Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin

Částka 27/1968
Platnost od 01.07.1968
Účinnost od 01.07.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. června 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 145 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb. a č. 89/1968 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, se mění a doplňuje takto:

1. § 11 odst. 4 zní:

"(4) Sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte činí 30 % starobního (invalidního) důchodu jednotlivě hospodařícího rolníka, nejméně však 200 Kčs měsíčně . Sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte činí 450 Kčs měsíčně. Ustanovení § 69 odst. 5 zákona platí obdobně."

2. § 13 zní:

"§ 13

Výchovné

(1) Výchovné náleží na každé dítě poživatele starobního nebo invalidního důchodu, které by mělo při úmrtí jednotlivě hospodařícího rolníka nárok na sirotčí důchod (§ 68 zákona).

(2) Výchovné činí měsíčně

na 1 dítě Kčs na 2 děti Kčs na 3 děti Kčs na 4 děti Kčs
k důchodu invalidnímu 140 330 680 1030
jinému 90 330 680 1030

a zvyšuje se za každé další dítě měsíčně o 240 Kčs.

(3) Jde-li o nezaopatřené dítě, které je podle posudku orgánů sociálního zabezpečení invalidní a které vyžaduje stálé péče, poskytuje se k výchovnému na ně příplatek ve výši 150 Kčs měsíčně; podmínkou přitom je, že dítě není umístěno v ústavu pro takové děti a že se mu neposkytuje invalidní důchod.

(4) Jinak platí o výchovném ustanovení § 73 zákona."

3. Za § 23 se vkládá nová část pátá , která zní:

"ČÁST PÁTÁ

Zabezpečení matky a dítěte

§ 23a

Podpora při narození dítěte

(1) Porodí-li jednotlivě hospodařící rolnice, jiná osoba samostatně hospodařící nebo spolupracující členka jejich rodiny anebo rodinná příslušnice jednotlivě hospodařícího rolníka, jiné osoby samostatně hospodařící nebo spolupracujícího člena jejich rodiny, náleží jí na každé narozené dítě podpora ve výši 1 000 Kčs. Manželce nebo družce zemřelého jednotlivě hospodařícího rolníka nebo jiné osoby samostatně hospodařící anebo spolupracujícího člena jejich rodiny náleží podpora při narození dítěte z pojištění zemřelého také tehdy, jestliže porod nastal v době 300 dnů od jeho úmrtí.

(2) Ustanovení § 37 zákona o ochranné lhůtě platí obdobně.

§ 23b

Přídavky na děti

(1) Přídavky na děti náležejí jednotlivě hospodařícímu rolníku, jiné osobě samostatně hospodařící nebo spolupracujícímu členu jejich rodiny, jestliže má nezaopatřené děti.

(2) Přídavky na děti činí měsíčně:

1 dítě 90 Kčs

na 2 děti 330 Kčs

na 3 děti 680 Kčs

na 4 děti 1030 Kčs

a zvyšují se za každé další dítě o 240 Kčs měsíčně.

(3) Jde-li o nezaopatřené dítě, které je podle posudku orgánů sociálního zabezpečení invalidní a které vyžaduje stálé péče, poskytuje se k přídavkům na ně příplatek ve výši 150 Kčs měsíčně; podmínkou přitom je, že dítě není umístěno v ústavu pro takové děti a že se mu neposkytuje invalidní důchod.

(4) Jednotlivě hospodařícímu rolníku, jiné osobě samostatně hospodařící nebo spolupracujícímu členu jejich rodiny povolanému ke službě v ozbrojených silách náležejí na nezaopatřené dítě přídavky na děti, jestliže byl důchodově pojištěn v době nástupu služby nebo v době, kdy byl povolán k výkonu služby.

§ 23c

Všeobecná podmínka nároku na dávky ze zabezpečení matky a dítěte

Podpora při narození dítěte a přídavky na děti náležejí, jen jestliže je řádně placeno pojistné."

4. Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.

5. V § 25 ustanovení č. 1 až 4 včetně úvodní věty znějí:

"Pokud není stanoveno v této vyhlášce jinak, platí pro věci upravené touto vyhláškou obdobně ustanovení zákona

1. o rodinných příslušnících,

2. o nezaopatřených dětech,

3. o vyloučení nároku na přídavky na děti,

4. o souběhu přídavků na děti a jejich výplatě,"

V důsledku této změny se v témže paragrafu dosavadní body č. 1 až 18 označují jako body č. 5 až 22.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.


Ministr: Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru