15.10.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 15. října 1969

o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

(1) Volební období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění se prodlužuje a končí dnem všeobecných voleb do těchto zastupitelských sborů, nejpozději dnem 31. prosince 1971.

(2) Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce poslance zastupitelského sboru, není třeba před provedením všeobecných voleb do tohoto sboru konat doplňovací volby.

§ 2

Vyžaduje-li to řádný chod zastupitelského sboru, může tento sbor na návrh příslušného orgánu Národní fronty doplnit volbou počet svých členů. Jde-li však o doplnění počtu poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění, provádí volbu příslušná národní rada [čl. 147 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci]; jde-li o doplnění počtu poslanců Sněmovny lidu Federálního shromáždění, provádí volbu tato sněmovna.

§ 3

(1) Zastupitelský sbor může svého poslance zprostit poslanecké funkce, jestliže to navrhne příslušný orgán Národní fronty proto, že poslanec

a) bez vážného důvodu po delší čas neplní svou poslaneckou funkci nebo

b) svou činností narušuje politiku Národní fronty.

(2) Obdobně může být poslanec zproštěn své poslanecké funkce také tehdy, byl-li pravomocně odsouzen pro trestný čin.

(3) Jde-li o poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění, rozhoduje o zproštění příslušná národní rada; jde-li o poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění, rozhoduje tato sněmovna.

(4) Jde-li o zproštění funkce poslance místního národního výboru, je orgánem, který podává návrh podle odstavce 1 nebo odstavce 2, příslušný okresní orgán Národní fronty.

§ 4

Zánikem funkce poslance národní rady, který je poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění, zaniká i jeho funkce poslance této sněmovny.

§ 5

Předpisy o doplňovacích volbách a o odvolávání poslanců voliči zůstávají nedotčeny.

§ 6

Volební období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů končí dnem, který stanoví ústavní zákon o soudech a prokuraturách (čl. 145 úst. zák. č. 143/1968 Sb.).


§ 7

Ústavní zákon č. 112/1967 Sb., o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, ústavní zákon č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady, a ustanovení článku 148 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se zrušují.


§ 8

(1) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Ustanovení § 1 až 4 pozbudou účinnosti dnem, kdy budou provedeny všeobecné volby do zastupitelských sborů, nejpozději dnem 31. prosince 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru