Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení

Částka 19/1968
Platnost od 13.05.1968
Účinnost od 15.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 28. března 1968

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení


Dne 3. srpna 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení.


Podle svého článku 18 vstoupila Dohoda v platnost dnem 15. února 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé spolkové republiky

vedeny přáním rozšířit a položit na pevný základ hospodářské styky mezi oběma zeměmi, aby zlepšily své vzájemné vztahy,

dohodly se takto:

Článek 1

Obě vlády zřídí obchodní zastoupení, která budou nazvána "Obchodní zastoupení Československé socialistické republiky v Německé spolkové republice" a "Obchodní zastoupení Německé spolkové republiky v Československé socialistické republice".

Sídlem obchodního zastoupení Československé socialistické republiky bude Frankfurt nad Mohanem, sídlem obchodního zastoupení Německé spolkové republiky bude Praha.

Článek 2

Posláním obchodních zastoupení je podporovat a rozvíjet hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi v souhrnném smyslu, především prováděním uzavřené obchodní dohody.

Článek 3

Vedoucí obchodních zastoupení používají úředního označení "vedoucí obchodního zastoupení". Vedoucí obchodního zastoupení může mít nejvýše 5 zástupců.

Vedoucí obchodního zastoupení oznámí za účelem potvrzení příslušnému ministerstvu přijímajícího státu nástup své úřední činnosti.

Článek 4

Celkový počet zaměstnanců obchodního zastoupení nepřekročí bez souhlasu vlády přijímajícího státu 30 osob.

Článek 5

Vláda přijímajícího státu umožní a zaručí obchodnímu zastoupení při plnění jeho úředních úkolů volný styk a umožní k obchodnímu zastoupení volný přístup.

Článek 6

Vedoucí a ostatní pracovníci obchodního zastoupení Československé socialistické republiky se obracejí ve všech úředních záležitostech na ministerstvo zahraničních věcí Německé spolkové republiky nebo na místa, která jim toto označí za příslušná.

Vedoucí a ostatní pracovníci obchodního zastoupení Německé spolkové republiky se obracejí ve všech úředních záležitostech na ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky nebo na místa, která jim toto označí za příslušná.

Článek 7

Vedoucí i ostatní pracovníci obchodního zastoupení jsou povinni dbát zákonů a ostatních právních předpisů přijímajícího státu.

Článek 8

Archivy a ostatní místnosti obchodních zastoupení, které jsou nutné k plnění úředních úkolů, požívají nedotknutelnosti. Úřední korespondence obchodních zastoupení včetně úředních telegramů, dálnopisů a písemného styku je chráněna před jakýmkoliv zásahem.

Článek 9

Obchodní zastoupení jsou oprávněna vést nerušenou úřední korespondenci a ve styku s vysílajícím státem používat šifrovaných sdělení.

Zavazadla, která obsahují jen úřední dopisy nebo předměty určené pro úřední potřebu, jsou nedotknutelná. Osoby určené vysílajícím státem k jejich přepravě jsou rovněž nedotknutelné.

Článek 10

Obchodní zastoupení jsou oprávněna umístit na úřední budově nebo jejím oplocení úřední označení a státní symboly.

Článek 11

Vedoucí a ostatní vyslaní pracovníci obchodního zastoupení a k jejich domácnosti patřící rodinní příslušníci, pokud jsou občany vysílajícího státu, jsou - s výjimkou dočasného zajištění při důvodném podezření z těžkého trestného činu - nedotknutelní a nepodléhají v ostatním trestní pravomoci přijímajícího státu.

Vedoucí a ostatní vyslaní pracovníci obchodních zastoupení jsou rovněž vyňati z civilní soudní a správní pravomoci, pokud se nejedná o jejich soukromé vlastnictví nebo soukromou činnost.

Článek 12

Obchodní zastoupení se osvobozují od cla a jiných dávek za dovoz předmětů určených pro jejich úřední potřebu. Totéž platí pro dovoz stěhovacích svršků všech vyslaných pracovníků obchodních zastoupení a pro dovoz předmětů osobní potřeby vedoucích obchodních zastoupení a jejich zástupců.

Ostatní vyslaní pracovníci obchodních zastoupení požívají těchto výsad jen pokud jde o předměty dovezené při jejich prvním služebním nástupu.

Článek 13

Vedoucí a ostatní vyslaní pracovníci obchodních zastoupení jsou osvobozeni od zdanění svých služebních příjmů.

Článek 14

Motorová vozidla obchodních zastoupení a jejich vyslaných pracovníků jsou osvobozena od daně z motorových vozidel. Pokud je v přijímajícím státě možný prodej benzínu nezatíženého dávkami, resp. za sníženou cenu, může být takový benzín na základě vzájemnosti poskytnut pro uvedená motorová vozidla a jmenovanému okruhu osob.

Článek 15

Vedoucí a ostatní vyslaní pracovníci obchodních zastoupení, jakož i jejich rodinní příslušníci žijící s nimi ve společných domácnostech nepodléhají ani předpisům o povolování pobytu ani všeobecným předpisům o hlášení.

Osobní údaje a služební zařazení pracovníků obchodních zastoupení ohlašují jejich vedoucí příslušným ministerstvům ve smyslu článku 6 Dohody.

Článek 16

Přijímající stát vydá v souladu s vnitrostátními předpisy vyslaným pracovníkům obchodních zastoupení a jejich rodinným příslušníkům průkazy odpovídající jejich statutu.

Článek 17

Příslušné orgány přijímajícího státu pomohou vysílajícímu státu při opatřování místností potřebných pro obchodní zastoupení. Totéž platí i pro opatřování vhodných bytů pro vedoucího a ostatní vyslané pracovníky obchodního zastoupení.

Byty vedoucích obchodních zastoupení a jejich zástupců jsou nedotknutelné.

Článek 18

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, který bude dohodnut zvláštní výměnou dopisů, jakmile pro to budou v obou státech vytvořeny potřebné vnitrostátní předpoklady.

Tato dohoda může být vypovězena s výpovědní lhůtou šesti měsíců po uplynutí platnosti současně uzavírané obchodní dohody anebo nové obchodní dohody namísto ní sjednané mezi smluvními stranami.

Dáno v Praze dne 3. srpna 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Babáček v. r.

Za vládu Německé spolkové republiky:

Bahr v. r.

Přesunout nahoru