Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c7/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1968
Platnost od 27.02.1968
Účinnost od 01.01.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo národní obrany

vydalo Soubor mzdových předpisů pro občanské pracovníky. Do souboru byly ke dni 31. prosince 1967 zahrnuty tyto mzdové předpisy pro občanské pracovníky:

a) Platový řád pro občanské pracovníky vojenské správy u rozpočtových organizací (čj. 17 000-81/5.odd.-1967; I/1-10).

Tímto platovým řádem byly nahrazeny směrnice ministra národní obrany čj. 83 770/NM/1957 ve znění doplňků; platový řád nabyl účinnosti dnem 1. července 1967.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos čj. 13 700-81/5 ze dne 30. září 1974, kterým se mění platový řád pro občanské pracovníky vojenské správy u rozpočtových organizací ze dne 17. května 1967 čj. 17 000-81.5.odd.-1967 (reg. v částce 7/1968 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1974.

b) Výnosy o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků, vydané ministerstvem zdravotnictví společně s ostatními příslušnými ústředními úřady.

Jsou to:

- Výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. března 1967, čj. PM-612-23. 3. 1967, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků;

- Směrnice o poskytování příplatků za práci ve zdraví škodlivém prostředí pracovníkům zdravotnických zařízení a některých rozpočtových organizací, čj. PM-612-23. 3. 67 ze dne 31. března 1967;

- Prémiování zubních laborantů čj. PM-612-21. 2. 67 ze dne 13. dubna 1967 (čj. 17 600-81/5. odd.-1967; I/2-20).

Těmito výnosy byly nahrazeny výnosy MNO čj. 16 000-81/5. odd.-1967 a čj. 21 141/FS/1953.

c) Výnos ministra školství, kterým se vydává platový řád pro učitele a vychovatele, vydaný společně s ostatními příslušnými ústředními úřady čj. 7000/67-E I/1 ze dne 1. března 1967 (čj. 17 800-81/5-1967; I/3-30).

Výnosem se nahrazuje úprava uplatněná v oboru MNO výnosem čj. 12 500/4-5-1966.

d) Platový řád pro občanské pracovníky organizací výzkumné a vývojové základny Československé lidové armády (čj. 18 500-81/5. odd.-1967 ze dne 27. listopadu 1967; I/4-40).

Tímto platovým řádem byl nahrazen platový řád čj. 3964-FS/1958; platový řád nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1967.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos čj. 13 550-81/5 ze dne 30. srpna 1974 o změně platového řádu pro občanské pracovníky organizaci výzkumné a vývojové základny Československé lidové armády ze dne 27. listopadu 1967 čj. 18 500-81/5.odd.-1967, ve znění výnosu ministerstva národní obrany ze dne 23. července 1969 čj. 22 000-81/5 (reg. v částce 7/1968 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1974.

e) Výnos ministra národní obrany ze dne 13. prosince 1967 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků ve vojenských uměleckých souborech (čj. 18 700-81/5. odd.-1967; I/6-60).

Tímto výnosem byl nahrazen vnos ministra národní obrany ze dne 2. prosince 1954 o úpravě pracovních a platových poměrů uměleckých pracovníků uměleckých souborů československé armády ve znění doplňků. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1967.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 30. listopadu 1982 čj. 6850-FS/5-1982, pozbyl platnosti výnos ministra národní obrany ze dne 13. prosince 1967 čj. 18 700-81/5. odd.-1967 I/6-60 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků ve vojenských uměleckých souborech (reg. v částce 7/1968 Sb.).

f) Směrnice pro poskytování odměn občanským pracovníkům rozpočtových organizací ministerstva národní obrany ze dne 4. dubna 1967 (I/7-70).

Těmito směrnicemi byly nahrazeny zásady k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti občanských pracovníků u některých rozpočtových organizací MNO za splnění plánu a některých dalších významných úkolů, vyhlášené Sbírkou nařízení a směrnic MNO č. 7, článek 1 ze dne 21. března 1963, ve znění doplňků. Směrnice nabyly účinnosti dnem vyhlášení.

g) Výnos ministra národní obrany ze dne 1. ledna 1967 o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků - občanských pracovníků vojenské správy (II/1-11).

Tímto výnosem byla nahrazena úprava platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků - občanských zaměstnanců v chozrasčotních organizacích a útvarech s odbornou činností ministerstva národní obrany (předpis Sm-fin-5)a výnos ministra národní obrany ze dne 11. května 1964 o opatřeních k prohlubování osobní hmotné zainteresovanosti mistrů a jim na roveň postavených pracovníků v oboru ministerstva národní obrany, čj. 6502-4/1964. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna1967.

Ministerstvo národní obrany vydalo výnos ze dne 1. prosince 1968 čj. 4500-61/5. odd.-1968, kterým se mění a doplňuje výnos ministra národní obrany ze dne 1. ledna 1967, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků - občanských pracovníků vojenské správy (II/1-II/1). Výnosem byly provedeny změny ve výnosu ministra národní obrany ze dne 1. ledna 1967, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků - občanských pracovníků vojenské správy (II/1-II/1). Výnosem byly provedeny změny ve výnosu ministra národní obrany ze dne 1. ledna 1967, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků - občanských pracovníků vojenské správy (reg. v částce 7/1968 Sb.). Byly zrušeny směrnice pro přiznávání nebezpečenského příplatku technickoinženýrským pracovníkům pracujícím v pyroprovozech čj. 21 249-FS/1960. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1968.

i) Výnos ministra národní obrany ze dne 30. prosince 1967 o úpravě mzdových podmínek dělníků-občanských pracovníků v n. p. Naše vojsko, tiskárna a ve vojenské topografické službě (II/4-40).

Výnosem se nahrazuje úprava podle výnosu ministryně spotřebního průmyslu čj. 131-1291/1960 z 1. března 1960, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstva spotřebního průmyslu. Nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968.

j) Výnos ministryně spotřebního průmyslu č. 96/1966 o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků ve výrobních hospodářských jednotkách ministerstva spotřebního průmyslu.

Výnos byl vztažen čj. 15 114-4/5. odd.-1968 (II/4-41) na všechny technicko-hospodářské pracovníky n. p. Naše vojsko, tiskárna s účinností dnem 1. ledna 1967.

k) Výnos ministerstva národní obrany o zavedení nové úpravy odměňování domovníků-občanských pracovníků v oboru MNO podle vyhlášky ministerstva vnitra a Ústřední rady odborů č. 42/1967 Sb. (čj. 17 323-81/5.odd.-1967 ze dne 30. října 1967; II/6-61.

l) Zásady pro úpravu platových poměrů technickohospodářských pracovníků u oborového podniku Vojenské stavby ze dne 10. února 1967 čj. 15 482-81/5. odd.-1967; II/6-61).

Byly zrušeny pokyny MNO čj. 4261-4/5. odd.-1966, část týkající se technickohospodářských pracovníků. Účinnost byla stanovena dnem 1. ledna 1967.

Soubor mzdových předpisů pro občanské pracovníky byl vydán pod značkou Pam-1-3 a lze do něj nahlédnout v oddělení práce a mezd ministerstva národní obrany.

Ruší se bod 1. a 2. oznámení uveřejněného v částce 33 Sbírky zákonů z roku 1963, týkající se výnosu ministra národní obrany ze dne 27. ledna 1962 čj. 350-EN/FS a výnosu ministra národní obrany ze dne 28. února 1963 čj. 20 282-4/1963.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v Souboru mzdových předpisů pro občanské pracovníky, reg. v částce 7 Sb. z r. 1968 další mzdový předpis: Výnos o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (čj. 3600-81/5-1971). Tímto výnosem, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1971, byly současně zrušeny předchozí mzdové předpisy upravující poměry zdravotnických pracovníků v oboru MNO a registrované v částce 7 Sb. z r. 1968, výnos MNO čj. 21400-61/5-1969 registrovaný v částce 32 Sb. z roku 1969 a článek 8 směrnic MNO k čj. 20700-81/5-1969.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos ze dne 30. srpna 1972 čj. 1700 81/5.odd.-1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád). Tímto výnosem, který nabyl účinnosti dnem 1. září 1972, se ruší výnos ministerstva národní obrany ze dne 26. září 1967 čj. 17 800-81/5.odd.-1967, podle kterého se platové poměry učitelů a vychovatelů škol II. cyklu - občanských pracovníků v oboru působnosti ministerstva národní obrany upravují výnosem ministerstva školství č. 7000/67-E I/1 ze dne 1. března 1967 (reg. v částce 7/1968 Sb.).

Přesunout nahoru