Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních

Částka 22/1968
Platnost od 18.06.1968
Účinnost od 27.05.1968
Zrušeno k 05.09.1991 (371/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. května 1968

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních

Dne 26. ledna 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních.

Podle svého článku 12 vstoupila Dohoda v platnost dnem 27. května 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Dr. Hájek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rumunské socialistické republiky, vedeny přáním dále upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a vytvářet svým občanům nejlepší podmínky k tomu, aby navzájem poznávali úspěchy v budování socialismu, rozhodly se usnadnit cestovní styk svých občanů za účelem služebním a soukromým a uzavřely tuto dohodu.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Dr. Jana Čecha, vedoucího odboru ministerstva zahraničních věcí

vláda Rumunské socialistické republiky

Hutanu Virgila, zástupce vedoucího odboru ministerstva zahraničních věcí,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:

Článek 1

Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalé bydliště na jejím území nebo na území třetího státu a jsou držiteli některého z platných cestovních dokladů uvedených v příloze k této dohodě, mohou vstupovat bez víz druhé smluvní strany na její území k přechodnému pobytu při služebních nebo soukromých cestách a při průjezdu.

Článek 2

Ustanovení této dohody se nevztahují na občany jedné smluvní strany, kteří se hodlají trvale usídlit na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, mohou cestovat z jejího území a vracet se na ně jen v souladu s jejími vnitrostátními předpisy.

Článek 4

1. Smluvní strany si vymění vzory cestovních dokladů, uvedených v příloze k této dohodě.

2. O výměně nebo zavedení nových cestovních dokladů se budou smluvní strany informovat diplomatickou cestou a současně si zašlou vzory těchto dokladů. Nové cestovní doklady bude možno použít až po uplynutí 30 dní ode dne předání příslušné nóty a vzorů těchto dokumentů druhé smluvní straně.

Článek 5

Občané jedné smluvní strany, kteří cestují na území druhé smluvní strany, mohou překračovat státní hranice v kterémkoli hraničním přechodu otevřeném pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 6

1. Občané jedné smluvní strany, kteří cestují služebně na území druhé smluvní strany, mohou pobývat na jejím území po dobu svého služebního přidělení.

2. Občané jedné smluvní strany, kteří cestují soukromě na území druhé smluvní strany, mohou na jejím území pobývat 30 dní ode dne překročení státních hranic. Příslušné orgány přijímacího státu mohou v odůvodněných případech prodloužit dobu pobytu nejvýše o 60 dní v rámci platnosti cestovního dokladu. Prodloužení pobytu je osvobozeno od poplatků.

3. Občané jedné smluvní strany mohou při průjezdu prodlévat na území druhé smluvní strany v souladu s jejími vnitrostátními předpisy.

Článek 7

1. Každá ze smluvních stran bude s občany druhé smluvní strany, kteří vstoupí na její území na základě této dohody, zdvořile zacházet v rámci zákonů upravujících právní postavení cizinců na jejím území.

2. Občané jedné smluvní strany jsou při přechodném pobytu na území druhé smluvní strany povinni zachovávat vnitrostátní předpisy přijímacího státu, jakož i povinnosti vyplývající pro ně z této dohody.

3. Ustanovení této dohody se nedotýkají práva každé ze smluvních stran zkrátit nebo přerušit pobyt občanům druhé smluvní strany dočasně pobývajících na jejím území v případě, že porušili její zákony, a rovněž práva odmítnout vstup nežádoucí osobě.

Orgány přijímajícího státu neprodleně zpraví o zkrácení nebo přerušení pobytu diplomatickou misi nebo konzulární úřad státu, jehož státní občanství má příslušná osoba.

Článek 8

Občané jedné smluvní strany, kteří během pobytu na území druhé smluvní strany ztratili cestovní doklad nebo jejichž cestovní doklad byl zničen, jsou povinni to ohlásit příslušným místním orgánům.

V těchto případech, jakož i v případě cesty občanů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany na společný cestovní doklad, kdy některý z občanů zapsaný do takového dokladu musí v odůvodněném případě přerušit cestu, diplomatické mise nebo konzulární úřad státu, jehož je občanem, vydá nový cestovní doklad. Doklad musí být opatřen fotografií a výjezdním vízem příslušných orgánů přijímajícího státu. Vízum se uděluje bezplatně.

Článek 9

Soukromé cesty se budou uskutečňovat v rámci objemu dohodnutého ročně mezi příslušnými orgány smluvních stran podle potřeby a dále podle možností přijímajícího státu.

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na organizované turistické cesty a na průjezdy.

Článek 10

Způsob zúčtování platů, týkající se cest upravených touto dohodou, bude stanoven ve vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek 11

Smluvní strany se budou v případě potřeby konzultovat diplomatickou cestou o všech otázkách, které by vznikly z provádění této dohody.

Článek 12

1. Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost 30 dní ode dne výměny nót o tomto schválení.

2. Vstupem této dohody v platnost pozbývají platnosti všechny dohody o cestovním styku, které byly sjednány mezi smluvními stranami.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a zůstane v platnosti ještě 6 měsíců ode dne, kdy bude písemně vypovězena jednou ze smluvních stran.

Tato dohoda byla podepsána v Praze dne 26. ledna 1968 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Dr. Jan Čech v. r.

Za vládu Rumunské socialistické republiky: Hutanu Virgil v. r.

PŘÍLOHA

k Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou RSR o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních, podepsané v Praze dne 26. ledna 1968

1. Českoslovenští občané budou k překročení státních hranic používat tyto cestovní doklady:

a) pro služební cesty:

- diplomatický pas

- služební pas

- zvláštní pas

- cestovní pas s výjezdní doložkou ke služební cestě

b) pro soukromé cesty:

- diplomatický pas

- cestovní pas s výjezdní doložkou

- cestovní průkaz

- cestovní přílohu k občanskému průkazu. Cestovní příloha obsahuje osobní data držitele, číslo jeho občanského průkazu a platí jen s občanským průkazem;

c) pro skupinové cesty:

- cestovní soupisku. Obsahuje osobní data a číslo občanského průkazu, kterým se každý účastník prokazuje. V případě, že některý z účastníků nemá občanský průkaz, je cestovní soupiska opatřena jeho fotografií;

d) nezletilé děti do 15 let:

- cestují-li s rodiči, budou zapsány do cestovního dokladu jednoho z rodičů,

- cestují-li samy, budou mít cestovní doklad opatřený fotografií;

e) pro průjezdní cesty:

- některý z dokladů uvedený v bodě 1 písm. a), b), c), d) této přílohy.

2. Rumunští občané budou k překročení státních hranic používat tyto cestovní doklady:

a) pro služební cesty:

- diplomatický pas

- služební pas

- cestovní pas vydaný ministerstvem zahraničních věcí

b) pro soukromé cesty:

- diplomatický pas

- cestovní pas vydaný ministerstvem vnitra

- cestovní průkaz

- cestovní pas vydaný rumunským občanům bydlícím trvale v zahraničí

c) pro skupinové cesty:

- služební a cestovní pasy podle účelu cesty. Pas je vystaven na jméno vedoucího skupiny a je k němu připojen jmenný seznam potvrzený orgánem, který doklad vydal. Jmenný seznam obsahuje osobní údaje a fotografie osob zapsaných do tohoto seznamu. V případě, že jmenný seznam není opatřen fotografiemi osob, obsahuje jméno, příjmení a číslo občanského průkazu, kterým se tyto osoby prokazují

d) nezletilé děti do 14 let:

- cestují-li s rodiči, budou zapsány do cestovního dokladu jednoho z rodičů

- cestují-li samy, budou mít cestovní doklad opatřený fotografií

e) pro průjezdní cesty:

- některý z dokladů uvedený v bodě 2 písm. a), b), c), d) této přílohy nebo cestovní přílohu k občanskému průkazu.

Přesunout nahoru