Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Částka 19/1968
Platnost od 13.05.1968
Účinnost od 13.05.1968
Zrušeno k 09.10.1999 (22/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. března 1968

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním


Dne 9. června 1957 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním.

Dohoda byla sjednána na tříleté období s platností do 9. října 1963.

Výměnou nót ze dne 16. srpna 1963 a 18. října 1963 byla platnost Dohody prodloužena do 9. října 1966. Výměnou nót ze dne 16. května 1967 a 25. prosince 1967 byla platnost Dohody upravena tak, že bude mlčky prodlužována vždy na období dalších tří let, pokud žádná ze smluvních stran neoznámí písemně šest měsíců před uplynutím právě probíhajícího období platnosti svůj úmysl ji vypovědět.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Vláda Československé republiky a vláda Rumunské lidové republiky, přejíce si prohloubit ještě více spolupráci na úseku veterinárním, rozhodly se v zájmu dalšího rozvoje národního hospodářství a v zájmu zajištění výživy a zdraví obyvatelstva obou zemí uzavřít tuto Dohodu:

Článek 1

Obě Smluvní strany budou spolupracovat při zábraně a zdolávání přenosných nemocí zvířat. Za tímto účelem:

1. budou si vyměňovat periodické zprávy o nákazách zvířat a budou se neprodleně informovat o nemocech zvířat s vysokou kontagiositou nebo úmrtností, vyskytnuvších se epizooticky,

2. budou koordinovat opatření nutná k zábraně a zdolávání jednotlivých nákaz,

3. poskytnou si vzájemnou podporu a pomoc při opatřování zdolávacích a léčebných prostředků,

4. budou si v případě potřeby vyměňovat kmeny choroboplodných původců,

5. budou rozvíjet spolupráci vědeckých ústavů při bádání o nemocech zvířat, zvláště zoonosách,

6. vypracují jednotná ustanovení a postupy pro zkoušení biopreparátů a léčiv za účelem jejich standardisace,

7. sjednotí diagnostické metody nakažlivých nemocí,

8. vypracují směrnice o dovozu, vývozu a transitu zvířat a výrobků živočišného původu.

Článek 2

Při jakýchkoliv jiných nemocech zvířat, které způsobují velké ztráty v jejich stavech a v jejich užitkovosti, vyrozumí se obě Smluvní strany o vzniku a o průběhu těchto nemocí a o zdolávacích opatřeních.

Článek 3

Obě Smluvní strany budou podporovat vědeckou a organizační spolupráci v oblasti veterinárního lékařství. Za tím účelem budou provádět:

1. výměnu zkušeností o studiu a doškolování veterinárnělékařského personálu a příslušných studijních a vzdělávacích programů,

2. vzájemné návštěvy vědeckých a praktických veterinárních pracovníků ve smyslu platné Dohody o kulturní spolupráci, uzavřené mezi oběma zeměmi,

3. vzájemné oznamování konferencí, porad a doškolovacích kursů tak, aby odborníci druhé Smluvní strany měli možnost se jich účastnit,

4. výměnu odborných knih a periodických tiskovin z oboru veterinárního lékařství,

5. výměnu veterinárních správních předpisů a jiných dokumentů o organizaci veterinářství,

6. výměnu zkušeností o veterinářské statistice a jiné zpravodajství.

Článek 4

Ministerstva obou Smluvních stran, příslušná pro veterinářství, jednají spolu při plnění této Dohody přímo.

Článek 5

K uskutečnění této Dohody bude vytvořena smíšená komise, do které každá Smluvní strana jmenuje po třech zástupcích.

Jejím úkolem bude vypracovat směrnice podle článku 1, odstavec 8 této Dohody a roční pracovní plán veterinární spolupráce, které po schválení oběma Smluvními stranami budou platnou součástí této Dohody.

Tato komise bude zasedat jednou za rok střídavě v Praze a v Bukurešti a v naléhavých případech kolikrát toho bude třeba. Každá Smluvní strana hradí výlohy svých zástupců na těchto zasedáních.

Článek 6

Výlohy vzniklé prováděním této Dohody bude hradit ta strana, v jejímž zájmu budou akce podniknuty. Ostatní finanční otázky spojené se spoluprací podle této Dohody budou řešeny při vypracování plánu veterinární spolupráce.

Článek 7

Tato Dohoda nabude účinnosti dnem oznámení o jejím schválení oběma vládami.

Nabytím účinnosti této Dohody pozbývají platnosti všechna veterinární zdravotní ujednání uzavřená dříve mezi oběma stranami.

Článek 8

Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti. Neoznámí-li jedna ze Smluvních stran alespoň 6 měsíců před uplynutím této lhůty svůj úmysl Dohodu vypovědět, zůstane Dohoda v platnosti po dobu dalších tří let.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho podepsali zmocněnci obou Smluvních stran tuto Dohodu a opatřili ji svou pečetí.

Dáno v Bukurešti dne 9. června 1957.

Za vládu Československé republiky:

prof. Kunz v. r.

Za vládu Rumunské lidové republiky:

dr. V. Gligor v. r.

Přesunout nahoru