Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci

Částka 24/1968
Platnost od 20.06.1968
Účinnost od 25.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 17. května 1968

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci


Dne 25. března 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci.


Podle svého článku 13 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky vedeny přáním rozvíjet spolupráci v oblasti kinematografie hodnotnou filmovou tvorbou,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k rozšíření a posílení kulturních a hospodářských vztahů mezi oběma státy,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi filmovými výrobními podniky obou států formou koprodukční výroby filmů podle zásad stanovených v této dohodě.

Článek 2

1. Smluvní strany budou považovat filmy vytvořené v koprodukci za filmy národní produkce a budou jim poskytovat veškeré výhody podle svých vnitrostátních předpisů.

2. Výhody podle odstavce 1 budou přiznány jak koprodukčním filmům s většinovou účastí, tak i s účastí menšinovou.

3. Výhody podle odstavce 1 budou přiznány pouze koproducentovi nebo koproducentům té země, jejíž zákonodárství to připouští.

Článek 3

Výhod koprodukce budou požívat jak filmy celovečerní, tak i krátké.

Pro krátké filmy (do 1600 m) stanoví příslušné orgány a organizace smluvních stran podmínky pro přiznání těchto výhod.

Článek 4

Koprodukčním filmům budou přiznány výhody podle článku 2 této dohody za těchto podmínek:

a) filmy budou natáčeny pracovníky a technickými prostředky koproducentů obou států;

b) autoři a herci, kteří jsou státními příslušníky třetího státu a kteří trvale sídlí a pracují na území jedné ze smluvních stran, se mohou výjímečně účastnit práce na koprodukčním filmu jako příslušníci státu, v němž mají trvalé bydliště, při zachování vnitrostátních předpisů smluvních stran;

c) účast umělců a techniků, kteří jsou státními příslušníky třetího státu a nemají trvalé bydliště na území jedné ze smluvních stran, může být povolena jen výjimečně po dohodě příslušných orgánů a organizací smluvních stran v případě, že je to pro vytvoření filmu nutné;

d) natáčení v exteriérech třetího státu, který se neúčastní koprodukce, může být povoleno jen po dohodě příslušných orgánů a organizací smluvních stran v případě, že to vyžaduje scénář nebo věrnost prostředí;

e) koprodukční filmy musí být natáčeny v české nebo slovenské a italské versi;

f) v úvodních titulcích v záhlaví koprodukčních filmů hned za jménem koproducentů musí být vždy uvedeno, že film byl vytvořen „v koprodukci československo-italské“ anebo „v koprodukci italsko-československé“.
Tento text musí být uváděn i v obchodní inserci, při uměleckých a kulturních příležitostech a zejména na mezinárodních festivalech.
Pokud se koproducenti nedohodnou jinak, bude filmy na mezinárodních festivalech uvádět stát s většinovou účastí, filmy se stejnou účastí bude uvádět stát, jehož státním příslušníkem je režisér.

g) Žádost o přiznání výhod koprodukčního filmu musí být předložena příslušným orgánům a organizacím nejméně 30 dní před začátkem natáčení spolu se smlouvou o koprodukční výrobě filmu a scénářem .

Článek 5

1. Režie každého filmu musí být svěřena státnímu příslušníku jedné ze smluvních stran.

2. Menšinová účast koproducenta podle článku 2 odst. 2 této dohody nemůže být nižší než 30 % nákladů na film , přičemž umělecký a technický přínos koproducenta s menšinovou účastí musí spočívat v účasti alespoň jednoho autora, herce v hlavní roli, herce ve vedlejší roli a technika.

3. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku mohou být povoleny jen po dohodě příslušných orgánů a organizací smluvních stran u filmů mimořádné umělecké a kulturní hodnoty a u velkofilmů. Náklady na velkofilmy musí značně převyšovat průměrné náklady na výrobu filmů v zemi koproducenta s většinovou účastí.
Účast menšinového producenta nesmí být nižší než 20 % nákladů na film.

Článek 6

Příslušné orgány a organizace smluvních stran budou podporovat tvorbu koprodukčních filmů mezinárodního významu mezi výrobci smluvních stran a státy, s nimiž obě smluvní strany sjednaly obdobné dohody o koprodukční spolupráci, přičemž

a) účast menšinového koproducenta nemůže být nižší než 20 % nákladů na film;

b) menšinový koproducent, jehož účast činí 20 % nákladů na film, může být v jednotlivých případech po uvážení zproštěn povinnosti přispět technickým a uměleckým přínosem.

Článek 7

1. Každá ze smluvních stran zajistí na svém území osobám vyslaným druhou smluvní stranou na základě ustanovení této dohody podmínky potřebné ke splnění jejich úkolů při natáčení koprodukčního filmu.

2. Při dovozu a vývozu materiálu potřebného k vytvoření a k využití koprodukčních filmů (materiál filmový i technický, kostýmy, scénický i publikační materiál), jakož i při převodech valut k platbám v souvislosti s realizací koprodukčních filmů, budou poskytovány veškeré výhody podle platných dohod mezi oběma státy .

Článek 8

Pro každý koprodukční film budou připraveny dva negativy nebo jeden negativ a dubnegativ. Každý koproducent bude vlastníkem buď jednoho negativu nebo dubnegativu. Menšinový koproducent může po předchozí dohodě s většinovým koproducentem užívat originálního negativu.

Článek 9

1. Smlouvy o koprodukční výrobě filmů sjednávané mezi koproducenty musí obsahovat ustanovení o využití filmu při dodržení těchto zásad:

a) rozdělování zisků a trhů musí být schváleno příslušnými orgány a organizacemi smluvních stran;

b) rozdělení zisků musí odpovídat účasti koproducentů na výdajích spojených s výrobou filmu.

2. Jestliže koprodukční film je vyvezen do státu, kde je dovoz filmů kontingentován, je film připisován zásadně na kontingent státu většinového koproducenta s tím, že

a) má-li jedna ze smluvních stran lepší možnosti vyvézt filmy do státu třetího, bude této možnosti využito i pro vývoz koprodukčních filmů;

b) filmy, při nichž koproducenti mají stejnou účast, budou vyváženy jako filmová díla státu, který má lepší vývozní možnosti.

Článek 10

V případě, že menšinový koproducent by měl doplnit svůj přínos v hotovosti, musí tak učinit ve lhůtě 60 dnů ode dne předání veškerého materiálu nutného pro vytvoření verse v řeči země s většinovou účastí. Při nedodržení této podmínky mohou příslušné orgány a organizace smluvních stran odepřít výhody koprodukce, pokud ztráta těchto výhod nevyplývá již z vnitrostátních předpisů smluvních stran.

Článek 11

1. Po dobu platnosti této dohody vytvoří smluvní strany smíšenou komisi, která bude zajišťovat její provádění.

2. V čele československé části smíšené komise bude ústřední ředitel Československého filmu nebo jeho zástupce, v čele italské části bude představitel ministerstva turistiky a divadel, kteří si přibírají ke spolupráci odborné pracovníky a experty.

3. Smíšená komise:

a) zkoumá rovnováhu přínosů v koprodukčních filmech,

b) může každý rok stanovit minimální náklady na filmy natáčené v koprodukci s třemi nebo více výrobci.

4. Smíšená komise se bude scházet každoročně střídavě v Československu a v Itálii.

Článek 12

1. Prováděcí předpisy k této dohodě jsou obsaženy v příloze, která je nedílnou součástí dohody.

2. Příloha může být změněna dohodou mezi příslušnými orgány a organizacemi smluvních stran. Změny přílohy budou předběžně prováděny ode dne podpisu protokolu o jejich sjednání a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejich schválení.

Článek 13

1. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Uzavírá se na dobu jednoho roku a její platnost se mlčky prodlužuje vždy o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před uplynutím probíhajícího období platnosti.

2. Skončením platnosti dohody nebude dotčena platnost již uzavřených smluv o filmové koprodukci mezi koproducenty smluvních stran.

Dáno v Praze dne 25. března 1968 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a italském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: A. Poledňák v. r.

Za vládu Italské republiky: Vittorio Winspeare Guicciardi v. r.

PŘÍLOHA

Prováděcí předpisy k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci

K článku 12 Dohody.

Žádosti o přiznání výhod filmové koprodukce musí být uloženy v Československu u Ústředního ředitelství Československého filmu a v Itálii u ministerstva turistiky a divadel nejméně 30 dnů před začátkem natáčení filmu, jak stanoví článek 4, odst. g) Dohody.

Kompletní dokumentace žádosti musí být předložena příslušným orgánům a organizacím smluvních stran před zahájením natáčení a musí obsahovat následující doklady v národním jazyce smluvních stran:

I. scénář a dialogy

II. doklad o platném převodu autorských práv pro filmové zpracování anebo doklad o právoplatné opci;

III. smlouva o koprodukci (v jednom podepsaném vyhotovení se třemi průpisy) sjednaná s výhradou schválení příslušnými orgány a organizacemi smluvních stran.

Tato smlouva musí obsahovat:

1. název filmu,

2. jméno autora námětu anebo zpracovatele, jde-li o zpracování literárního díla,

3. jméno režiséra,

4. celkové náklady,

5. rozsah přínosů koproducentů,

6. rozdělení zisků a trhů,

7. závazek koproducentů, že se budou úměrně podle svých přínosů podílet na event. zvýšených výdajích nebo úsporách vzniklých při natáčení filmu; podíl na zvýšených výdajích se může omezit na 30 % nákladů na film;

8.

- ustanovení, že poskytnutí výhod nezakládá povinnost příslušných orgánů a organizací smluvních stran vydat povolení k veřejnému promítání filmu;

- ustanovení o úpravě finančních podmínek pro případ, že by příslušné orgány po prozkoumání předložené dokumentace nedaly požadovaný souhlas;

- obdobné ustanovení také pro případ, že by příslušné orgány a organizace smluvních stran nepovolily promítání filmu v jedné nebo ve druhé zemi anebo jeho vývoz;

- zvláštní dodatek musí rovněž řešit vztahy mezi koproducenty v případě, že by nebyly propláceny finanční přínosy podle ustanovení článku 10 Dohody;

9. předpokládanou přibližnou dobu zahájení natáčení filmu.

IV. plán financování;

V. seznam veškerého technického a uměleckého personálu s udáním státní příslušnosti a uvedením rolí, svěřených jednotlivým hercům;

VI. natáčecí plán.

Příslušné orgány a organizace smluvních stran si mohou vyžádat podle potřeby další doklady a údaje.

Změny smlouvy o koprodukci mohou být dohodnuty i po jejím uložení, musí být však předloženy ke schválení příslušným orgánům a organizacím smluvních stran před ukončením natáčení filmu.

Příslušné orgány a organizace se vzájemně informují o vydaném povolení ke koprodukci.

Koproducenti budou informováni o rozhodnutí o svých žádostech teprve po dosažení dohody mezi odpovědnými orgány a organizacemi smluvních stran.

Přesunout nahoru