Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky

Částka 23/1968
Platnost od 19.06.1968
Účinnost od 14.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. dubna 1968

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky


Dne 25. září 1967 byla v Sofii podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky.


Podle svého článku 19, odstavec 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 14. února 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky, vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji a upevnění vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti letecké dopravy, se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování obchodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze. Služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

2. Letecký podnik každé smluvní strany bude dbát, aby nedošlo k poškození zájmů leteckého podniku druhé smluvní strany na souběžných tratích.

Článek 2

1. Každá smluvní strana má právo písemně určit druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po přijetí takového určení druhá smluvní strana bez odkladu udělí, s výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku, určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.

Článek 3

1. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven vstup, pobyt a výstup letadel užívaných k mezinárodním letům nebo které se vztahují na provoz, létání a řízení těchto letadel nad zmíněným územím, se budou stejně vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek a nákladů, se budou stejně vztahovat na cestující, posádky a náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek 4

1. Letadla používaná určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany k provozování dohodnutých služeb, jakož i obvyklé vybavení letadel, zásoby paliv a mazacích olejů, náhradní díly a zásoby na palubě včetně potravin, nápojů, tabákových výrobků a drobného zboží určeného k prodeji cestujícím na palubě letadel, budou osvobozeny od všech celních a jiných poplatků při příletu na území druhé smluvní strany za podmínky, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity na úseku trati nad územím druhé smluvní strany.

2. Od stejných poplatků, s výjimkou poplatků za poskytnuté služby, budou rovněž osvobozeny:

a) pohonné hmoty a mazací oleje vzaté na palubu letadel na území jedné smluvní strany a určené pro potřebu letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany k provozu na stanovených tratích, i když tyto zásoby mají být spotřebovány na úseku trati nad územím smluvní strany, kde byly vzaty na palubu;

b) náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany za účelem údržby nebo opravy letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany k provozu na stanovených tratích;

c) zásoby vzaté na palubu letadel na území jedné smluvní strany v rozsahu stanoveném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadel druhé smluvní strany při provozu na stanovených tratích.

3. Obvyklé palubní vybavení, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, palubní zásoby, jakož i náhradní díly, které jsou na palubě letadel používaných leteckým podnikem kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem jejich celních orgánů. V takovém případě budou uloženy pod dohledem těchto orgánů až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo jinak použity v souladu s celními předpisy.

4. Zařízení, zásoby a materiál zvýhodněné při vstupu na území jedné smluvní strany ve smyslu předchozích odstavců nebudou moci být zcizeny bez souhlasu celních orgánů této smluvní strany.

Článek 5

Záležitosti týkající se zabezpečování letů budou řešeny leteckými úřady smluvních stran. Lety československých letadel nad územím Bulharské lidové republiky a bulharských letadel nad územím Československé socialistické republiky se budou konat podle předpisů o létání civilních letadel platných ve státě, nad jehož územím se let koná.

Článek 6

Československá a bulharská civilní letadla musí být při letech na území Československé socialistické republiky a na území Bulharské lidové republiky opatřena pro mezinárodní lety stanovenými poznávacími značkami svých států, osvědčeními o zápisu do rejstříku, osvědčeními o způsobilosti k létání a jinými palubními doklady stanovenými každou ze smluvních stran, jakož i povoleními pro radiové stanice. Piloti a ostatní členové posádky musí mít letecké průkazy stanovené smluvními stranami. Veškeré zmíněné doklady vydané jednou smluvní stranou budou uznávány za platné na území druhé smluvní strany.

Článek 7

V případě zmizení, nehody nebo nouzového přistání letadla jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, strana na jejímž území k nehodě došlo, učiní okamžitá opatření pro nalezení letadla za účelem pomoci členům posádky a cestujícím a zabezpečení nákladu. Zajistí též vyšetřování nehody v souladu s mezinárodními předpisy, jež zavazují obě smluvní strany. Strana, které náleží letadlo, bude oprávněna ustanovit pozorovatele, kteří se zúčastní vyšetřování. Strana vyšetřující nehodu je povinna podat druhé straně podrobnou zprávu o vyšetřování a jeho výsledcích.

Článek 8

1. Každá ze smluvních stran poskytne na svém území na základě vzájemnosti určenému leteckému podniku druhé smluvní strany osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Poplatky za užívání letišť a ostatních zařízení na území každé smluvní strany se budou vybírat podle sazeb stanovených jejími příslušnými orgány.

Článek 9

Všechna finanční uspořádání mezi určenými leteckými podniky se budou provádět na základě platebních dohod upravujících finanční vztahy mezi smluvními stranami.

Článek 10

1. Tarify platné pro dohodnuté služby budou sjednány mezi určenými podniky v přiměřené výši a s přihlédnutím ke všem důležitým okolnostem, včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku a tarifů leteckých podniků třetích států na stejných tratích.

2. Tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran.

3. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi určenými leteckými podniky, bude případný spor řešen v souladu s ustanovením článku 15 této Dohody.

Článek 11

Letecké úřady každé smluvní strany uloží svému určenému leteckému podniku, aby předkládal leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení úplný letový řád, jakož i jeho pozdější změny, a to nejméně 14 dní přede dnem, kdy mají vstoupit v platnost.

Článek 12

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany zastoupení s technickým a obchodním personálem v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb. Letecké úřady smluvních stran poskytnou uvedeným zastoupením veškerou možnou pomoc při výkonu jejich činnosti.

Článek 13

1. Na každé z tratí uvedených v Příloze bude cílem dohodnutých služeb uvést do provozu při zachování přiměřeného koeficientu využití takovou dopravní kapacitu, která odpovídá obvyklé a předvídatelné poptávce po mezinárodní letecké přepravě směrem z území nebo na území smluvní strany, jež určila letecký podnik provozující tyto služby.

2. V případě, že by si letecký úřad jedné smluvní strany nepřál buď částečně nebo plně zajišťovat přepravní kapacitu na jedné nebo více tratích, která na něho připadá, bude moci postoupit na určitou dobu určenému leteckému podniku druhé smluvní strany část nebo celou přepravní kapacitu, která není zajišťována.

Článek 14

Letecké úřady obou smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se radit o všech otázkách souvisejících s prováděním této Dohody a její Přílohy.

Článek 15

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímo mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

Článek 16

1. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za účelné provést změnu kteréhokoliv ustanovení této Dohody, může požádat druhou smluvní stranu o projednání této změny. Toto jednání se uskuteční do 60 dnů ode dne podání žádosti a může být provedeno písemně nebo ústně mezi leteckými úřady.

2. Změny Přílohy této Dohody mohou být sjednány mezi leteckými úřady obou smluvních stran a mohou být předběžně prováděny ode dne dohodnutého mezi leteckými úřady.

3. Jakákoli změna této Dohody nebo její Přílohy provedená podle ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku vstoupí v platnost jakmile bude schválena výměnou diplomatických nót mezi smluvními stranami.

Článek 17

Pro provádění této Dohody a její Přílohy, která je její nedílnou součástí, mají uvedené výrazy tento význam:

a) „letecký úřad“ značí, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Správu civilního letectví ministerstva dopravy, a pokud jde o Bulharskou lidovou republiku, ministerstvo dopravy nebo v obou případech každý orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;

b) „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“ značí mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody;

c) „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat kteroukoli z dohodnutých služeb.

Článek 18

Každá ze smluvních stran může kdykoli písemně oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí vypovědět tuto Dohodu. V takovém případě platnost této Dohody skončí rok ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období.

Článek 19

1. Každá ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje datem posledního z těchto písemných oznámení.

2. Dnem nabytí platnosti této Dohody pozbývá platnosti Dohoda mezi Republikou Československou a Lidovou Republikou Bulharskou o letecké dopravě, sjednané v Sofii dne 22. ledna 1948 a všechny smlouvy, které tuto Dohodu měnily nebo doplňovaly.

Dáno v Sofii dne 25. září 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Dufek v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky: L. Kjučukov v. r.

Příloha

k Dohodě mezi vládou Bulharské lidové republiky a vládou Československé socialistické republiky o letecké dopravě

I.

1. Vláda Bulharské lidové republiky uděluje leteckým podnikům určeným vládou Československé socialistické republiky oprávnění k provozu na následujících tratích:

Praha-Brno-Bratislava-Budapest-Záhřeb-Bělehrad-Sofia-Varna- Burgas-Istambul-Bagdád-Teherán-dva body na Dálném východě, které budou upřesněny později, a zpět.

2. Při provozu na tratích, které jsou určeny v bodu 1, budou mít letecké podniky tato práva:

a) právo nakládat nebo vykládat na území Československé socialistické republiky a Bulharské lidové republiky cestující, zboží a poštu určené pro dopravu mezi oběma zeměmi;

b) právo nakládat nebo vykládat na území Bulharské lidové republiky cestující, zboží a poštu určené k dopravě do míst a z míst v třetích zemích uvedených v bodu 1 tohoto oddílu, s výjimkou míst za Sofií;

c) používání práv uvedených v bodu 2 b) tohoto oddílu týkajících se úseků za Sofií bude povoleno, jakmile mezi leteckými podniky obou smluvních stran dojde k dohodě o podmínkách společného využívání těchto úseků.

II.

1. Vláda Československé socialistické republiky uděluje podnikům určeným vládou Bulharské lidové republiky oprávnění k provozu na následujících tratích:

Sofia-Varna-Burgas-Bělehrad-Záhřeb-Budapest-Praha-Berlin- Kodaň-Stockholm-Havana-bod, který bude upřesněn později, a zpět.

2. Při provozu na tratích, které jsou určeny v bodu 1, budou mít letecké podniky tato práva:

a) právo nakládat nebo vykládat na území Československé socialistické republiky a Bulharské lidové republiky cestující, zboží a poštu určené pro dopravu mezi oběma zeměmi;

b) právo nakládat nebo vykládat na území Československé socialistické republiky cestující, zboží a poštu určené k dopravě do míst a z míst v třetích zemích uvedených v bodu 1 tohoto oddílu s výjimkou míst za Prahou;

c) používání práv uvedených v bodu 2 b) tohoto oddílu týkajících se úseků za Prahou bude povoleno, jakmile mezi leteckými podniky obou smluvních stran dojde k dohodě o podmínkách společného využívání těchto úseků.

III.

1. Určené podniky obou smluvních stran budou moci při provozu na tratích vynechávat přistání v jednom nebo více místech uvedených v oddílu I a II této přílohy, s výjimkou Sofie.

2. Provoz na pravidelných přímých tratích mezi Prahou, Brnem, Bratislavou a Varnou a Burgasem bude povolen leteckým podnikům určeným vládou Československé socialistické republiky v okamžiku, kdy bude povolen provoz na pravidelných přímých tratích do Varny a Burgasu leteckému podniku kteréhokoli třetího státu.

IV.

Frekvence letů na smluvených tratích bude určována na každé letové období, a to při schvalování letových řádů.

Přesunout nahoru