Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě

Částka 24/1968
Platnost od 20.06.1968
Účinnost od 20.03.1968
Zrušeno k 01.01.1999 (2/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. května 1968

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě

Dne 15. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě.

Podle svého článku 19 vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. března 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Dr. Hájek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Nizozemského království

vedeny snahou upravit a usnadnit přepravy cestujících a zboží užitkovými vozidly silniční dopravy mezi oběma státy a tranzitem jejich územím prováděné vozidly evidovanými v těchto státech, jakož i přepravy mezi oběma státy a třetími státy vozidly evidovanými na území druhé smluvní strany se dohodly takto:

I

Přeprava cestujících

Článek 1

Všechny přepravy cestujících autobusy mezi oběma státy a tranzitem jejich územím podléhají povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 5.

Článek 2

1. Pravidelné autobusové tratě mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím schvalují po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran.

2. Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro úsek trasy procházející jejich územím na základě vzájemnosti nebo s přihlédnutím k jiným důvodům.

3. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky, za nichž budou vydávána povolení, zejména stanoví dobu jejich platnosti.

4. K žádosti o povolení musí být připojena nezbytná dokumentace (návrh trasy, jízdního řádu a tarifu, program ročního provozu, oznámení o předpokládaném datu zahájení provozu). Kromě toho příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat jiné údaje, které považují za účelné.

Článek 3

1. Žádost o povolení podle článku 2, odstavce 4 musí být předložena příslušným orgánům státu, v němž je sídlo žadatele.

2. Příslušné orgány každé smluvní strany předají příslušným orgánům druhé smluvní strany žádosti o povolení, k nimž je připojena veškerá nutná dokumentace.

3. Žádosti o povolení musí být předloženy nejpozději dva měsíce před předpokládaným datem zahájení přeprav.

Článek 4

Pro příležitostné přepravy cestujících autobusy, s výjimkou přeprav uvedených v článku 5, je požadováno povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany. Tato povolení jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, kde je vozidlo evidováno. Opatření nezbytná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 5

Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:

a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno nebo ve třetím státě;

b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo evidováno a konečný bod na území druhé smluvní strany, a to pod podmínkou, že se vozidlo - s výjimkou zvláštního povolení - vrátí prázdné na území státu, kde je evidováno;

c) při tranzitní jízdě.

II

Přeprava zboží

Článek 6

Pro přepravy zboží mezi oběma státy, tranzitem jejich územím a z třetího státu na jejich území, s výjimkou případů uvedených v článku 7, je požadováno povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany . Tato povolení jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, kde je vozidlo evidováno. Opatření nezbytná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 7

Povolovacímu řízení nepodléhají:

a) přepravy stěhovaných svršků prováděné vozidly k tomu zvláště upravenými;

b) přepravy předmětů určených pro veletrhy , výstavy nebo předvádění;

c) přepravy závodních koní, závodních automobilů a jiných sportovních potřeb určených pro sportovní podniky;

d) přepravy divadelních dekorací a rekvizit;

e) přepravy hudebních nástrojů a potřeb pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení;

f) přepravy zboží nákladními automobily, jejichž užitečné zatížení včetně užitečného zatížení přívěsu nepřevyšuje 1 000 kg;

g) příležitostné přepravy zboží na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých služeb (deviace);

h) přepravy zavazadel přívěsy za vozidly určenými pro přepravy cestujících a přepravy zavazadel vozidly všeho druhu na letiště a z letiště;

i) přepravy poštovních zásilek;

j) přepravy poškozených vozidel;

k) přepravy včel a rybího plůdku;

l) přepravy pohřební.

Přepravy zboží uvedené pod písmeny b) až e) jsou však osvobozeny od povolovacího řízení jen tehdy, jestliže předměty nebo zvířata jsou dočasně dovezeny.

Článek 8

Při přepravách zboží n a cizí účet prováděných podle této dohody je nutno používat mezinárodních nákladních listů.

III

Všeobecná ustanovení

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran vydají povolení pro přepravy cestujících a pro přepravy zboží podle této dohody pouze dopravcům, kteří podle vnitrostátních předpisů svého státu jsou oprávněni provádět mezinárodní silniční dopravu.

Článek 10

Celní projednání vozidel a zboží se řídí ustanoveními mezinárodních úmluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány .

Článek 11

Bez zvláštního povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany nejsou dovoleny přepravy cestujících a přepravy zboží:

a) mezi dvěma místy ležícími na území druhé smluvní strany;

b) z území druhé smluvní strany na území třetího státu.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě způsob výměny požadované dokumentace a statistických údajů.

Článek 13

V případě porušení ustanovení této dohody, k němuž došlo na území jedné ze smluvních stran, učiní příslušné orgány státu, kde je vozidlo evidováno, opatření podle vnitrostátních předpisů svého státu.

Článek 14

Platby, které mají být provedeny na základě závazků vyplývajících z ustanovení této dohody, se budou vyrovnávat podle platební dohody platné mezi oběma státy v době příslušné platby.

Článek 15

1. Přepravy cestujících a přepravy zboží prováděné dopravci jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany podle článků 2, 4, 5, 6 a 7 jsou na území druhé smluvní strany osvobozeny od všech daní a poplatků, které je zatěžují. Vozidla, jimiž jsou uvedené přepravy prováděny, jsou na území druhé smluvní strany osvobozena od daně ze silničních motorových vozidel. Vydání povolení pro provádění uvedených přeprav je rovněž osvobozeno od poplatků.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužije, jestliže povolení pro přepravu zboží nejsou vydána za podmínek stanovených v článku 6. Taková povolení jsou vydávána podle vnitrostátních předpisů každé ze smluvních stran.

Článek 16

Smluvní strany si navzájem oznámí, které orgány jsou příslušné upravovat otázky týkající se provádění této dohody.

Článek 17

1. Smluvní strany budou řešit cestou jednání a konzultací veškeré otázky, které by se mohly vyskytnout ve vztahu k výkladu a provádění této dohody.

2. Na žádost jedné ze smluvních stran se zřídí Smíšená komise, složená ze zástupců příslušných orgánů smluvních stran, za účelem řešení otázek týkajících se provádění této dohody, a to zejména:

a) návrhů na zřízení pravidelných autobusových tratí;

b) opatření nezbytných k provádění povolovacího řízení pro přepravy cestujících a pro přepravy zboží;

c) ostatních otázek, které se mohou vyskytnout.

Článek 18

Vnitrostátní předpisy smluvních stran, zejména celní, o silničním provozu a veřejné správě nejsou dotčeny.

Článek 19

Tato dohoda podléhá schválení podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót o tomto schválení.

Pokud se týká Nizozemského království, tato dohoda se vztahuje jen na Království v Evropě.

Tato dohoda zůstane v platnosti jeden rok ode dne, kdy vstoupí v platnost a bude mlčky prodlužována vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu účelu řádně zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 15. listopadu 1967 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky: A. Indra v. r.

Za vládu Nizozemského království: Luns v. r.

Přesunout nahoru