Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c8/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1968
Platnost od 01.03.1968
Zrušeno k 01.01.1990 (78/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední správa spojů

vydala podle § 2 vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon, nový Poštovní řád.

Poštovní řád stanoví podmínky pro používání pošty (zasílací podmínky), jakož i práva a povinnosti pošty a použivatelů pošty.

Nový Postovní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 1968. Týmž dnem pozbývá platnosti dosavadní Poštovní řád, jehož vydání bylo oznámeno v částce 55 Úředního listu z roku 1959.

Poštovní řád byl vydán jako samostatná příloha Věstníku Ústřední správy spojů. Lze do něho nahlédnout u každé pošty. Je možno jej též zakoupit v prodejně Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1, Hybernská 5. Písemné objednávky je třeba adresovat Technické ústředně spojů, Praha 7, Dimitrovovo náměstí 16. Poštovní řád byl vydán v českém a ve slovenském znění.

Federální výbor pro pošty a telekomunikace vydal podle § 2 vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon, podle § 1 odst. 4 Poštovního řádu a podle čl. 20 písm. b) a čl. 144 odst. 2 zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, opatření ze dne 28. února 1969 č. 69/1969, opatření ze dne 2. prosince 1969, č. 320/1969 a opatření ze dne 30. prosince 1969 č. 12/1970, jimiž se mění a doplňuje Poštovní řád. Uvedenými opatřeními se mění a doplňují zejména ustanovení o způsobu doručování některých písemností s doručenkou, o působnosti při rozhodování o náhradách za poštovní zásilky mezinárodního styku a o výplatném v místní přepravě. Opatření ze dne 28. února 1969 nabylo účinnosti dnem 13. března 1969 a je uveřejněno v částce 11/1969 Věstníku pošt a telekomunikací, opatření ze dne 2. prosince 1969 nabylo účinnosti dnem 1. ledna 1970 a je uveřejněno v částce 50/1969 Věstníku pošt a telekomunikací a opatření ze dne 30. prosince 1969 nabylo účinnosti dnem 1. ledna 1970 a je uveřejněno v částce 3/1970 Věstníku pošt a telekomunikací.

Federální ministerstvo spojů vydalo na základě úkolu uloženého usnesením vlády ČSSR č. 288/1976 výnos čj. 16/502/22/78 ze dne 8. listopadu 1978, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu. Změny a doplňky Poštovního řádu upravují zasílací podmínky poštovních zásilek s ohledem na automatizovaný systém třídění listovních zásilek podle poštovních směrovacích čísel. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn jako opatření č. 257 v částce 47/1978 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo na základě výměru federálního cenového úřadu č. 862/05/79 ze dne 4. 7. 1979, kterým se s účinností od 23. 7. 1979 mění spojové tarify, výnos čj. 11 385/22/80 ze dne 24. 7. 1980, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu. Změny a doplňky Poštovního řádu vyplývají z výše uvedeného výnosu, nabyly účinnosti dnem 23. 7. 1979 a jsou uvedeny jako opatření č. 137 v částce 33-34/80 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo na základě vyhlášky předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací, ze dne 24. ledna 1978, výnos čj. 9541/22/79 ze dne 6. června 1979, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu a výnos čj. 9542/22/79 ze dne 6. června 1979, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního sazebníku.
Změny a doplňky Poštovního řádu upravují zasílací podmínky poštovních poukázek, poštovních zásilek na dobírku a stanoví zásady pro příjem poštovních poukázek, kterými jsou po skončení hodin pro veřejnost u pošt odesílány tržby maloobchodních organizací. Změny a doplňky Poštovního sazebníku vyplývají ze změn a doplňků Poštovního řádu. Výnosy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1980 a jsou uvedeny jako opatření č. 112 a 113 v částce 27/79 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo na základě § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, a v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, a vyhlášky FMZO č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, výnos č. 12 844/22-80 ze dne 1. září 1980, kterým se provádějí změny Poštovního řádu a jako oprava č. 8 změny Poštovního sazebníku.
Tento výnos, kterým se mění předpisy pro vývoz věcí v poštovních zásilkách do ciziny, nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1980 a je uveden jako opatření č. 164 v částce 40 ze dne 2. 10. 1980 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo na základě § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, v souvislosti s nabytím účinnosti nové Světové poštovní úmluvy a ostatních aktů Světové poštovní unie, výnos č. 7441/22/81 ze dne 29. dubna 1981, kterým se provádějí změny a doplňky Poštovního řádu. Tento výnos, kterým se mění a doplňují předpisy o mezinárodním poštovním styku, nabývá účinnosti dnem 1. července 1981 a je uveden jako opatření č. 105 v částce 21 ze dne 4. června 1981 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout na každé poště a organizaci spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo výnos čj. 14 020/221/81 I-II ze dne 19. 10. 1981, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu a Poštovního sazebníku. Obsahem uvedených změn a doplňků je zrušení měsíční sazby za propůjčení zamykatelné poštovní přihrádky. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982 a je uveřejněn jako opatření č. 212 a 213 v částce 44-45/1981 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout na každé poště a organizaci spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo výnos čj. 15 636/221/81 ze dne 25. listopadu 1981, kterým se vyhlašuje novelizované znění dodatku 8 Poštovního řádu. Obsahem tohoto předpisu je úprava odlišného způsobu dodávání poštovních zásilek pro ozbrojené sbory a pro jejich příslušníky, občanské pracovníky, stranické, svazácké, odborové a ostatní společenské organizace. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1982 a je uveřejněn jako opatření č. 238 v částce 50/1981 Věstníku federálního ministerstva spojů, do nějž lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo výnos čj. 7420/83-FN/1 ze dne. 1. 7. 1983, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu. Obsahem uvedených změn a doplňků je úprava lhůt pro podání žádosti o vydání příležitostného razítka a propagační vložky razítkovacích strojů, změna některých zasílacích podmínek poštovních zásilek a prodloužení platnosti obálek prvního dne. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1983 a je uveřejněn jako opatření č. 120 v částce 17/1983 Věstníku federálního ministerstva spojů, do kterého lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů. Přehled ostatních změn a doplňků Poštovního řádu (vyhlášeného opatřením č. 26/1968 Věstníku Ústřední správy spojů a registrovaného v částce 8/1968 Sb.) je uveden v cit. opatření Věstníku federálního ministerstva spojů, kterým se současně vyhlašuje úplné znění Poštovního řádu, vydaného jako samostatná příloha k tomuto opatření. Úplné znění Poštovního řádu, které je platné od 1. 9. 1983, se vydává v českém a slovenském znění. Cena 1 výtisku je 15 Kčs a v průběhu srpna 1983 jej lze zakoupit v prodejně Nakladatelství dopravy a spojů, Hybernská 5, 115 78 Praha 1 a v prodejně PNS č. 57, Gorkého 17, 811 01 Bratislava. Na fakturu prodává Poštovní řád Technická ústředna spojů, Dimitrovovo nám. 16, 125 06, Praha 7 - Holešovice a Technická ústředna spojů, Kukučínova 52, 532 25 Bratislava.

Federální ministerstvo spojů vydalo výnos čj. 15 528/84-PN/1 ze dne 3. ledna 1985, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního rádu (vydaného podle § 7 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, a podle § 2 vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon) registrovaného v částce 8/1968 Sb.; úplné znění registrováno v částce 24/1983 Sb. Obsahem těchto změn a doplňků je zrušení výběru sazby poselného za spěšné doručováni poštovních zásilek do vnějšího doručovacího obvodu. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1985 a je uveřejněn jako opatření č. 15 v částca 3/1985 Věstníku federálního ministerstva spojů, do kterého lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo na základě § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, v souvislosti s nabytím účinnosti nové Světové poštovní úmluvy a ostatních aktů Světové poštovní unie výnos čj. 10476 85-PN/1 ze dne 30. října 1985, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu (reg. v částce 8/1968 Sb., vydání úplného znění registrováno v částce 24/1983 Sb.).
Tento výnos, kterým se mění a doplňují předpisy o mezinárodním poštovním styku, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986 a je uveden jako opatření č. 204 v částce 28 ze dne 5. prosince 1985 Věstníku federálního ministerstva spojů, do nějž lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Přesunout nahoru