Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti

Částka 36/1969
Platnost od 06.10.1969
Účinnost od 06.10.1969
Zrušeno k 01.01.1971 (142/1970 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

111

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 10. září 1969

o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti

Ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky v dohodě s ministrem financí Československé socialistické republiky stanoví podle § 7a odst. 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti se uděluje podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona obecné povolení vstupovat v rámci jejich oprávnění k zahraničně obchodní činnosti ve smluvní závazky v poměru k cizině ohledně dovozu nebo vývozu zboží *) nebo výkonu činnosti, jestliže tyto organizace nebo organizace, pro které se má uskutečnit dovoz nebo vývoz zboží nebo výkon činnosti, mají u příslušné československé banky zajištěny koupí nebo jiným stanoveným způsobem **) devizové prostředky, pokud jsou potřebné ke splnění povinností z těchto smluvních závazků. Toto obecné povolení zahrnuje při zajištění potřebných devizových prostředků i oprávnění uzavírat smlouvy související s uskutečňováním plnění těchto závazků nebo vymáhání nároků z těchto právních vztahů.

(2) Při výměnných obchodech (§ 420 a 424 zákoníku mezinárodního obchodu č. 101/1963 Sb.) se posuzuje podle této vyhlášky dovoz a vývoz zboží samostatně; dovoz zboží při těchto obchodech se považuje za použití devizových prostředků, jež musí být předem zajištěny podle odstavce 1.

(3) Povolení podle odstavce 1 se nevztahuje na vývoz zboží na úvěr delší 1 roku.

§ 2

Organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti se uděluje obecné povolení podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona uznávat závazky ze smluv uvedených v § 1, jsou-li pro to nesporné důvody.

§ 3

Pokud se zákon zmiňuje o podnicích zahraničního obchodu, rozumí se jimi organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti.


§ 4

Zrušuje se vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 62/1957 Ú. l. ze dne 5. ledna 1957 a předpisy a pokyny ji doplňující a provádějící.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Tabaček v. r.

Poznámky pod čarou

*) Netýká se tedy práv z vynálezů, ochranných známek a chráněných vzorů a využití výrobních a technologických znalostí (know-how).

**) Pro rok 1969 je upraveno "Podmínkami Státní banky československé pro provádění regulace devizového trhu" z 3. prosince 1968.

Přesunout nahoru