Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení

Částka 25/1968
Platnost od 24.06.1968
Účinnost od 24.06.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. června 1968,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 86 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, § 115 odst. 4 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, § 11 písm. d) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a podle zásad schválených usnesením vlády ze dne 13. června 1968:


Čl. I

Vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 č. 1 písm. a) zní:

"a) z podnětu lékařské poradní komise o tom, zda pracovník (družstevník) neschopný práce pro nemoc nebo úraz po dobu aspoň 3 měsíců, jemuž náleží nemocenské a který nepožádal o invalidní (částečný invalidní) důchod nebo nebylo-li vyhověno takové jeho žádosti, je plně (částečně) invalidní; v ostatních případech řízení o dávkách sociálního zabezpečení závislých na dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu vydávají o plné (částečné) invaliditě posudek,"

2. § 4 č. 1 písm. f) zní:

"f) o lázeňské péči nepracujících důchodců, členů jednotných zemědělských družstev a jejich rodinných příslušníků, jakož i rodinných příslušníků spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých pracovníků, výkonných umělců a artistů, s výjimkou nemocí, u nichž lázeňskou péči povolují přímo orgány státní zdravotní správy; *)"

3. Dosavadní § 4 včetně nadpisů se zrušuje.

4. Dosavadní § 5 se označuje jako § 4 a včetně nadpisů zní:

"DÍL DRUHÝ

Správní komise

§ 4

Zřízení správních komisí

(1) Krajské národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy a Národní výbor hlavního města Slovenska Bratislavy (dále jen "krajské národní výbory"), okresní národní výbory, městské národní výbory v Brně, Ostravě, Plzni a Košicích, obvodní národní výbory v Praze a obvodní národní výbory v Bratislavě, které mají působnost okresních národních výborů (dále jen "okresní národní výbory"), zřizují jako správní komise posudkovou komisi sociálního zabezpečení a dávkovou komisi.

(2) Krajské a okresní národní výbory zřizují více správních komisí (především posudkových komisí sociálního zabezpečení), jestliže to vyžaduje rozsah práce a oprávněné požadavky a potřeby pracujících.

(3) Okresní národní výbory mohou se souhlasem krajského národního výboru zřídit podle potřeby zvláštní okresní posudkovou komisi sociálního zabezpečení pro posuzování plné (částečné) invalidity při určitém druhu chorob, popřípadě pro přímé účastníky boje proti fašismu a oběti fašismu; působnost takto zřízené okresní posudkové komise sociálního zabezpečení se vztahuje na území celého kraje."

5. Dosavadní § 6 se označuje jako § 5 a zní:

"§ 5

Volba členů správních komisí

(1) Předsedu a další členy správních komisí volí a odvolává národní výbor.

(2) Předseda dávkové komise je volen z poslanců národního výboru; nemůže-li zvolený předseda dávkové komise vykonávat svou funkci, zastupuje ho jiný poslanec národního výboru, kterého k tomu pověří národní výbor při volbě členů dávkové komise. Předseda posudkové komise a jeho zástupce jsou voleni z vedoucích lékařů posudkové služby sociálního zabezpečení.

(3) Za další členy dávkové komise volí okresní a krajský národní výbor:

a) zástupce Revolučního odborového hnutí na návrh okresní (krajské, městské) odborové rady,

b) zástupce jednotných zemědělských družstev na návrh výrobní zemědělské správy (okresního zemědělského sdružení), popřípadě krajského oddělení ministerstva zemědělství a výživy,

c) pracovníky, kteří mají úzký vztah k sociálnímu zabezpečení, na doporučení příslušných orgánů společenských organizací, závodů a úřadů,

d) pracovníky odboru sociálního zabezpečení.

(4) Za další členy posudkových komisí sociálního zabezpečení volí okresní a krajský národní výbor:

a) zástupce Revolučního odborového hnutí na návrh okresní (krajské, městské) odborové rady,

b) zástupce výrobních družstev na návrh krajského sekretariátu Svazu výrobních družstev,

c) zástupce ozbrojených sil na návrh okresních a krajských (městských) vojenských správ a zástupce součástí ministerstva vnitra na návrh krajských správ Sboru národní bezpečnosti,

d) zástupce jednotných zemědělských družstev na návrh výrobní zemědělské správy (okresních zemědělských sdružení), popřípadě krajského oddělení ministerstva zemědělství a výživy,

e) lékaře posudkové služby sociálního zabezpečení, lékaře státní zdravotní správy, lékaře z odvětví ministerstev školství, dopravy, národní obrany a vnitra a lékaře - členy Svazu protifašistických bojovníků,

f) zástupce okresního (městského) výboru Svazu protifašistických bojovníků na návrh těchto výborů, a jde-li o krajskou posudkovou komisi, zástupce ústředního výboru (Slovenského výboru) tohoto svazu na jeho návrh,

g) pracovníky odboru sociálního zabezpečení.

(5) Pracovníci odboru sociálního zabezpečení zvolení za členy správních komisí vykonávají v nich funkci tajemníka."

6. Dosavadní § 7 se označuje jako § 6 a zní:

"§ 6

Složení správních komisí

(1) Dávková komise jedná a se usnáší za účasti předsedy nebo jeho zástupce a nejméně dvou dalších členů, z nichž jeden je pracovníkem odboru sociálního zabezpečení a druhý zástupcem Revolučního odborového hnutí; je-li účastníkem řízení rolník (jeho rodinný příslušník nebo spolupracující člen rodiny), je druhým členem komise zástupce jednotného zemědělského družstva.

(2) Posudková komise sociálního zabezpečení jedná a se usnáší, jestliže jsou přítomni předseda nebo jeho zástupce, další lékař, pracovník odboru sociálního zabezpečení a zástupce Revolučního odborového hnutí; je-li účastníkem řízení rolník (jeho rodinný příslušník nebo spolupracující člen rodiny), je členem komise zástupce jednotného zemědělského družstva; je-li v posudkové komisi sociálního zabezpečení projednáván případ mladistvého, účastní se jejího jednání a usnášení ještě lékař pověřený péčí o dorost, a projednává-li se v ní případ žadatele (důchodce), který byl přímým účastníkem boje proti fašismu nebo obětí fašismu, účastní se jejího jednání a usnášení ještě lékař a zástupce Svazu protifašistických bojovníků, zvolení na návrh okresního (městského) výboru, a jde-li o krajskou posudkovou komisi, na návrh ústředního výboru (Slovenského výboru) tohoto svazu. Při posuzování příslušníka ozbrojených sil (bezpečnostních sborů) z povolání se jednání a usnášení posudkové komise sociálního zabezpečení účastní místo zástupce Revolučního odborového hnutí zástupce ozbrojených sil (bezpečnostních sborů), a nejde-li jen o kontrolní lékařskou prohlídku, též lékař ozbrojených sil (bezpečnostních sborů).

(3) K projednávání jednotlivých případů ve správních komisích mohou být pozváni:

a) zástupce závodního výboru základní odborové organizace závodu, v němž účastník řízení je nebo posledně byl zaměstnán, popřípadě zástupce vyššího orgánu Revolučního odborového hnutí,

b) zástupce jednotného zemědělského družstva nebo výrobního družstva, v němž družstevník je nebo posledně byl činným,

c) zástupce městského (místního) národního výboru, v jehož územním obvodu účastník řízení má bydliště,

d) zástupce Svazu československých invalidů, popřípadě dalších společenských organizací,

e) ošetřující lékař posuzovaného,

f) jiní občané z řad pracujících, od nichž lze očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro rozhodnutí komise,

g) zástupce příslušného útvaru nápravného zařízení, jestliže jde o odsouzeného, který odpykává trest odnětí svobody.

(4) Zástupci orgánů uvedených v předchozím odstavci musí být k jednání správní komise přizváni, jestliže tyto orgány o to požádají. Rovněž musí být k jednání správní komise přizván ošetřující lékař posuzovaného, požádá-li o to. Zástupci těchto orgánů a ošetřující lékař mají však při jednání pouze hlas poradní.

(5) Občané, kteří se na pozvání dostavili k jednání správní komise, mají nárok na náhradu ušlého výdělku a na náhradu nutných výdajů obdobně jako členové správní komise.

(6) Jednání všech správních komisí se mohou účastnit bez pozvání též členové komisí sociálního zabezpečení a správních komisí a pracovníci odborů sociálního zabezpečení národních výborů vyššího stupně a pracovníci Správ důchodů a ministerstva práce a sociálních věcí."

7. Dosavadní § 8 až 13 se zrušují.

8. Dosavadní § 14 se označuje jako § 7 a včetně nadpisů zní:

"DÍL TŘETÍ

Působnost správních komisí

§ 7

Působnost okresních posudkových komisí sociálního zabezpečení

Okresní posudková komise sociálního zabezpečení

1. rozhoduje

a) o zvýšení důchodu (výchovného) pro bezmocnost,

b) z podnětu lékařské poradní komise o tom, zda pracovník (družstevník) neschopný práce pro nemoc nebo úraz po dobu aspoň 3 měsíců, jemuž náleží nemocenské a který nepožádal o invalidní (částečný invalidní) důchod nebo nebylo-li vyhověno takové jeho žádosti, je plně (částečně) invalidní,

c) o nutnosti trvalého převedení pracovníka na jinou práci, zjistila-li posudková komise v souvislosti s rozhodováním o dávkách důchodového zabezpečení nebo s rozhodováním o tom, že jde o občana se změněnou pracovní schopností, že pracovník pozbyl vzhledem k svému zdravotnímu stavu trvale způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo nesmí-li ji konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí; předchozí ustanovení se nevztahuje na příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů,

d) o tom, zda jde o občany se změněnou pracovní schopností,

e) o mimořádných výhodách občanů trvale těžce poškozených na zdraví,

f) o lázeňské péči nepracujících důchodců, členů jednotných zemědělských družstev a jejich rodinných příslušníků, jakož i rodinných příslušníků spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých pracovníků, výkonných umělců a artistů, s výjimkou nemocí, u nichž lázeňskou péči povolují přímo orgány státní zdravotní správy,

g) o tom, zda zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie nebo pracovní činnosti II. pracovní kategorie byly skončeny ze zdravotních důvodů;

2. vydává posudek o plné (částečné) invaliditě v řízení o dávkách sociálního zabezpečení závislých na dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, pokud nejde o případy uvedené pod bodem č. 1 písm. b), a vyjadřuje se k jiným zdravotním otázkám týkajícím se provádění sociálního zabezpečení;

3. navrhuje

a) příslušným orgánům opatření k prevenci invalidity a k odstranění následků invalidity,

b) přijímací komisi zřízené při výcvikovém kursu, středisku nebo při jiném zařízení národního výboru pro občany se změněnou pracovní schopností k přijetí do přípravy pro povolání,

c) příslušné Správě důchodů přiznání (ponechání výplaty) částečného invalidního důchodu pracovníka (družstevníka), jemuž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky, i když jeho výdělek (příjem z pracovní činnosti) podstatně nepoklesl;

4. doporučuje

a) poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby,

b) opatření pro obnovení pracovní schopnosti posuzovaného, vhodnost jeho dalšího léčení nebo opatření vhodných pomůcek a vhodnou úpravu pracovních podmínek,

c) vhodné pracovní uplatnění a přípravu pro povolání občanům se změněnou pracovní schopností s ohledem na jejich zdravotní stav a pracovní kvalifikaci,

d) umístění občanů se změněnou pracovní schopností do družstev invalidů pro občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním poškozením a do zvláštních dílen (pracovišť);

5. dohlíží, zda závody (družstva) provádějí odpovědně výběr pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností, a při výběru spolupůsobí;

6. sleduje, zda příprava pro povolání, výkon zaměstnání (pracovní činnosti), pracovní podmínky a prostředí nemají nepříznivý vliv na zdravotní stav pracujících občanů se změněnou pracovní schopností a zda tito občané nepotřebují další pomoc."

9. Dosavadní § 15 se označuje jako § 8 a zní:

"§ 8

Působnost okresních dávkových komisí

(1) Okresní dávková komise rozhoduje ve věcech uvedených v § 2 s výjimkou rozhodování

- o zvýšení důchodu (výchovného k němu) pro bezmocnost,

- o skončení zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie nebo o skončení pracovní činnosti II. pracovní kategorie, jde-li o jiné vážné důvody než důvody zdravotní,

- o započtení doby činnosti v jednotných zemědělských družstvech v období od 1. října 1948 do 31. prosince 1956 ženám, které v nich pracovaly trvale, aniž byly jejich členy ani nebyly důchodově pojištěny.

(2) Okresní dávková komise rozhoduje dále

a) o sociálním důchodu (výchovném k němu),

b) o zvyšování některých nízkých důchodů podle zvláštních předpisů,

c) o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení (pojištění) některých odsouzených osob, jakož i o úpravě důchodů pozůstalých po těchto osobách,

d) o povinnosti důchodce vrátit dávku důchodového zabezpečení (pojištění) poskytnutou neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležela, a o povinnosti závodu (družstva) nahradit škodu způsobenou nesprávnou výplatou důchodu, pokud rozhodování o takové dávce patří do působnosti národního výboru,

e) o odstraňování tvrdostí, které by se vyskytly při poskytování dávek na úseku zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte a zabezpečení členů rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách.

(3) Okresní dávková komise mimo to

1. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím sociální komise jednotného zemědělského družstva nebo místního (městského) národního výboru o peněžitých dávkách zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte a o odvoláních proti rozhodnutím městského národního výboru o sociálním důchodu (výchovném k němu);

2. navrhuje příslušné Správě důchodů, aby

a) započetla doby zaměstnání ve sporných případech,

b) v konkrétních případech bylo použito ustanovení předpisů o sociálním zabezpečení o odstranění tvrdosti,

c) zvýšila invalidní důchod až na 600 Kčs měsíčně, je-li důchod jediným zdrojem výživy důchodce a jeho rodiny,

d) zvýšila nejnižší výměru starobního nebo invalidního důchodu nad 90 % průměrného měsíčního výdělku (pracovní odměny), je-li důchod jediným zdrojem výživy důchodce a jeho rodiny."

10. Dosavadní § 16 až 18 se zrušují.

11. Dosavadní § 19 se označuje jako § 9 a zní:

"§ 9

Působnost správních komisí zřízených u krajských národních výborů

(1) Krajská posudková komise sociálního zabezpečení a krajská dávková komise rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím obdobných komisí okresního národního výboru, pokud tyto komise rozhodovaly v I. stupni a pokud nejde o rozhodnutí, které je toliko podkladem rozhodnutí příslušné Správy důchodů.

(2) Krajská posudková komise sociálního zabezpečení dále zejména

a) navrhuje příslušným orgánům opatření k prevenci invalidity a k odstranění jejích následků na podkladě rozboru vývoje invalidizace a příčin invalidit,

b) vyjadřuje se o zdravotních otázkách týkajících se provádění sociálního zabezpečení,

c) podává znalecký posudek v soudním řízení ve věcech důchodového zabezpečení (pojištění) a v odvolacím řízení správním, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na podkladě posudku okresní posudkové komise sociálního zabezpečení."

12. Dosavadní § 20 se označuje jako § 10 a včetně nadpisů zní:

"DÍL ČTVRTÝ

Zvláštní předpisy o řízení

§ 10

Za příslušnou Správu důchodů jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech důchodového zabezpečení pověřený pracovník odboru sociálního zabezpečení krajského národního výboru."

13. Dosavadní § 21 včetně nadpisů se zrušuje.

14. Dosavadní § 22 se označuje jako § 11. V odstavci 3 se před slova "vyšetřují posuzovaného znovu" vkládají slova "podle potřeby".

15. Dosavadní § 23 se označuje jako § 12 a zní:

"§ 12

(1) Správní komise se usnášejí prostou většinou hlasů přítomných členů.

(2) Jestliže rozhodnutí dávkové komise závisí též na řešení otázek patřících do působnosti posudkové komise sociálního zabezpečení, je dávková komise vázána rozhodnutím, popřípadě posudkem (vyjádřením, doporučením) posudkové komise sociálního zabezpečení; nebyly-li takové rozhodnutí nebo posudek (vyjádření, doporučení) dosud vydány, nutno je navrhnout."

16. Dosavadní § 24 se označuje jako § 13 a zní:

"§ 13

(1) Účastník řízení má být pokud možno přítomen jednání posudkové komise sociálního zabezpečení.

(2) Pokud orgán národního výboru vydává účastníku řízení písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci sociálního zabezpečení, odešle je účastníku i orgánu příslušnému k provedení rozhodnutí nejpozději do 3 dnů od rozhodnutí.

(3) Členové správních komisí a funkcionáři přizvaní k projednávání jednotlivých případů v těchto komisích jsou povinni zachovávat mlčenlivost o okolnostech lékařských a služebních, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce."

17. Dosavadní § 25 se označuje jako § 14.

V odstavci 2 písm. b) v bodech č. 3 a 6 se označení "provozovna (provozovny) Svazu československých invalidů" nahrazuje označením "družstvo (družstva) invalidů pro občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním poškozením"; v bodě č. 6 se vypouští citace v závorkách.

18. Dosavadní § 26 a 27 včetně nadpisů se označují jako § 15 a 16.


Čl. II

(1) Kde se ve vyhlášce č. 108/1964 Sb. nebo v jiných předpisech o sociálním zabezpečení mluví o užších komisích posudkových a dávkových, rozumí se tím správní komise posudkové a dávkové.

(2) Kde se ve vyhlášce č. 108/1964 Sb. nebo v jiných předpisech o sociálním zabezpečení mluví o rozhodování posudkové komise o tom, zda pracovník (družstevník) je plně (částečně) invalidní, rozumí se tím pro účely sociálního zabezpečení vydávání posudků o plné (částečné) invaliditě s výjimkou případů, ve kterých posudková komise rozhoduje z podnětu lékařské poradní komise, jestliže pracovník (družstevník) neschopný práce pro nemoc nebo úraz po dobu aspoň 3 měsíců, jemuž náleží nemocenské, nepožádal o invalidní (částečný invalidní) důchod nebo nebylo-li vyhověno takové jeho žádosti. *)

Čl. III

Národní výbory ustaví posudkové komise ve složení odpovídajícím této vyhlášce (čl. I č. 5 a 6) až po skončení běžícího volebního období; do té doby působí posudkové komise v dosavadním složení, přitom však může zastupovat předsedu posudkové komise též vedoucí lékař posudkové služby sociálního zabezpečení.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

*) o poskytování lázeňského léčení spisovatelům, hudebním skladatelům, výtvarným umělcům, architektům, vědeckým pracovníkům, výkonným umělcům a artistům, uznaným příslušnou vrcholnou ideovou organizací, pokud jsou povinně pojištěni, rozhoduje posudková komise zřízená instrukcí předsedy býv. Státního úřadu sociálního zabezpečení (instrukce č. 5/1966 uveřejněná v částce 14/1966 Věstníku SÚSZ a registrovaná v částce 37/1966 Sb.).

*) § 122 písm. b) vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity), a § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.

Přesunout nahoru