Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o sdružování prostředků socialistických organizací

Částka 26/1968
Platnost od 28.06.1968
Účinnost od 28.06.1968
Zrušeno k 01.01.1973 (119/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. června 1968

o sdružování prostředků socialistických organizací

Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a k provedení ustanovení § 86 odst. 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství:


§ 1

Sdružených prostředků se používá výhradně k účelu, ke kterému byly podle smlouvy o sdružení prostředků *) (dále jen "smlouva") poskytnuty.

§ 2

Předpisy o sdružování národního majetku k účelům výstavby společných zařízení *) platí obdobně i o sdružování národního majetku k účelu společného provozu, popř. společné činnosti, prováděné podle smlouvy.

§ 3

1. Pokud se hmotný národní majetek bezplatně vnesený státní socialistickou organizací do podnikání podle smlouvy stává vlastnictvím družstevní nebo společenské organizace, vyhradí si státní socialistická organizace ve smlouvě podíl na výnosu sdruženého majetku, např. formou podílu na zisku z činnosti prováděné podle smlouvy, nebo jinou náhradu za využití vneseného majetku.

2. Pro případ likvidace družstevní nebo společenské organizace, jíž byl převeden národní majetek podle odstavce 1, pro případ zániku sdružení prostředků nebo pro případ ukončení účasti na sdružení prostředků si státní socialistická organizace vymíní bezplatný zpětný převod vneseného hmotného národního majetku, popř. zaplacení pořizovací ceny vnesených základních prostředků po odpočtu jejich opotřebení, a ceny ostatního vneseného majetku podle platných cenových předpisů.

§ 4

Zdroje úhrady

1. K poskytnutí příspěvku nebo půjčky použije hospodářská organizace volných vlastních zdrojů z rezervního fondu nebo z fondu výstavby, popř. úvěru. Doplňkově mohou hospodářské organizace použít pro účely sdružování prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb v rámci vymezeném příslušnými předpisy. *)

2. Ke sdružování lze použít dotací nebo subvencí ze státního rozpočtu pouze tehdy, jestliže byly k tomuto účelu stanoveny, nebo se souhlasem orgánu, který je poskytl.

3. Rozpočtová a příspěvková organizace použije k sdružování prostředků zdrojů určených k tomu jejím rozpočtem nebo svých doplňkových zdrojů v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy. +) Nepoužité sdružené prostředky rozpočtových a příspěvkových organizací, pověřených prováděním činnosti podle smlouvy, a uložené na zvláštním účtě, koncem roku nepropadají.

4. Zdroje, převedené od všech ostatních organizací, představují u přejímající hospodářské organizace výnosy nezahrnované do tvorby hrubého důchodu nebo zisku, jestliže nejde o úhradu nákladů společné činnosti; pokud jsou tyto prostředky určeny na investiční výstavbu, převedou se do fondu výstavby, jinak se z nich vytvoří fond provozních prostředků pro společnou činnost.

5. Pokud je ve smlouvě zajištěna úhrada části zvýšeného odvodu ze zásob nebo stabilizačního odvodu, popř. provozních výdajů nebo příspěvek na úhradu ztráty společnému provozovateli, uhradí na základě jeho vyúčtování přispívající hospodářská organizace příslušný podíl z volných vlastních zdrojů (odst. 1) nebo z úvěru, popř. na vrub nákladů, podle příslušných předpisů. **)

§ 5

Převody prostředků

1. Při převodech *) peněžních prostředků na úhradu podílů nebo příspěvků na společnou výstavbu se postupuje takto:

a) je-li investorem stanoveným smlouvou státní hospodářská nebo družstevní, popř. příspěvková organizace, převedou ostatní sdružené organizace své podíly a příspěvky na společnou investiční výstavbu na zdrojový investiční účet investora podle podmínek smlouvy; zdrojově budou tyto podíly a příspěvky u investora evidovány ve fondu výstavby a vykazovány odděleně,

b) je-li investorem stanoveným smlouvou ústředně řízená rozpočtová organizace, převedou se podle podmínek smlouvy podíly a příspěvky od ostatních organizací na její samostatný zvláštní účet prostředků určených k financování investic. U národních výborů a jimi řízených rozpočtových organizací převádějí se prostředky na účet řídícího národního výboru.

2. Investor zahrne podíly a příspěvky na společnou investiční výstavbu, které má podle smlouvy obdržet, do plánovaných zdrojů; **) přispívající organizace uvádí svůj podíl nebo příspěvek v ostatní finanční potřebě na investiční výstavbu.

Odvody organizací při sdružování prostředků ke společnému provozu zařízení nebo k provádění jiné společné činnosti

§ 6

1. Při sdružování prostředků k výstavbě a k společnému využívání nově pořízených zařízení nebo k společnému využívání již existujících zařízení provádějí se odvody +) takto:

a) jde-li o zařízení pořízené podle smlouvy, v němž každá ze zúčastněných organizací provádí samostatně svoji činnost, provádí každá organizace samostatně podle pro ni platných předpisů i všechny odvody kromě odvodu ze základních prostředků (odst. b) a odvodu z odpisů základních prostředků (odst. c),

b) odvod ze základních prostředků provádí organizace pověřená správou základních prostředků. Výše tohoto odvodu se vypočte podle podílů jednotlivých organizací na společných základních prostředcích a podle sazeb platných pro jejich činnost. Zúčastněné organizace refundují částky na ně připadající správci společných základních prostředků. Jestliže zúčastněná organizace odvod ze základních prostředků není povinna provádět, je podíl na společných základních prostředcích na ni připadající od odvodu osvobozen,

c) odvod z odpisů základních prostředků, převedených podle smlouvy k společnému provozu nebo k společné činnosti a pořízených před 1. 1. 1967, provádí ta organizace, která tyto základní prostředky měla ve správě k 31. 12. 1966, pokud se k této povinnosti nezaváže jiná organizace. ++) Smlouva může stanovit, zda a kolik bude ostatními organizacemi této organizaci refundováno. Pokud při ukončení nebo zániku činnosti, která je předmětem smlouvy, dochází k vyčlenění základních prostředků pořízených před 1. 1. 1967 a jejich zpětnému bezplatnému převodu na původního správce v případě, že odvod z odpisů základních prostředků prováděla podle smlouvy jiná organizace, převádí se povinnost tohoto odvodu zpět na původního správce jen tehdy, bylo-li tak ve smlouvě stanoveno.

2. Při bezplatném převodu základních prostředků pořízených před 1. 1. 1967 z organizace, která neprovádí odpisy, nebo z organizace, která není povinna provádět odvod z odpisů základních prostředků, na organizaci, na niž se vztahuje povinnost odvodu z odpisů, nevzniká této organizaci povinnost provádět odvod z odpisů základních prostředků. Tato povinnost nevzniká ani při zpětném bezplatném převodu základních prostředků při ukončení nebo zániku činnosti, prováděné podle smlouvy, na původního správce základních prostředků.

3. Odpisy základních prostředků pořízených po 1. 1. 1967 zčásti nebo úplně z příspěvků Správy státních hmotných rezerv odvádí správce těchto základních prostředků do státního rozpočtu prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv ve výši vypočtené ze základu rovnajícího se poskytnutému příspěvku.

§ 7

1. Pokud při činnosti prováděné organizací, kterou určila smlouva k zabezpečení společného provozu (dále jen "provozovatel"), pro všechny zúčastněné organizace platí stejné sazby odvodů, provádí všechny odvody provozovatel podle předpisů pro něj platných.*)

2. Při činnosti prováděné provozovatelem podle smlouvy s organizacemi, pro něž platí různé sazby odvodů, platí ustanovení odstavce 1 s těmito odchylkami:

a) odvod z hrubého důchodu nebo ze zisku **) provádí provozovatel ve výši vypočtené podle podílů vložených prostředků jednotlivých organizací a sazeb pro ně platných,

b) odvod ze základních prostředků se provádí obdobně podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b); neplatí zde však ustanovení třetí věty,

c) odvod z odpisů základních prostředků se provádí obdobně podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 2.

§ 8

1. Podíly na hospodářském výsledku činnosti prováděné podle smlouvy, rozdělené mezi zúčastněné organizace po provedení odvodů u provozovatele, nepodléhají u příjemce žádnému dalšímu odvodu. *) Takový podíl používá rozpočtová organizace jako doplňkový zdroj rozpočtu a nepoužitou částku může převést do pobídkového fondu; obdobně postupuje i příspěvková organizace.

2. Je-li provozovatelem činnosti prováděné podle smlouvy rozpočtová nebo příspěvková, popř. společenská organizace, podíly na hospodářském výsledku této činnosti, rozdělené mezi zúčastněné hospodářské organizace, se u nich zahrnou do základu pro stanovení odvodu (daně), prováděného podle předpisů pro ně platných.

§ 9

Odvody při sdružování prostředků v zemědělských organizacích

Při vkladu prostředků nezemědělských organizací do zemědělských organizací k provádění činnosti nezemědělského charakteru provádí odvody a odvádí daně z celé činnosti zemědělská organizace podle předpisů pro ni platných. V těchto případech se podíly na hospodářském výsledku z činnosti zemědělské organizace prováděné podle smlouvy u zúčastněných státních nezemědělských organizací +) zahrnou do základu pro stanovení odvodu z hrubého důchodu nebo ze zisku do státního rozpočtu (do rozpočtu řídícího národního výboru, oborovému ředitelství). ++)


Ustanovení společná a závěrečná

§ 10

Touto vyhláškou nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující sdružování prostředků v některých odvětvích. +)

§ 11

Ministerstvo financí může povolit výjimky z ustanovení § 3, 5, 7 a 8 této vyhlášky.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podle § 352 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a § 85 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) § 4, § 12 odst. 3 písm. f) a § 15 odst. 4 vyhlášky č. 104/1966 Sb., o správě národního majetku. Hmotný majetek převedený podle smlouvy na družstevní nebo společenské organizace je spravován podle předpisů pro ně platných.

*) Vyhláška č. 48/1967 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací.

+) Vyhláška č. 1967 Sb., o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích, vládní nařízení č. 100/1966 Sb., § 79, apod.

**) Např. vyhláška č. 48/1967 Sb., vládní nařízení č. 100/1966 Sb., § 79, směrnice k jednotné účtové osnově v národním hospodářství (Věstník Ústřední komise lidové kontroly a statistiky částka 13 - 14/1966), vyhláška č. 2/1967 Sb.

*) Rozpočtové organizace postupují při převodech peněžních prostředků podle pokynů ministerstva financí čj. 110/28 433/1967 (příloha k pořadovému číslu 113 ve Zpravodaji Státní banky československé, částka 24 ze dne 14.8. 1967).

**) Prostředky převedené během roku od přispívajících organizací může investor použít k financování společné výstavby, která nebyla zařazena do plánu a rozpočtu, jen v souladu s předpisy pro prováděcí plány a rozpočet. V současné době jde o úpravy hospodaření se závaznými limity plánu a rozpočtu, předpisy o výběrovém řízení apod. Převod limitů viz v metodických pokynech Státní plánovací komise a ministerstva financí č. 19/1967 Ústředního věstníku, článek 27 odst. 2, pro národní výbory č. 21/1967 Ústř. v., článek 45 odst. 2. Viz též vládní nařízení č. 100/1966 Sb., směrnice Státní plánovací komise čj. 172 197/1967 ze dne 5. 6. 1967, zaslané Státní bance československé, apod.

+) Provádí-li činnost podle smlouvy družstevní organizace, platí pro ni ustanovení zákona č. 113/1966 Sb., o důchodové dani družstevních a jiných organizací.

++) Viz § 26 odst. 4 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

*) Vládní nařízení č. 100/1966 Sb. Je-li provozovatelem družstevní organizace, platí pro ni ustanovení zákona č. 113/1966 Sb.

**) § 23 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

*) Viz však výjimku z § 9. Zdanění u družstevních organizací se řídí podle zákona č. 113/1966 Sb.

+) Za nezemědělské organizace se považují všechny organizace vyjma těch, které jsou uvedeny v § 46 písm. a) a d) vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

++) Sdruží-li organizace své prostředky se zemědělskou organizací k provádění zemědělské činnosti, provádí odvody z činnosti realizované podle smlouvy ta zemědělská organizace, která ji zajišťuje, a to podle pro ni platných předpisů.

+) Např. zákon č. 11/1955 Sb., ve znění zákona č. 12/1959 Sb., o vodním hospodářství, § 32 a); vládní nařízení č. 14/1959 Sb., kterým se provádí zákon o vodním hospodářství, § 46; zákon č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, část 7; způsob tvorby a použití oborových fondů v odvětví hornictví.

Přesunout nahoru