Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c42/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1968
Platnost od 19.11.1968
Zrušeno k 01.09.1985 (o4/c44/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnosem ze dne 24. 7. 1968 č. LP-271.2-29. 6. 68 směrnice Dárcovství krve. Tyto směrnice shrnují a upravují dosavadní předpisy o dárcovství krve. Určují v souladu s dlouholetou praxí organizace a pracoviště, která provádějí nábor dárců krve, posuzování způsobilosti k dárcovství krve, zvaní a orientační klinicko-laboratorní vyšetřování dárců krve.

Směrnice dále stanoví základní podmínky pro odběr krve, vyjmenovávají nároky dárců krve, jako pracovní volno k odběru krve a k zotavení po odběru krve a náhradu cestovních výloh, a určují výši příspěvku na zlepšené stravování po odběru krve, po plasmaferese a po odběru kostní dřeně a rovněž náklady na přesnídávku po těchto výkonech.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. prosince 1968.

Zároveň se zrušují:

- instrukce ministerstva zdravotnictví poř. č. 170/1954 Sb., instr. ve znění instrukce poř. č. 48/1955 Sb. instr. (Slov. poř. č. 221/1954 Zb. inštr. ve znění poř. č. 86/1955 Zb. inštr.) - příspěvek na zlepšení stravování dobrovolných dárců krve a odměna za lidské sliny,

- směrnice ministerstva zdravotnictví č. 6/1964 Věst. MZd - Odměny dárců krve a za umělou imunizaci pro přípravu vzácných diagnostických sér,

- směrnice ministerstva zdravotnictví č. 45/1964 Věst MZd - Zvýšení nákladů na přesnídávku a občerstvení u čestných dárců krve.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 25/1968 (částka 17-18) a lze do nich nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví, u odborů zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, ministerstvem financí SSR a se Slovenskou odborovou radou výnos ze dne 27. 5. 1974 čj. Z-5356/1974 C/13, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 7. 1968 čj. LP-271.2-29.6.1968 o dárcovství krve uveřejněný pod č. 25/1968 Věstníku MZ a registrovaný v částce 42/1968 Sb. Změna spočívá v nové úpravě pracovního volna, které poskytnou organizace pracovníkům - dárcům krve, plazmy nebo kostní dřeně. Výnos je uveřejněn v částce 13-14/1974 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV, odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí SSR, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, Slovenskou odborovou radou a Slovenským ústředním výborem Československého Červeného kříže vydalo výnos č. Z-6366/1976-B/1 ze dne 16. června 1976, kterým se mění směrnice o dárcovství krve č. 25/1966 Věstníku ministerstva zdravotnictví (reg. v částce 42/1968 Sb.), ve znění výnosu č. 11/1974 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR (reg. v částce 3/1975 Sb.). Tímto výnosem se mění částky určené na občerstvení dárcům krve. Výnos je uveřejněn pod č. 31/1976 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a ministerstvem financí SSR a po projednání se Slovenskou odborovou radou výnos čj. Z-5666/1977-C/13 ze dne 7. října 1977, kterým se mění a doplňují směrnice o dárcovství krve uveřejněné pod č. 25/1968 Věstníku ministerstva zdravotnictví (reg. v částce 42/1968 Sb.), ve znění výnosu č. 11/1974 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR (reg. v částce 3/1975 Sb.) a výnosu č. 31/1976 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR (reg. v částce 1/1977 Sb.). Změna spočívá v tom, že v části II předmětných směrnic se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který stanoví, že pracovní volno s náhradou odměny za práci podle odstavce 6 lze za určitých podmínek poskytovat i dárcům krve - členům jednotných zemědělských družstev. Výnos je uveřejněn pod č. 26/1977 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí a financí České socialistické republiky a s Českou odborovou radou, Českým ústředním výborem Československého červeného kříže a s ostatními zúčastněnými orgány směrnice č. 30/1977 Věst. MZ ČSR (čj. LP/3-271-12.5.1977), jimiž se mění směrnice č. 25/1968 Věst. MZ o dárcovství krve (reg. v částce 42/1968 Sb.), ve znění směrnic č. 24/1973 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 2/1974 Sb.). Směrnice nově upravují výši příspěvku na přesnídávku u dárců krve. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 7. 1978 a jsou uveřejněny ve Věstníku MZ ČSR v částce 13-16/1977; je možno do nich nahlédnout na národních výborech a v ústavech národního zdraví.

Zrušujú sa smernice č. 25/1968 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (reg. v čiastke 42/1968 Zb.) v znení úpravy č. 11/1974 Vestníka MZ SSR (reg. v čiastke 3/1975 Zb.), úpravy č. 31/1976 Vestníka MZ SSR (reg. v čiastke 1/1977 Zb.), úpravy č. 26 1977 Vestníka MZ SSR (reg. v čiastke 3/1978 Zb.) a úpravy č. 11/1979 Vestníka MZ SSR.

Přesunout nahoru