Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Částka 20/1968
Platnost od 21.05.1968
Účinnost od 09.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 10. dubna 1968

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky


Dne 26. října 1967 byla v Paříži podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.


Podle svého článku 24 vstoupila Dohoda v platnost dnem 9. února 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Dr. Hájek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky, vedeny přáním usnadnit a rozvíjet spolupráci a výměny v oblasti kultury, školství a osvěty, vědy, techniky a umění mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou,

přesvědčeny, že taková spolupráce přispěje k posílení jejich dobrých vztahů,

se rozhodly uzavřít kulturní dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují, že budou rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a osvěty, vědy a techniky, umění, rozhlasového vysílání, televize, filmu, turistiky a sportu.

Článek 2

Smluvní strany se zavazují, že výuce jazyka a poznávání vzdělanosti druhé smluvní strany vyhradí náležité místo.

Článek 3

Každá smluvní strana usnadní studium jazyka a poznávání vzdělanosti druhé země, zejména

a) zřízením kateder na vysokých školách,

b) zvaním profesorů druhé země k přednáškovým cyklům na vysokých školách,

c) přijímáním lektorů a asistentů druhé země na školská a jiná vyučovací zařízení,

d) vysíláním profesorů na stáže, které pro zvýšení jejich kvalifikace pořádá druhá země,

e) účastí učitelů a studentů na prázdninových kursech jazyka a literatury organizovaných druhou zemí,

f) pravidelnými zásilkami knih a publikací katedrám jazyků, literatury, vědy a techniky druhé země.

Článek 4

Každá smluvní strana bude podporovat činnost kulturních zařízení, jejichž posláním je rozvíjet znalosti kultury a vzdělanosti druhé země. Poskytne jim pomoc a podporu potřebnou k jejich činnosti.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat navázání pravidelných styků mezi kulturními, vědeckými a vysokoškolskými institucemi obou zemí. V případě potřeby se budou navzájem konzultovat.

Článek 6

Smluvní strany budou zkoumat možnosti, jak zajistit vykonaným studiím, složeným zkouškám a dosaženým diplomům na území jedné ze smluvních stran částečnou nebo plnou platnost také na území druhé smluvní strany. Uzavřou o tom zvláštní ujednání.

Článek 7

Smluvní strany se vynasnaží zajistit objektivní informace o druhé zemi ve svých učebních osnovách a učebnicích.

Článek 8

Smluvní strany si budou vyměňovat učební osnovy, pedagogické publikace a veškerou užitečnou dokumentaci o universitních a školských problémech.

Článek 9

Každá ze Smluvních stran udělí stipendia státním příslušníkům druhé země způsobem určeným v časových programech výměny.

Článek 10

Smluvní strany budou

a) podporovat výměnu vědců, profesorů, vědeckých pracovníků, učitelů, odborníků a zásadně všech kulturních, vědeckých a uměleckých pracovníků vybraných ke studiím nebo stážím v rámci zvyšování kvalifikace a přednáškám z jejich oborů v druhé zemi nebo k uskutečnění společných studií,

b) podporovat účast těchto osob na kongresech, konferencích nebo kulturních festivalech pořádaných na svém území,

c) umožňovat těmto osobám v duchu vzájemnosti a podle svých zákonů a předpisů přístup do kulturních a vědeckých institucí, knihoven, archívů a muzeí.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení výměn programů a materiálů mezi rozhlasovými a televizními organizacemi obou zemí, aby tak přispěly k vzájemnému poznání v oblasti kultury, jazyka a civilizace svých zemí.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat

a) vzájemné obchodní rozšiřování filmů. Napomáhají společné produkci uměleckých a dokumentárních filmů, jakož i výměně informací a dokumentace,

b) spolupráci svých filmoték a experimentálních kin a všeobecně rozvoj výměn uměleckých, dokumentárních a vědeckých filmů a diapozitivů na neobchodním základě. Prostřednictvím svých kulturních služeb usnadní předvádění a půjčování filmů a diapozitivů tohoto druhu institucím a organizacím, které o ně projeví zájem.

Článek 13

Každá ze smluvních stran bude podporovat výměnu uměleckých souborů a umělců, jakož i uvádění dramatických a jiných děl druhé země, a to na obchodním i neobchodním základě.

Článek 14

Smluvní strany budou vzájemně podporovat pořádání uměleckých, kulturních a vědeckých výstav, jakož i výstav knih.

Článek 15

Smluvní strany

a) budou podporovat zejména na obchodním základě dovoz knih, periodik a ostatních publikací druhé země, týkajících se výuky, vědy, techniky, literatury a umění. Zkoumají možnosti, jež by mohly usnadnit prodej kulturních děl veřejnosti, a vyměňují si veškeré užitečné informace o otázkách rozšiřování knih,

b) v rámci možností budou napomáhat výměně kulturních děl, vědecké a technické literatury, jakož i dokumentace mezi knihovnami a odbornými institucemi obou zemí. Doplňují své úsilí v této oblasti deponáty nebo dary,

c) budou podporovat překládání a vydávání nejvýznamnějších děl druhé země v oblasti vědy, techniky, literatury a umění. Budou podporovat rozvoj styků mezi vydavateli obou zemí, zejména za účelem koedicí. Budou usnadňovat rovněž uveřejňování článků vědců a kulturních pracovníků druhé země v odborných časopisech.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních děl, gramofonových desek a magnetofonových záznamů druhé země, jakož i výměnu informací o hudebním životě.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat vzájemné turistické styky prostřednictvím oprávněných organizací obou zemí.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat vzájemné výměny mládeže a studentů prostřednictvím oprávněných organizací obou zemí.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat rozvoj výměn v oblasti sportu a tělesné výchovy.

Článek 20

Smluvní strany co nejvíce usnadní vyřešení administrativních a finančních otázek vyplývajících z provádění této dohody. Finanční podmínky výměn se upřesňují v časových programech.

Článek 21

Vytváří se Československo-francouzská kulturní komise, která bude zajišťovat způsob provádění této dohody a sledovat její plnění.

Tato komise nahrazuje komisi, která byla vytvořena Protokolem o kulturních, vědeckých a technických výměnách mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou z 26. září 1964. Bude zasedat střídavě v Československu a ve Francii, vypracovávat periodické programy výměn a určovat jejich finanční podmínky . Komise může vytvořit kulturní podkomise.

Československo-francouzská kulturní komise bude koordinovat svůj pracovní plán a svou činnost s pracovními plány a činností Stálého výboru vytvořeného na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsané v Praze dne 29. června 1965.

Článek 22

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o zvláštních ujednáních uzavřených v oblastech zahrnutých v této dohodě.

Článek 23

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi svými Národními komisemi pro spolupráci s UNESCO.

Článek 24

Každá smluvní strana sdělí druhé straně schválení Dohody podle svých příslušných ústavních předpisů. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem , kdy došlo k poslednímu z těchto sdělení.

Článek 25

Tato dohoda je uzavřena na dobu pěti let a bude se mlčky prodlužovat vždy na období dalších pěti let. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět ve lhůtě šesti měsíců před uplynutím každého období pěti let.

Článek 26

Dnem, kdy vstoupí v platnost tato Dohoda, pozbývají platnosti. Deklarace o vědeckých, literárních a školských vztazích mezi Československem a Francií ze dne 30. dubna 1924 a Dodatkový protokol ze dne 8. prosince 1945.

Dáno v Paříži dne 26. října 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto dohodu podepsali.

Za vládu Československé socialistické republiky:

V. David v. r.

Za vládu Francouzské republiky:

Couve de Murville v . r.

Přesunout nahoru