Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 64/1968 Sb.Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti

Částka 22/1968
Platnost od 18.06.1968
Účinnost od 18.06.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. června 1968

o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:


§ 1

Dodatkový odvod stavebních podniků podle § 27 odst. 1 písm. g) vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 16/1968 Sb. provádějí stavební podniky v působnosti ministerstev stavebnictví, hornictví, dopravy a národní obrany, podniky výrobní hospodářské jednotky zemědělských staveb v působnosti ministerstva zemědělství a výživy, podniky místního stavebnictví a národní podniky Silnice.

§ 2

Základem pro stanovení dodatkového odvodu je účetně vykázaný čistý zisk

1. po odečtení:

a) odvodů do státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů (s výjimkou odvodů ze základních prostředků a odvodů ze zásob),

b) dodatkových odvodů z přerozdělení finančních prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a uvnitř výrobních hospodářských jednotek a u podniků řízených národními výbory dodatkových odvodů do rozpočtů národních výborů stanovených dlouhodobě v roce 1967,

c) částky hrubého důchodu použité k vytvoření stanovené minimální výše rezervního fondu podniku *) a částky, které podnik váže podle dohody se Státní bankou československou v rezervním fondu, za předpokladu, že tyto částky budou vázány do konce roku 1968,

d) povinného přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb,

e) odvodů do oborového fondu technického rozvoje, fondu škod a náhrad a fondu geologických a průzkumných prací, v odvětví hornictví také odvody do sociálního fondu,

f) podílů na hospodářských výsledcích do výše dohodnutého regulativu na mzdy, pokud podnik byl oprávněn tyto podíly vyplatit, a

2. po připočtení

dotací z přerozdělení finančních prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a uvnitř výrobních hospodářských jednotek.

§ 3

Podniky provádějí dodatkový odvod ve výši 65 % ze základu podle § 2.

§ 4

Dodatkový odvod provádějí podniky na zvláštní účet státního (ústředního) rozpočtu u Státní banky československé, a to měsíčně ve výši vypočtené podle § 3 od počátku roku do konce předcházejícího měsíce po odečtení odvodů za předchozí měsíce. Jinak platí ustanovení § 29 odst. 2 a 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

§ 5

Ministerstvo financí může povolit slevu z dodatkového odvodu.

§ 6

Dodatkový odvod podle tohoto nařízení provádějí podniky pouze za rok 1968.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; první odvod provedou podniky za leden až květen 1968.


Předseda vlády: Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) tj. částky ve výši rozdílu mezi minimální výší rezervního fondu předepsanou pro rok 1968 a skutečnou výší tohoto fondu ke dni 1. ledna 1968.

Přesunout nahoru