Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Částka 20/1968
Platnost od 21.05.1968
Účinnost od 10.11.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. dubna 1968

o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky


Dne 30. května 1967 byla v Paříži podepsána Veterinární úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.


Úmluva vstoupila v platnost podle svého článku 9 dnem 10. listopadu 1967.

České znění Úmluvy se vyhlašuje současně. Do textu příloh k Úmluvě je možno nahlédnout v archivu ministerstva zahraničních věcí.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


VETERINÁRNÍ ÚMLUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky, vedeny přáním prohloubit spolupráci na úseku veterinárním s cílem omezit nebezpečí, které pro lidské zdraví a pro chov zvířat znamenají nemoce zvířat, a usnadnit výměnu zvířat a výrobků živočišného původu, se dohodly na těchto ustanoveních:

Článek 1

Veterinární podmínky pro dovoz živých zvířat a výrobků živočišného původu z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany jsou stanoveny ve Společných pravidlech o provádění tohoto článku, připojených k této Úmluvě.

Článek 2

Veterinární orgány obou států si budou nejméně měsíčně vyměňovat veterinární výkazy o výskytu nákazy zvířat.

Veterinární orgány si budou rovněž sdělovat informace, které by je mohly zajímat.

Veterinární orgány obou států mohou sjednávat na určité časové období plány spolupráce k zajištění společných konkrétních opatření v rámci této Úmluvy.

Podrobnější ustanovení jsou uvedena ve Společných pravidlech o provádění tohoto článku, připojených k této Úmluvě.

Článek 3

Smluvní strany usnadní:

1. spolupráci mezi ústavy veterinárních zařízení obou států,

2. výměnu veterinárních odborníků za účelem získávání informací o zdravotním stavu zvířat a všech užitečných informací o činnosti veterinárních služeb, jakož i poznatků veterinární vědy a techniky.

Článek 4

Veterinární orgány obou států budou v přímém styku v otázkách týkajících se provádění této Úmluvy a v otázkách studia případných změn Společných pravidel týkajících se jejího provádění.

Změny nebo doplnění Společných pravidel, dohodnuté podle předchozího odstavce, vstoupí v platnost dnem výměny nót mezi smluvními stranami.

Článek 5

Náklady spojené s prováděním článku 3 této Úmluvy budou hrazeny smluvní stranou, která ve svém zájmu vyšle odborníky nebo která požádá o vyslání odborníků druhé smluvní strany.

Článek 6

Sporné otázky, které by mohly vzniknout při provádění této Úmluvy, bude řešit smíšená komise.

Každá ze smluvních stran bude do smíšené komise jmenovat po třech členech, z nichž dva musí být veterinární lékaři ústředního veterinárního orgánu.

Komise se sejde do dvou měsíců po svolání jednou ze smluvních stran na území této smluvní strany. Její zasedání bude střídavě řídit člen každé z delegací. První zasedání bude řídit člen delegace té smluvní strany, na jejímž území se bude zasedání konat.

Otázky, v nichž smíšená komise nedosáhne dohody, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 7

Tato Úmluva se bude vztahovat na státní území Československé socialistické republiky a na metropolitní území Francouzské republiky.

Článek 8

Tato Úmluva nahradí Veterinární úmluvu mezi Československem a Francií ze dne 3. října 1930, která se ruší.

Článek 9

Každá ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně splnění náležitostí stanovených ústavními předpisy pro vstup této Úmluvy v platnost. Úmluva vstoupí v platnost dnem, jímž je datováno poslední z těchto písemných oznámení.

Tato Úmluva zůstane v platnosti, dokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran, řádně zmocnění svými vládami, tuto Úmluvu podepsali.

Sepsáno v Paříži dne 30. května 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

V. Pithart v. r.

Za vládu Francouzské republiky:

G. de Chambrun v. r.

Přesunout nahoru