Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 27/1968
Platnost od 01.07.1968
Účinnost od 01.07.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. června 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů a se zúčastněnými ústředními orgány, a pokud jde o příslušníky ozbrojených sil a příslušníky ozbrojených sborů z povolání, též v dohodě s ministerstvy národní obrany a vnitra podle § 143 odst. 1 až 3 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 89/1968 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. § 26 zní:

"§ 26

Sirotčí důchod a výchovné

K § 33 odst. 4 a 6 a § 38 odst. 5 zákona

Do vlastního příjmu dítěte se nezahrnují

a) stipendia poskytovaná podle příslušných stipendijních předpisů; do vlastního příjmu se však zahrnují stipendia, která mají povahu náhrady výdělku,

b) hodnota bezplatného internátního zaopatření a bezplatně poskytovaných jídel a ošacení podle předpisů o hmotném zaopatření mládeže připravující se na budoucí povolání a hodnota naturálií, které se poskytují studentům vysokých škol při výkonu vojenských povinností o prázdninách,

c) výživné (alimenty) poskytované na dítě,

d) výdělek za práci konanou v době od skončení výuky v jednom školním roce do počátku výuky v následujícím školním roce, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu na téže nebo jiné škole, výdělek za práci v době školních prázdnin navazujících bezprostředně na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost, jakož i výdělek, který učeň nebo mladistvý připravující se na budoucí povolání v pracovním poměru získal v době své dovolené na zotavenou,

e) výdělek studenta (žáka) za práce organizované nebo zadané školou nebo v dohodě se školskými orgány,

f) příležitostný výdělek za výpomoci nebo za obdobné dočasné práce, jakož i výdělek za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr; *)

jde-li o výchovné, nepovažuje se za vlastní příjem dítěte ani jeho sirotčí důchod včetně případného zvýšení pro bezmocnost.

2. § 29 se zrušuje.

3. Nadpis dílu druhého zní:

"Zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte a důchodové zabezpečení umělců"

4. § 59 odst. 1 zní:

"(1) Spisovatelé, hudební skladatelé, výtvarní umělci, architekti, vědečtí pracovníci, výkonní umělci a artisté, uznaní příslušnou vrcholnou ideovou organizací (dále jen "umělci"), kteří

a) vykonávají svou činnost jako povolání tvořící trvalý a hlavní zdroj příjmů, avšak nikoli v pracovním poměru,

b) nejsou již z jiného důvodu účastni důchodového zabezpečení,

c) nepožívají důchod starobní, invalidní ani osobní,

jsou účastni zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte a důchodového zabezpečení jako pracovníci s odchylkami uvedenými v tomto díle vyhlášky (povinné zabezpečení)."

5. § 63 včetně nadpisů zní:

"Zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte

§ 63

Dávky

(1) Ze zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte se poskytují tyto dávky

a) lázeňská péče,

b) nemocenské,

c) peněžitá pomoc v mateřství,

d) podpora při narození dítěte,

e) přídavky na děti,

f) pohřebné.

(2) Pokud se dále nestanoví jinak, řídí se poskytování dávek uvedených v předchozím odstavci předpisy o poskytování obdobných dávek platnými pro pracovníky. *)

6. § 66 odst. 1 zní:

"(1) Peněžitá pomoc v mateřství umělkyně se poskytuje za kalendářní dny a činí v příjmovém stupni

Kčs měsíčně Kčs denně
250 7
500 13
1000 26
1500 40
2000 52
2500 64"

7. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:

"§ 67a

Přídavky na děti

(1) Přídavky na děti náležejí, jen jestliže je řádně placen příspěvek.

(2) Umělci náležejí přídavky na děti i za kalendářní měsíce, za něž se příspěvek neplatí (§ 62 odst. 2); podmínkou však je, že byl řádně placen příspěvek za dobu před vznikem nároku na nemocenské nebo na peněžitou pomoc v mateřství, popřípadě před nástupem služby v ozbrojených silách."

8. V § 133 odst. 1 se vypouštějí slova "a jde-li o dítě, na které náleží výchovné k důchodu, déle než šest měsíců."

V důsledku této změny se v témže paragrafu v odstavcích 2 až 4 vypouštějí slova, která se týkají hlášení o ústavním ošetřování dítěte, na něž náleží výchovné.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.


Ministr: Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 232 zákoníku práce

*) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonů č. 16/1959 Sb. a č. 87/1968 Sb., zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění a vyhlášky č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění.
Poskytování léčebně preventivní péče je upraveno zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy vydanými k jeho provedení, zejména vyhláškou č. 42/1966 Sb.

Přesunout nahoru