Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1968
Platnost od 18.06.1968
Účinnost od 01.05.1968
Zrušeno k 01.01.1976 (130/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní úřad sociálního zabezpečení v Praze

vydal dne 18. dubna 1968 pod čj. S/2-8100-10. 4. 1968 směrnice, kterými se stanoví podrobnosti o poskytování některých služeb sociálního zabezpečení (doplňkové péče).

Směrnice upravují výši odměn dobrovolných spolupracovníků pečovatelské služby, stanoví podmínky pro poskytování příspěvku na zakoupení motorového vozidla invalidům a výši příspěvku na zakoupení vozidla a určují, kdo stanoví průměrnou cenu oběda při stravování důchodců.

Směrnice platí od 1. května 1968. Byly uveřejněny ve Zpravodaji Státního úřadu sociálního zabezpečení v částce 5/1968 pod poř. č. 4/1968 a lze do nich nahlédnout u všech odborů sociálního zazpečení ONV a KNV.

Zároveň se zrušují:

- směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení poř. č. 41/1964 Sb. NV

- směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení poř. č. 3/1966 Sb. NV

- pokyn Státního úřadu sociálního zabezpečení poř. č. 9/1966 Věstníku Státního úřadu sociálního zabezpečení

- pokyn Státního úřadu sociálního zabezpečení poř. č. 1/1968 Zpravodaje Státního úřadu sociálního zabezpečení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky vydalo 23. 12. 1970 pod č. j. IV/3-8798/70 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení, jimiž se stanoví podrobnosti o poskytováni některých služeb sociálního zabezpečení (doplňkové péče), registrované v částce 22/1968 Sb. Směrnice upravují výši odměn dobrovolných spolupracovníků pečovatelské služby za úkony provedené o sobotách a nedělích, upravují podmínky pro poskytování příspěvku na zakoupení motorového vozidla invalidům, hranici sociální odkázanosti při poskytování služeb sociálního zabezpečení a výši opakujícího se příspěvku občanům nemocným tuberkulózou a úplavicí cukrovou (diabetes mellitus). Směrnice nabývají účinnosti 1. lednem 1971. Byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky v částce 2/1971 a lze do nich nahlédnout na všech odborech sociálního zabezpečení ONV a KNV. Současně se zrušuje ustanovení čl. 15 metodických pokynů Státního úřadu sociálního zabezpečení z 18. dubna 1968 č. S/2-8100 - 10. 4. 1968 poř. č. 5/1968 uveřejněných v částce 5/1968 Zpravodaje Státního úřadu sociálního zabezpečení a příloha k těmto metodickým pokynům.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vydalo podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb.. o sociálním zabezpečení, dne 4. prosince 1970 pod č. j. VIII/3-8100-2. 11.1970 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení pořadové číslo 4/1968, jimiž se stanoví podrobnosti o poskytování některých služeb sociálního zabezpečení (doplňkové péče), registrované v částce 22 Sbírky zákonů ČSSR ze dne 18. června 1968. Směrnice upravují odměňování dobrovolných spolupracovníků pečovatelské služby za úkoly prováděné o sobotách a nedělích a stanoví podmínky pro poskytování příspěvku na zakoupení motorového vozidla invalidům postiženým takovou poruchou nosného a pohybového ústrojí, že jsou odkázáni na individuální dopravu. Směrnice rovněž stanoví nejvyšší průměrnou cenu normálního oběda při stravováni důchodců, na něž se poskytuje příspěvek z prostředků doplňkové péče, dále částky, které potřebují na své dietní stravování občané nemocní tuberkulózou a úplavicí cukrovou a orientační částky pro posuzování sociální potřebností při poskytování některých služeb sociálního zabezpečení (doplňkové péče). Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1971. Byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky v částce 20/1970 a lze do nich nahlédnout u odborů sociálního zabezpečení ONV a KNV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vydalo podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, dne 18. prosince 1971 pod čj. V/3-8100-16.11.1971, směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení pořadové číslo 4/1968, částka 5/1968 Zpravodaje Státního úřadu sociálního zabezpečení, jimiž se stanoví podrobnosti o poskytování některých služeb sociálního zabezpečení, registrované v částce 22 Sbírky zákonů ČSSR ze dne 18. června 1968, ve znění Směrnic pořadové číslo 4/1970, částka 20/1970, Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, registrované v částce 28 Sbírky zákonů ČSSR ze dne 20. října 1971. Směrnicemi se mění orientační částky čistého příjmu rozhodného pro posuzování sociální potřebnosti při poskytování některých služeb doplňkové péče. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1972 a byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky v částce 21/1971. Lze do nich nahlédnout v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v odborech sociálních věcí a pracovních sil KNV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, 15. prosince 1971 pod č. III/3-8395/1971 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení z 18. 4. 1968 č. S/2-8100 - 10. 4. 1968 poř. č. 4/1968, částka 5/1968 Zpravodaje Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterými se stanoví podrobnosti o poskytování některých služeb sociálního zabezpečeni doplňkové péče, registrované v částce 22/1968 Sb., ve znění směrnic z 23. prosince 1970 č. IV/3-8798/70, částka 2/1971 Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, registrovaných v částce 9/1971 Sb.
Směrnicemi se mění orientační sumy čistého příjmu rozhodujícího pro posuzování sociální potřebnosti při poskytování některých služeb doplňkové péče. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1972 a byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky v částce 11/1971. Lze do nich nahlédnout na odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a na odborech sociálních věcí a pracovních sil KNV.

Přesunout nahoru