Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1968 Sb.Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol

Částka 25/1968
Platnost od 24.06.1968
Účinnost od 24.06.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 13. června 1968,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol

Ministerstvo školství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány mění a doplňuje podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, vyhlášku č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních studentů československých vysokých škol takto:


Článek I

1. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Zahraničním absolventům československých vysokých škol (dále jen "absolventi")

a) universitního směru s výjimkou absolventů lékařského studia, absolventů fakult pedagogických a absolventů učitelského studia na fakultách tělesné výchovy a sportu a na fakultách přírodovědeckých a filosofických,

b) technického směru,

c) ekonomického směru,

d) zemědělského směru s výjimkou absolventů veterinárního studia,

vydá vysoká škola, na níž studium ukončili, kromě diplomu podle § 1 odst. 1, požádají-li o to pro použití v zahraničí, též diplom v jazyce anglickém nebo francouzském s označením obvyklým při dosažení příslušné vysokoškolské kvalifikace v oblasti, v níž budou působit (oddíl A přílohy)".

2. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Absolventům fakult pedagogických a učitelského studia na fakultách tělesné výchovy a sportu a na fakultách přírodovědeckých a filosofických vydá vysoká škola, na níž studium ukončili, kromě diplomu podle § 1 odst. 1, požádají-li o to pro použití v zahraničí, vysvědčení o dosažení učitelské způsobilosti s uvedením druhu a stupně školy, na níž jsou způsobilí vyučovat a aprobace v jazyce anglickém nebo francouzském (oddíl B přílohy)".

Článek II

Příloha k vyhlášce č. 110/1966 Sb. se doplňuje takto:

1. V oddílu A se za položku "Absolvent filosofických oborů (neučitelského směru)" vkládají tyto položky:

"Absolvent oboru politické a sociální vědy Master of Political and Social Sciences (in ...) Licencié en Sciences politiques et sociales Diplomé d'Etudes Supérieures en ..."
"Absolvent oborů tělesné výchovy a sportu (neučitelského směru) Master of Science (in ...)Licencié čs Sciences Diplomé d'Etudes Supérieures en ..."

2. Druhá položka v oddílu B zní:

"Absolventi učitelského studia na fakultách tělesné výchovy a sportu Teaching Diploma for Physical Education on Secondary Schools (higher degree) Licencié en Education physique Certificat d'Aptitude au Professorat d'Enseignement Secondaire (2e cycle)"

Článek III

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Označení uvedené v článku II bude na žádost přiznáno i absolventům, kteří ukončili studium v zimním semestru studijního roku 1967/1968.


Ministr: Dr. Kadlec v. r.

Přesunout nahoru