Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c25/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1968
Platnost od 24.06.1968
Účinnost od 01.05.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury a informací

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v umění a kultuře podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství výnos ze dne 30. dubna 1968 čj. 7777/68-V/2, o úpravě mzdových podmínek dělníků, požárníků z povolání, členů závodních stráží, hlídačů a vrátných v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva kultury a informací. Jde o tyto organizace:

Art Centrum, čs. středisko výtvarných umění, ústřední církevní nakladatelství, Čs. divadelní a literární jednatelství, Čs. hudební a divadelní agenturu-Pragokoncert, Čs. komisi pro spolupráci s UNESCO, Čs. ústředí knižní kultury, Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, Divadelní službu n. p., divadla, krajská nakladatelství, krajské podniky pro film, koncerty a estrády (Filmový podnik hl. m. Prahy); kulturní fondy, Koncertní a divadelní kancelář. Ochranný svaz autorský, podniky knižního obchodu, podniky knižního velkoobchodu, Slovenské divadelní a literární zastupitelství, Slovenské ústředí knižní kultury, Slovenský ochranný svaz autorský, Společnost přátel žehu, Správu čs. kulturních středisek v zahraničí, soubory písní a tanců, státní nakladatelství, SUPRAPHON, n. p., symfonické orchestry, TONCENTRUM, středisko hudebníků z povolání, Ústředí lidové umělecké výroby v Praze a v Bratislavě, Ústředí uměleckých řemesel v Praze a v Bratislavě, Ústřední dům lidové umělecké tvorivosti, Výstavnictví n. p. a Zahraniční literaturu n. p.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1968 s tím, že příslušné podniky (organizace) zavedou výnos postupně tak, jak pro to budou v jednotlivých podnicích (organizacích) vytvořeny potřebné organizační předpoklady, nejpozději však do 1. července 1968. Dnem zavedení výnosu se v podnicích (organizacích), na něž se výnos vztahuje, ruší používání:

- směrnic MŠK ze dne 1. září 1960 čj. 24.351/60-E I/2, o odměňování a hmotné zabezpečení nevyučených mladistvých dělníků v oboru působnosti MŠK

- pokynů MŠK ze dne 18. listopadu 1960 čj. 32.513/60-E I/2, pro odměňování instruktorů individuálního výcviku učňů a individuálního výcviku žáků všeobecně vzdělávacích a odborných škol a studentů vysokých škol při výrobní praxi v závodech

- výnosu ministra školství a kultury ze dne 1. února 1961 čj. 5283/61-E I/2, o zvýhodnění práce v nočních směnách

- výnosu ministra školství a kultury ze dne 14. dubna 1961 čj. 6379/61-E I/2, o mzdových podmínkách příslušníků závodních požárních útvarů a požárníků z povolání v závodních požárních sborech

- výnosu ministra školství a kultury ze dne 13. dubna 1961 čj. 6380/61-E I/2, o mzdových podmínkách členů závodních stráží

- výnosu ministra školství a kultury ze dne 25. března 1961 čj. 6381/61-E I/2, o úpravě odměňování hlídačů a vrátných

- výnosu ministra školství a kultury ze dne 27. prosince 1962 čj. 53.750/62-E I/2, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v některých kulturních organizacích v oboru působnosti ministerstva školství a kultury

- výnosu ministra školství a kultury ze dne 5. května 1964 čj. 11.111/64-VE/2, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v kulturních organizacích výrobního a nevýrobního charakteru v oboru působnosti MŠK

- všech rozhodnutí, doplňků a změn vydaných k citovaným předpisům.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury a informací, pověřenectvu Slovenské národní rady pro kulturu a informace, v odborech školství a kultury KNV, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, Kulturní správě Severočeského KNV, v odboru školství a kultury Národního výboru hl. m. Slovenska Bratislavy a ve všech organizacích, jejichž dělníků se mzdová úprava týká.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 31. 12. 1971, čj. 18 386/71 V 2, kterým se mění výnos ministerstva kultury a informací ze dne 30. 4. 1968, čj. 7777 68-V/2, o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva kultury (reg. v částce 25/1968 Sb.). Ve výnosu se mění § 1, 12, 14 a 18. Oddíl II se ruší a příloha č. 1 se nahrazuje novým zněním. Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972 a je možno do něho nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR a v odborech kultury krajských národních výborů a národních výborů měst Prahy, Brna, Plzně a Ostravy

V národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury a informací ze dne 30. dubna 1968 čj. 7777/68-V/2, o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (reg. v částce 25/1968 Sb.) ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. prosince 1971 čj. 18 386/71-V/2 (reg. v částce 7/1972 Sb.).

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 28. prosince 1975 čj. 19 400/75-Va 4 kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva kultury a informací ze dne 30. dubna 1968 - V 2 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva kultury a informací, ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. prosince 1971, čj. 18 386/71 V 2. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1976. Výnos umožňuje k osobnímu platu přiznávat i ostatní složky mzdy včetně mzdy za práci přesčas, pokud k ní nebylo přihlédnuto při stanovení osobního platu. U dělníků v jevištním provozu divadel, státních symfonických orchestrů a Čs. státního souboru písni a tanců ruší paušální odměny za prácí přesčas a nahrazuje je mzdou za každou hodinu práce přesčas s příplatkem ve výši 33 proc. mzdového tarifu kvalifikační třídy bez rozdílu, zda jde o práci přesčas ve dne, v noci nebo v den pracovního klidu. Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, v odborech kultury KNV (Národního výboru hl. m. Prahy), ve všech divadlech, státních symfonických orchestrech, Čs. státním souboru písní a tanců, krajských podnicích pro film, koncerty a estrády podnikových ředitelstvích národního podniku Kniha a v organizacích přímo řízených ministerstvem, ve kterých se pro odměňování dělníků používá výnos ministerstva kultury a informací ze dne 30. dubna 1968 čj. 7777 68-V/2.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury a informací ze dne 30. dubna 1968 čj. 7777/68-V/2 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (reg. v částce 25/1968 Sb.), ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. prosince 1971 čj. 18 386/71-V/2 (reg. v částce 7/1972 Sb.) a výnosu ze dne 28. prosince 1975 čj. 19 400/75-Va/4 (reg. v částce 6/1976 Sb.).

Přesunout nahoru