Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 8/1968 Sb.Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních

Částka 3/1968
Platnost od 12.01.1968
Účinnost od 01.01.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

ZÁKON

ze dne 11. ledna 1968

o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu na rok 1968 se stanoví částkami 144 813 891 000 Kčs (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů souhrnným finančním vztahem k ústřednímu rozpočtu (dotacemi z ústředního rozpočtu) ve výši 13 243 700 000 Kčs a účelovými subvencemi poskytovanými z ústředního rozpočtu národních výborů ve výši 16 382 000 000 Kčs (příloha č. 2).

(3) Vláda sníží souhrnný finanční vztah rozpočtů národních výborů k ústřednímu rozpočtu o odvody z hrubého důchodu nebo ze zisku provedené ústředně řízenými státními hospodářskými organizacemi do rozpočtů národních výborů za rok 1967.

(4) Vláda může upravit souhrnný finanční vztah rozpočtů národních výborů k ústřednímu rozpočtu i účelové subvence poskytované z ústředního rozpočtu do rozpočtů národních výborů, jestliže přijme opatření, jimiž se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah, popř. účelové subvence stanoveny; tyto úpravy provede v rozsahu vyplývajícím z finančních důsledků těchto opatření.

Odvody z motorových vozidel

§ 5

Úprava sazby odvodu z hrubého důchodu ve vnitřním obchodě

Sazba odvodu z hrubého důchodu ústředně řízených organizací vnitřního obchodu (s výjimkou oborového podniku Čedok) stanovená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, se snižuje ze 30 % na 18 %.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

Vláda může

a) v rozvinutých průmyslových oblastech, které určí, zvýšit přirážku k stabilizačnímu odvodu, stanovenou krajskými národními výbory podle § 8 odst. 3 zákona č. 83/1966 Sb., nejvýše o 2 % z celkového objemu vyplacených mezd; přitom může stanovit, v kterých odvětvích nebo oborech se tato zvýšená přirážka neplatí;

b) pro odvod ze základních prostředků sloužících výrobě a rozvodu energie snížit sazby stanovené v § 6 odst. 1 zákona č. 83/1966 Sb.;

c) stanovit dočasné úpravy ekonomických nástrojů pro podniky určené k likvidaci.

§ 8

Krajské a okresní národní výbory vykonávají správu odvodů ústředně řízených státních hospodářských organizací do státního rozpočtu a provádějí finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků odvodů mezi těmito organizacemi a státním rozpočtem. Rovněž vykonávají správu odvodů z motorových vozidel do silničního fondu.


§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Příloha 1

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1968

PříjmyKčs
(v tisících)
VýdajeKčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 121 259 202 Hospodářství 64 005 596
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 18 240 000 Kulturní a sociální opatření 64 563 658
Obrana a bezpečnost 12 913 100
Ostatní příjmy 5 314 689 Správa 3 331 537
Úhrn 144 813 891Úhrn 144 813 891

Příloha 2

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu

Kraj Souhrnný
finanční
vztah
(v tisících Kčs)
Účelové
subvence
(v tisících Kčs)
Národní výbor hl. města Prahy . 1 262 200 2 444 400
Středočeský 844 000 920 200
Jihočeský 817 600 686 300
Západočeský 1 023 500 935 200
Severočeský 1 420 100 1 403 500
Východočeský 915 200 853 100
Jihomoravský 1 206 100 1 379 700
Severomoravský 1 619 400 2 618 100
Západoslovenský 1 333 800 2 093 500
Středoslovenský 1 400 600 1 492 000
Východoslovenský 1 401 200 1 556 000
Úhrn 13 243 700 16 382 000

Poznámky pod čarou

*) § 9 písm. a) zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani.

**) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 102/1966 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

*) § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 98/1964 Sb., o dani z motorových vozidel.

12) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

13) § 8 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani.

Přesunout nahoru