Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě

Částka 36/1969
Platnost od 06.10.1969
Účinnost od 31.10.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 31. srpna 1969

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě


Dne 17. dubna 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě.


Podle svého článku 21 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 31. října 1968.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Belgického království,

vedeny přáním rozvíjet přepravu cestujících a zboží užitkovými vozidly silniční dopravy mezi oběma státy, jakož i tranzitem přes jejich území, se dohodly takto:

I. Přeprava cestujících autobusy a autokary

Přepravy podléhající povolení

Článek 1

Veškerá přeprava cestujících autobusy nebo autokary mezi oběma státy nebo tranzitem přes jejich území podléhá povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 5.

Pravidelné tratě

Článek 2

1. Pravidelné tratě mezi oběma státy nebo tranzitem přes jejich území schvalují po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran na základě vzájemnosti.

2. Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro úsek trasy procházející územím jejich státu.

3. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky pro vydávání povolení.

Článek 3

1. Žádost o povolení se předkládá příslušným orgánům státu, kde je vozidlo evidováno, nejpozději dva měsíce před předpokládaným datem zahájení přepravy.

2. K žádosti o povolení musí být připojena nezbytná dokumentace (jméno nebo firma dopravce, návrh jízdního řádu, tarifů a trasy jízdy, místa zastávek, údaje o předpokládané době provozu v průběhu roku, předpokládané datum zahájení přepravy, ujednání mezi dopravci u společně provozované trati). Příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat i další údaje, které považují za potřebné.

3. Příslušné orgány každé smluvní strany předají příslušným orgánům druhé smluvní strany spolu se všemi předepsanými doklady žádosti, které zamýšlí schválit.

Každé povolení vyžaduje předchozí souhlas tranzitních zemí.

Jiné přepravy

Článek 4

1. Povolení pro příležitostné přepravy cestujících, kromě přeprav uvedených v článku 5, se vydávají na základě žádostí předložených příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno. Tento orgán je předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany ke schválení a k vydání povolení.

2. Pro každou jízdu a pro každé vozidlo se vydává samostatné povolení, které opravňuje k provedení přepravy při jízdě tam i zpět, pokud v tomto povolení není stanoveno jinak.

3. Každé vozidlo musí být vybaveno povolením vydaným příslušnými orgány smluvních stran, které bude na požádání předloženo kontrolním orgánům.

Přepravy nepodléhající povolení

Článek 5

1. Přepravní podniky, které mají provozní sídlo v jednom z obou států a které jsou oprávněny zajišťovat nepravidelnou přepravu, mohou bez povolení provádět přepravy na území druhé smluvní strany nebo tranzitem přes toto území:

a) přepravuje-li vozidlo při jedné a téže jízdě tytéž cestující, a to od místa nástupu až do návratu do téhož místa;

b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo evidováno, a konečný bod na území druhé smluvní strany, a to pod podmínkou, že se vozidlo vrátí prázdné do státu, kde je evidováno;

c) přijíždí-li vozidlo prázdné v důsledku poruchy.

2. Při provádění přeprav uvedených v tomto článku musí být ve vozidle seznam cestujících, který bude na požádání předložen kontrolním orgánům.

II. Přeprava zboží

Přepravy podléhající povolení

Článek 6

1. Veškerá přeprava zboží mezi oběma státy nebo tranzitem přes jejich území podléhá povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 9.

2. Příslušné orgány smluvních stran stanoví ročně po vzájemné dohodě kontingent povolení.

3. Příslušné orgány každé smluvní strany předají příslušným orgánům druhé smluvní strany dohodnutý počet povolení.

Článek 7

Přepravní povolení vydávají dopravcům příslušné orgány státu, kde je vozidlo evidováno.

Článek 8

1. Povolení jsou dvojího druhu:

a) "trvalá povolení" platná nejvýše po dobu jednoho roku,

b) "jednorázová povolení" platná pro jednu nebo více přeprav ve vymezené době.

2. Nositel povolení je povinen vyplnit přepravní doklad před každou jízdou.

3. Povolení a připojený přepravní doklad musí doprovázet vozidlo při jízdě na území druhé smluvní strany a musí být předloženy na požádání kontrolním orgánům.

4. Výraz "vozidlo" značí jednotlivé vozidlo nebo celek spřažených vozidel.

5. Povolení je nepřevoditelné.

6. Při zpáteční cestě může dopravce naložit zboží na území druhé smluvní strany s určením do státu, kde je vozidlo evidováno.

Přepravy nepodléhající povolení

Článek 9

Povolení nepodléhají:

a) přepravy pohřební prováděné vozidly k tomuto účelu zvlášť upravenými;

b) přepravy předmětů vozidly, jejichž užitková zátěž nepřesahuje 500 kg;

c) přepravy poškozených vozidel;

d) přepravy prováděné na vlastní účet.

Nadkontingentní přepravy

Článek 10

Povolení podléhají, jsou však mimo kontingent:

a) přepravy stěhovaných svršků prováděné vozidly k tomuto účelu zvlášť upravenými;

b) přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy nebo předvádění;

c) přepravy závodních koní, závodních automobilů a jiných sportovních potřeb určených pro sportovní podniky;

d) přepravy divadelních dekorací a rekvizit;

e) přepravy hudebních nástrojů a potřeb pro rozhlasová nebo televizní natáčení;

f) přepravy tranzitní.

Přepravy uvedené pod písmeny b)-e) mohou však být prováděny mimo kontingent jen tehdy, jestliže předměty nebo zvířata jsou dopraveny zpět do země, kde je vozidlo evidováno.

Statistické údaje

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně dohodnou o výměně statistických údajů.

III. Celní a daňová ustanovení

Článek 12

Celní projednání vozidel a zboží se řídí ustanoveními mezinárodních úmluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány.

Článek 13

1. Motorová vozidla, jakož i přívěsy všeho druhu, řádně evidovaná u jedné ze smluvních stran, která se dočasně zdržují na území druhé smluvní strany, jsou osvobozena od poplatků a daní z motorových vozidel a přívěsů, jakož i daní z jejich provozu.

2. Osvobození se nevztahuje na cla a spotřební dávky a na poplatky za průjezd po silnicích a mostech.

3. Poplatky a daně vybírané při přepravách osob nebo zboží prováděných za úplatu stanoví příslušné orgány smluvních stran.

IV. Všeobecná ustanovení

Článek 14

Přepravy cestujících a zboží podle této dohody mohou být prováděny pouze vozidly evidovanými u jedné ze smluvních stran.

Článek 15

1. Dopravci sídlící na území jedné ze smluvních stran nejsou oprávněni provádět přepravy cestujících nebo zboží mezi dvěma místy na území druhé smluvní strany.

2. Dopravci sídlící na území jedné ze smluvních stran nejsou oprávněni provádět přepravy zboží z území druhé smluvní strany do třetího státu a naopak.

Článek 16

Platby, které mají být provedeny na základě závazků vyplývajících z ustanovení této dohody, se vyrovnávají podle platební dohody platné mezi oběma smluvními stranami.

Článek 17

Dopravci jedné ze smluvních stran mohou určit k zajištění přeprav uvedených v této dohodě zástupce na území druhé smluvní strany v souladu s předpisy platnými v tomto státě.

Článek 18

Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, budou použity vnitrostátní předpisy smluvních stran.

Smíšená komise

Článek 19

1. Zástupci smluvních stran se budou podle potřeby scházet ve Smíšené komisi k zajištění řádného provádění této dohody.

2. Závěry Smíšené komise budou v případě potřeby předloženy ke schválení příslušným orgánům smluvních stran.

Článek 20

Každá ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, které orgány jsou příslušné řešit otázky týkající se provádění této dohody.

Platnost dohody

Článek 21

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany navzájem sdělí, že byly splněny ústavní předpisy vyžadované pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti jeden rok a její platnost bude mlčky prodlužována vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Praze dne 17. dubna 1968 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jan Dufek v. r.

Za vládu Belgického království:

Raoul Dooreman v. r.

Přesunout nahoru