Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c34/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1968
Platnost od 20.08.1968
Účinnost od 01.09.1968
Zrušeno k 07.09.1992 (435/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední báňský úřad

vydal v dohodě se zúčastněnými hospodářskými orgány a Ústřední správou geodézie a kartografie podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona ze dne 5. července 1957 č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon) Důlně měřický předpis svazek IV ze dne 7. července 1967 čj. 4700/1967 "Seznam smluvených značek důlních map".

Tento předpis platí pro organizace, které podle zákona ze dne 5. července 1957 č. 41/1967 Sb., o využití nerostného bohatství (§ 37 a  43 jsou povinny vést důlní mapy a důlně měřickou dokumentaci.

Předpis upravuje používání značek v základních i účelových důlních mapách. Obsahuje zejména značky pro důlní povrchová i podzemní díla, pro větrací a bezpečnostní zařízení, vrty a geologii a pro strojní zařízení. Předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 1968.

Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se zrušuje platnost vyhlášky Báňského hejtmanství v Praze a v Brně ze dne 27. září 1949, kterou se vydávají značky důlních map (č. 1029 Úř. l. I).

Do předpisu je možno nahlédnout u Ústředního báňského úřadu v Praze nebo u kteréhokoliv obvodního báňského úřadu v úředních hodinách.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu, a to banskomeračský predpis Ústredného banského úradu zväzok IV zo 7. júla 1967 č. 4700/1967 "Zoznam dohodnutých značiek banských máp" (reg. v čiastke 34/1968 Zb.). Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto důlně měřický předpis Ústředního báňského úřadu, svazek IV, č. j. 4700/1967 ze dne 7. července 1967 Seznam smluvených značek důlních map (reg. v částce 34/1968 Sb.). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Přesunout nahoru