Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c2/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1968
Platnost od 12.01.1968
Účinnost od 01.03.1968
Zrušeno k 03.04.2013 (79/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě s Ústřední radou odborů a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 21 odst. 1, § 22 odst. 2 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, podle § 51 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, podle § 30 a § 72 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče a podle § 38 odst. 2 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, směrnice čj. PP-265-20. 11. 1967, ze dne 16. prosince 1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Směrnice upravují lékařskou posudkovou činnost při volbě povolání a při nástupu do práce, v souvislosti s výkonem práce, při změně práce a při dočasné pracovní neschopnosti. Zejména stanoví blíže úkoly pracovníků zdravotnických zařízení při posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a vymezují rozsah a způsob provádění lékařských prohlídek žáků a studentů při volbě povolání a pracujících při náboru prováděném národními výbory, vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek pracujících včetně prohlídek pracujících na různých rizikových pracovištích. Směrnice dále upravují postup při posuzování dočasné pracovní neschopnosti a rozsah činnosti lékařských poradních komisí.

Směrnice mají tři přílohy:

- Seznam kontraindikací při posuzování zdravotní způsobilosti pracujících získaných při náboru pracovníků,

- Vzorový seznam pracovišť, na kterých jsou pracovníci vystaveni zvlášť nepříznivým vlivům pracovního prostředí,

- Požadavky na zdravotní způsobilost pracovníků námořní a říční plavby.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. března 1968 a nahrazují řadu prováděcích předpisů, zejména oběžník č. 210/1952 Sb. ob. (slov. č. 349/1952 Zb. ob.), o posudkové službě pro účely náboru pracovních sil, instrukci č. 3/1957 Sb. instr. (slov. č. 22/1957 Zb. inštr.), o posudkové činnosti ve zdravotnických zařízeních, ve znění instrukce č. 104/1957 Sb. instr. (slov č. 135/1957 Zb. inštr.) a instrukci č. 113/1958 Sb. instr. (slov. č. 141/1958 Zb. inštr.), o provádění povinných preventivních prohlídek pracovníků na rizikových pracovištích.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 23-24/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví pod číslem 49/1967 a lze do nich nahlédnout u krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 21 odst. 1, § 22 odst. 2 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 51 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, směrnice ze dne 21. května 1970 čj. LP/1-265 - 19. 5. o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
Tyto směrnice mění zejména ustanovení směrnic č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, které upravují posuzování zdravotní způsobilosti při dočasné pracovní neschopnosti a lékařské poradní komise. Přitom znovu zavádějí lékařské poradní komise na obvodech a umožňují v rámci pevně stanovených limitů upravit u některých ošetřujících lékařů lhůty pro zasedání lékařské poradní komise diferencovaně podle problematiky obvodu a vývoje pracovní neschopnosti. Dále se směrnicemi zavádí dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopných, jehož pracovníci - s profilem zdravotnicko-sociálním - se organizačně začleňují do oddělení posudkové služby (centrální evidence) nemocnice s poliklinikou (polikliniky). Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1970. Směrnice budou zveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR jako závazné opatření č. 17 v částce 9/1970 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, u odborů zdravotnictví národních výborů a ústavů národního zdraví.

Zrušují se § 19 odst. 2 a 3 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic MZ ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg. v částkách 2/1968 Sb. a 20/1970 Sb.).

Zrušují se § 19 až 28 a § 30 a 30a směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrované v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrované v částce 20/1970 Sb.).

Zrušují se směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR a vyhlášky č. 31/1993 Sb., v § 14 odst. 2 a příloze č. 3, týkající se členů posádek námořní lodě.

Přesunout nahoru