Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu

Částka 24/1968
Platnost od 20.06.1968
Účinnost od 11.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

74

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 15. května 1968

o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu


Dne 30. června 1967 byl v Ženevě sjednán Ženevský protokol k Všeobecné dohodě o clech a obchodu. Jménem Československé socialistické republiky byl podepsán v Ženevě dne 11. března 1968.

Ženevský protokol k Všeobecné dohodě o clech a obchodu vstoupil pro Československou socialistickou republiku v platnost na základě svého článku 6. dnem podpisu, tj. dnem 11. března 1968.

Slevy z československých celních sazeb, které vyplývají ze Ženevského protokolu z roku 1967, budou uvedeny v účinnost dne 1. července 1968, a to podle odstavce 2 b) Ženevského protokolu z roku 1967 dvěma pětinami rozdílu mezi původní sazbou a konečnou sazbou. Snížení o zbývající tři pětiny bude provedeno vždy po jedné pětině dne 1. ledna 1970, 1971 a 1972.

Snížení celních sazeb u položek, které jsou v čs. listině celních koncesí označeny jedním nebo dvěma křížky (+ a ++) se provádí jednorázově v plném rozsahu dnem nabytí účinnosti této listiny jako listiny koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu, tj. dnem přístupu Československé socialistické republiky k tomuto protokolu.


Český překlad Ženevského protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


Ženevský protokol z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu

Smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu jakož i Evropské hospodářské společenství, které se zúčastnily v letech 1964 až 1967 Obchodní konference (dále jen účastníci),

po ukončení jednání podle odstavce 6 čl. XXIV, čl. XXVIII bis a čl. XXXIII jakož i jiných příslušných ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále jen "Všeobecná dohoda"),

se prostřednictvím svých zástupců dohodly jak dále uvedeno:

I. - Ustanovení týkající se listin koncesí

1. Listina koncesí připojená k tomuto Protokolu, týkající se jednoho účastníka, se stane listinou koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu dotyčného účastníka dnem, kdy tento Protokol nabude platnosti podle ustanovení odstavce 6.

2. Každý účastník se zavazuje, že zajistí, aby - pokud kterákoliv sazba, uvedená v příslušném sloupci jeho listiny koncesí představující smluvenou sazbu (dále jen "konečná sazba") se nestane účinnou dnem 1. ledna 1968 - se tato konečná sazba stala účinnou nejpozději dnem 1. ledna 1972. Během údobí mezi prvým lednem 1968 a prvým lednem 1972 bude takový účastník přistupovat ke snížení sazeb číselně odpovídajícím částkám uvedeným v některém z následujících pododstavců a to v údobích, odpovídajících rovněž některým z časových údobí uvedených v následujících pododstavcích, s výjimkou jasně odlišných ustanovení uvedených v jednotlivých listinách koncesí:

(a) účastník, který počne snižovat sazby dnem prvého ledna 1968, je sníží o jednu pětinu rozdílu mezi existující sazbou a konečnou sazbou k tomuto datu a další čtyři pětiny sníží vždy po jedné pětině dne prvého ledna 1969, 1970, 1971 a 1972;

(b) účastník, který počne snižovat sazby dnem prvého července 1968 resp. některého dne mezi prvým lednem a prvým červencem 1968, sníží sazbu k tomuto datu o dvě pětiny rozdílu mezi původní sazbou a konečnou sazbou a zbývající tři pětiny sníží vždy po jedné pětině dne 1. ledna 1970, 1971 a 1972.

3. Kterýkoliv účastník, jehož listina koncesí, připojená k tomuto Protokolu se stala listinou koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu podle ustanovení čl. 1. tohoto Protokolu, bude oprávněn kdykoliv suspendovat resp. odvolat zcela nebo zčásti ústupek v této listině koncesí, týkající se výrobku, na němž jiný účastník nebo vláda, jejíž žádost o přístup byla projednána na Konferenci v létech 1964 až 1967 (dále jen "přistupující vláda"), avšak jejíž listina koncesí připojená k tomuto Protokolu resp. k Protokolu o přístupu přistupující vlády se ještě nestala přílohou k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, mají podstatný dodavatelský zájem. Předpokladem takového odvolání resp. suspense však bude, že:

(a) účastník oznámí suspensi ústupku Smluvním stranám písemně do třiceti dnů od data této suspense;

(b) účastník oznámí svůj úmysl odvolat takový ústupek Smluvním stranám písemně nejpozději třicet dnů před uskutečněním takového zamýšleného odvolání;

(c) na žádost kteréhokoliv účastníka resp. přistupující vlády, jejichž příslušná listina koncesí se stala již listinou koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu a kteří mají podstatný zájem na příslušném výrobku, budou v tomto směru vedeny konzultace;

(d) kterýkoliv ústupek, jenž byl suspendován, resp. odvolán, se však stane platným ode dne, od kterého se listina koncesí účastníka resp. přistupující vlády, kteří mají podstatný zájem na příslušném výrobku, stane listinou koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu.

4.

(a) Ve všech případech, v nichž se odstavec 1 písm. (b) a (c) čl. II Všeobecné dohody o clech a obchodu dovolává data této Všeobecné dohody, bude s ohledem na každý výrobek, jenž je předmětem ústupku uvedeného v listině koncesí připojené k tomuto Protokolu, použito data tohoto Protokolu, avšak bez prejudice jakýchkoliv závazků, platných k tomuto datu.

(b) Pro účely zmínky v čl. II, odstavce 6 písm. (a) Všeobecné dohody o clech a obchodu, o datu této Všeobecné dohody, se bude za toto datum, které se vztahuje na listinu koncesí připojenou k tomuto Protokolu, považovat datum tohoto Protokolu.

II. Ustanovení závěrečná

5.

(a) Tento Protokol bude vyložen k přijetí účastníkům prostřednictvím podpisu nebo jiným způsobem do 30. června 1968.

(b) Doba v níž tento Protokol může být účastníkem přijat, může být prodloužena rozhodnutím Rady zástupců, avšak ne déle než do 31. prosince 1968. Takové rozhodnutí zároveň ustanoví podmínky a pravidla pro uvedení v život listiny koncesí, připojené k tomuto Protokolu, týkající se onoho účastníka.

6. Tento Protokol se stane platným dnem 1. ledna 1968 pro ony účastníky, kteří jej přijali před 1. prosincem 1967. Pro účastníky, kteří jej přijmou po tomto datu, se Protokol stane platným k datu přijetí. Účastníci, kteří Protokol přijali před prvým prosincem 1967 resp. kteří jsou k tomuto datu hotovi jej přijmout, posoudí, zda je jich dostatečný počet, který by ospravedlňoval zahájení snižování sazeb podle ustanovení čl. 2 tohoto Protokolu. Dospějí-li k názoru, že netvoří dostatečný počet, oznámí to Generálnímu řediteli, který pak vyzve všechny účastníky, aby přezkoušeli vzniklou situaci za účelem zajištění co největšího počtu přístupů v co možná nejkratší době.

7. Tento Protokol bude uložen u Generálního ředitele Smluvních stran, jenž bude povinen doručit bezodkladně ověřenou kopii tohoto Protokolu a oznámit každý přístup podle ustanovení čl. 5 každé smluvní straně Všeobecné dohody o clech a obchodu jakož i Evropskému hospodářskému společenství.

8. Tento Protokol bude zaregistrován v souladu s ustanovením čl. 102 Charty Spojených národů.

Dáno v Ženevě, dne třicátého června roku tisícího devítistého šedesátého sedmého v jednom vyhotovení, ve znění francouzském a anglickém s výjimkou jak dále uvedeno s ohledem na jednotlivé listiny koncesí, přičemž oba texty jsou autentické.

Přílohy připojené k ženevskému protokolu z roku 1967

I Austrálie
II Benelux (Belgie, Lucemburk a Nizozemí)
III Brazílie
V Kanada
VII Chile
X Československo
XI Francie
XII Indie
XIII Nový Zéland
XIV Norsko
XVIII Jižní Afrika
XIX Spojené království
oddíl A - Metropole
oddíl C - Hong-Kong
XX Spojené státy americké
XXII Dánsko
XXIII Dominikánská republika
XXIV Finsko
XXVII Itálie
XXX Švédsko
XXXII Rakousko
XXXIII Německá spolková republika
XXXV Peru
XXXVII Turecko
XXXVIII Japonsko
XL Evropské hospodářské společenství
XL bis členské státy Evropské uhelné a ocelářské unie
XLII Izrael
XLIV Portugalsko
XLV Španělsko
LVII Jugoslávie
LIX Malawi
LIX Švýcarsko
LX Korejská republika
LXVI Jamajka
LXVII Trinidad a Tobago

Do listiny koncesí ČSSR, jakož i do ostatních listin koncesí, které tvoří přílohy Ženevského protokolu z roku 1970, lze nahlédnout v celně politickém oddělení Čs. obchodní komory v Praze. Tamtéž lze rovněž nahlédnout do protokolů o přístupu Argentiny, Islandu, Irska a PLR ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. června 1967.

Přesunout nahoru