Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1968 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

Částka 19/1968
Platnost od 13.05.1968
Účinnost od 13.05.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství

ze dne 26. dubna 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) a podle § 64 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb. a č. 16/1968 Sb.:


Článek I

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu, se mění a doplňuje takto:

1. Článek 13, odstavec 2 a 3 zní:

"(2) Od 1. ledna 1968 se vyměřují roční příspěvky takto:

a) jednotným zemědělským družstvům a jiným socialistickým organizacím s výjimkou státních - z jednoho hektaru obhospodařované lesní půdy Kčs 40,-,

b) soukromým uživatelům lesa o výměře nad 0,50 ha - z jednoho hektaru lesní půdy Kčs 80,-,

c) soukromým uživatelům lesa o celkové výměře od 0,10 ha do 0,50 ha lesní půdy Kčs 40,-,

d) soukromým uživatelům lesa o celkové výměře do 0,10 ha lesní půdy Kčs 25,-.

(3) Pro vyměřování příspěvků podle odstavce 2 písm. a) se výměra lesní půdy do jednoho hektaru a podle odstavce 2 písm. b) od 0,50 hektaru do jednoho hektaru považuje za celý hektar; při vyšší výměře se vždy výměra do 0,50 ha zaokrouhluje směrem dolů a výměra nad 0,50 ha směrem nahoru."

2. Článek 13, odstavce 4 a 5 se zrušují.

3. Dosavadní znění článku 22 se označuje jako odstavec 1 a článek se doplňuje dalšími třemi odstavci, které zní:

"(2) Orgány státní péče o lesy uloží podnikům státních lesů za porušování některých zásad správného hospodaření v lese dodatkové odvody z hrubého důchodu do státního rozpočtu

a) za překročení množství stanoveného hmotového předpisu úmyslné těžby mýtní v porostě či dílci (§ 27 zákona), za nedodržení způsobu a postupu obnovy lesa [§ 27 a 37 odst. 1 písm. a) zákona], za přiřazení další holé seče k nezajištěné kultuře [§ 37 odst. 1 písm. b) zákona], za snížení zakmenění porostu pod 0,7 zásahem po celé ploše, aniž se tím sledoval prospěch zajištěného nárostu odpovídajícího pěstebnímu cíli [§ 37 odst. 1 písm. c) zákona] ve výši 50 Kčs za každý plnometr dříví získaný takovou těžbou, pokud je některým z uvedených způsobů těžby vytěženo více než 50 plm,

b) za nesplnění povinnosti započít se zalesňováním holin a povinnosti docílit na nich zajištění kultur v předepsaných termínech (§ 38 odst. 2 zákona) ve výši 500 Kčs za každou jednu desetinu hektaru takové holiny (kultury), pokud se nesplnění této povinnosti týká více než 0,2 ha,

c) za nesplnění povinností při výchově porostů (§ 39 zákona) ve výši 300 Kčs za každý hektar takového porostu, pokud se nesplnění této povinnosti týká výměry těchto porostů větší než 3 ha,

d) za nesplnění povinností v ochraně lesů (§ 43 až 48 zákona) ve výši stanovené od 3 000 Kčs až do 50 % výše škody, která tím lesnímu hospodářství vznikla nebo výše nákladů na preventivní opatření nutná k zabránění vzniku škody. Dodatkový odvod však lze uložit jen, pokud vzniklá škoda, popřípadě náklad na preventivní opatření přesahuje 3 000 Kčs.

(3) Dodatkový odvod lze uložit pouze za ta porušení zásad správného hospodaření v lese, k nimž došlo po účinnosti této vyhlášky. Dodatkový odvod nelze uložit, uplynulo-li 5 let od roku, v němž došlo k porušení zásady.

(4) Dodatkový odvod provedou *) organizace do 30 dnů od jeho uložení."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr lesního a vodního hospodářství: Ing. Hanus v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 29 odst. 1 a 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

Přesunout nahoru