Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 53/1968 Sb.Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

Částka 17/1968
Platnost od 29.04.1968
Účinnost od 29.04.1968
Zrušeno k 01.01.1974 (134/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1968

o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

Ministerstvo národohospodářského plánování

§ 1

Zřizuje se ministerstvo národohospodářského plánování jako ústřední orgán státní správy pro souhrnné plánování rozvoje národního hospodářství.

§ 2

Ministerstvo národohospodářského plánování

a) zpracovává a předkládá vládě návrhy

dlouhodobého výhledu rozvoje národního hospodářství,

státních plánů rozvoje národního hospodářství;

b) vydává podle zásad stanovených vládou právní předpisy o úkolech orgánů státní správy a organizací při plánování rozvoje národního hospodářství a stanoví způsob vypracování návrhů státních plánů rozvoje národního hospodářství.

ČÁST II

Ministerstvo techniky

§ 3

Zřizuje se ministerstvo techniky jako ústřední orgán státní správy pro řízení státní technické politiky a pro oblast investiční činnosti a pro koordinaci tvorby a ochrany životního prostředí.

§ 4

Ministerstvo techniky zpracovává

a) technickoekonomické studie rozvoje vybraných úseků národního hospodářství, studie reprodukce základních prostředků a koncepce výstavby a přestavby měst a vesnic, jako podklady pro dlouhodobý výhled a dlouhodobé státní plány rozvoje národního hospodářství;

b) koncepce a prognózy výzkumu a vývoje.

§ 5

V oblasti výzkumu a vývoje (s výjimkou badatelského výzkumu) ministerstvo techniky

a) zpracovává a vládě předkládá

dlouhodobý výhled rozvoje výzkumných a vývojových prací,

státní plán výzkumných a vývojových prací a jeho finanční zabezpečení v rámci vyčleněných prostředků;

b) usměrňuje rozvoj výzkumné a vývojové základny;

c) stanoví v rozsahu vymezeném vládou zaměření vědeckotechnické spolupráce se socialistickými státy, s kapitalistickými státy a s rozvojovými zeměmi, jakož i zaměření licenční politiky;

d) řídí v oblasti své působnosti činnost v oboru vědeckotechnických informací;

e) stanoví způsob vypracování návrhu státního plánu výzkumných a vývojových prací a jeho zabezpečení;

f) vydává právní předpisy k zabezpečení činností uvedených pod písm. a) až d).

§ 6

V oblasti investiční činnosti ministerstvo techniky

a) zpracovává plán projektových prací;

b) stanoví technickoekonomické nástroje řízení investičního procesu;

c) stanoví postup a kritéria pro posuzování efektivnosti investic;

d) vykonává působnost v oboru územního plánování a stavebního řádu a v souvislosti s tím stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány zásady pro tvorbu a ochranu životního prostředí a pro řešení architektonické a výtvarné úrovně výstavby;

e) schvaluje dokumentaci staveb určených vládou a posuzuje dokumentaci vybraných staveb; podává odborné posudky (expertizy) k výhledovým studiím a koncepcím, k vybraným stavbám a územním plánům;

f) vyhodnocuje stavby určené vládou;

g) koordinuje rozvojové koncepce investiční činnosti v nevýrobní sféře k zajištění komplexního rozvoje území a sídel;

h) zpracovává koncepce komplexní bytové výstavby a usměrňuje jejich realizaci;

ch) koordinuje tvorbu právních předpisů v oblasti investiční činnosti a vydává právní předpisy

o způsobu projektové a jiné přípravy investiční výstavby,

o působnosti a postupu orgánů státní správy a organizací při přípravě investiční výstavby, při posuzování a schvalování přípravné a projektové dokumentace, při udělování oprávnění k projektové činnosti a při vyhodnocování staveb,

o postupu orgánů státní správy a organizací při vydávání územních rozhodnutí, provádění stavebního řízení, státního stavebního dohledu a při udělování povolení k uvedení staveb do trvalého provozu (užívání),

o hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti organizací - účastníků investiční výstavby.

§ 7

Ministerstvu techniky jsou podřízeny Úřad pro normalizaci a měření, Úřad pro patenty a vynálezy a organizace, o nichž to stanoví vláda.

§ 8

Působnost, kterou podle zvláštních předpisů vykonávala Státní komise pro techniku, přechází na ministerstvo techniky.

ČÁST III

Ministerstvo práce a sociálních věcí

§ 9

Zřizuje se ministerstvo práce a sociálních věcí jako ústřední orgán státní správy pro oblast práce a pracovních sil, mezd a sociální politiky.

§ 10

(1) Do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí náleží koncepce a řešení zásadních otázek

a) pracovních vztahů, zaměstnanosti, umísťování a náboru pracovních sil, kvalifikace pracovníků, pracovních podmínek a bezpečnosti práce;

b) mzdové politiky, mzdových soustav, racionalizace a normování práce, usměrňování a kontroly mzdového vývoje;

c) sociální politiky, péče o rozvoj populace, o rodinu, děti a mládež, sociálního zabezpečení pracujících, sociálních služeb a sociálních hledisek bytové politiky.

(2) Koncepce zaměstnanosti, mzdového vývoje a sociální politiky předkládá ministerstvo práce a sociálních věcí vládě.

(3) V oboru své působnosti rozvíjí ministerstvo práce a sociálních věcí mezistátní styky a spolupráci s mezinárodními organizacemi, zejména s Mezinárodní organizací práce a Mezinárodním sdružením sociálního zabezpečení.

§ 11

Na ministerstvo práce a sociálních věcí přechází působnost, která dosud příslušela

a) Státní plánovací komisi v oblasti péče o pracovní síly; 1)

b) Ústřední radě odborů při přípravě návrhů pracovněprávních předpisů, vydávání prováděcích předpisů a směrnic a při udílení souhlasu k vydání resortních pracovněprávních předpisů; 2) tím není dotčena pravomoc Ústřední rady odborů vydávat podle zákonných zmocnění předpisy, jimiž se upravují práva a povinnosti odborových orgánů;

c) ministerstvu financí při stanovení odměn za práce konané mimo pracovní poměr; 3)

d) Státnímu úřadu sociálního zabezpečení při provádění sociálního zabezpečení, 4) s výjimkou pravomoci rozhodovat o dávkách důchodového zabezpečení (§ 13);

e) ministerstvu školství ve věcech finančního a hmotného zabezpečení učňů 5) a sociálně právní péče o děti; 6) učební obory stanoví ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí.

§ 12

(1) V oblasti mezd ministerstvo práce a sociálních věcí dále

a) schvaluje zásady mzdových soustav, koordinuje jejich provádění, organizuje a řídí kontrolu mzdového vývoje;

b) stanoví zásadní směry racionalizace a normování práce;

c) vydává právní předpisy, jimiž se stanoví

mzdové tarify, druhy a výše příplatků ke mzdám a podmínky pro jejich přiznávání, zásady pro používání mzdových forem,

náhrady poskytované pracovníkům k úhradě výdajů v souvislosti s výkonem práce,

příspěvky při nástupu do pracovního poměru a při jeho rozvázání.

(2) Ostatní ústřední orgány státní správy, popřípadě jiné organizace mohou vydávat právní předpisy uvedené v odstavci 1 písm. c) v rozsahu stanoveném ministerstvem práce a sociálních věcí.

§ 13

(1) Dosavadní pravomoc Státního úřadu sociálního zabezpečení rozhodovat o dávkách důchodového zabezpečení přechází na Správu důchodů v Praze. Správa důchodů v Praze je rozpočtovou organizací podřízenou ministerstvu práce a sociálních věcí.

(2) Správě důchodů v Bratislavě přísluší i nadále pravomoc rozhodovat o dávkách důchodového zabezpečení na Slovensku.

(3) Správy důchodů v Praze a v Bratislavě jsou způsobilé vystupovat svým jménem.

§ 14

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracuje se společenskými organizacemi a projednává s nimi návrhy závažných opatření dotýkajících se jejich zájmové oblasti; mzdová a pracovněprávní opatření činí v dohodě s příslušnými odborovými orgány.

ČÁST IV

Státní cenový úřad

§ 15

(1) Zřizuje se Státní cenový úřad jako ústřední orgán státní správy pro oblast cenové politiky a kontroly cen.

(2) V čele Státního cenového úřadu je ministr.

§ 16

Státní cenový úřad

a) vypracovává a předkládá vládě koncepci cenového vývoje a státní cenové politiky;

b) připravuje příslušnou část návrhu státního plánu, týkající se cenového vývoje;

c) stanoví zásadní opatření ke zdokonalování soustavy cen a program konkrétních cenových opatření;

d) koordinuje činnost orgánů státní správy, popřípadě jiných organizací v oblasti cen.

§ 17

(1) Státní cenový úřad

a) určuje zásady pro stanovení a změny základních složek cen;

b) zařazuje výrobky, práce a služby do cenových kategorií a provádí změny v tomto zařazení;

c) stanoví úroveň cen, základní cenové relace a ceny nejdůležitějších výrobků, prací a služeb, pokud si jejich stanovení nevyhradí vláda;

d) zúčastní se řízení o stanovení sazeb základních složek cen a jejich změn, pokud tyto úpravy určují nebo mění úroveň cen, cenu důležitých výrobků nebo poměr kupních cen zahraničního obchodu k velkoobchodním cenám;

e) provádí rozbory cenového vývoje a předkládá vládě, popřípadě příslušným ústředním orgánům návrhy na nezbytná opatření k zabezpečení stanovených směrů cenového vývoje v jednotlivých oblastech hospodářské politiky;

f) sleduje a projednává zásadní cenové otázky souvisící s výsledky spolupráce s jinými zeměmi;

g) vydává právní předpisy o působnosti orgánů státní správy a organizací v oblasti cen a o regulaci, tvorbě a kontrole cen;

h) účastní se tvorby právních předpisů a zásad v oblasti plánování a statistiky cen a kalkulací.

(2) Ostatní ústřední orgány státní správy, popřípadě jiné organizace vykonávají cenovou působnost v rozsahu stanoveném Státním cenovým úřadem.

§ 18

(1) Státní cenový úřad organizuje a provádí kontrolu cen, rozhoduje podle příslušných předpisů o důsledcích porušování cenových předpisů a zásad cenové politiky a řeší cenové spory.

(2) Pracovníci Státního cenového úřadu jsou oprávněni

a) požadovat od pracovníků kontrolovaných státních orgánů a organizací a od kontrolovaných osob vytvoření nezbytných podmínek pro výkon cenové kontroly, zejména předložení podkladů a podání ústních nebo písemných zpráv o určitých skutečnostech nebo vysvětlivek o příčinách zjištěných nedostatků;

b) požadovat od vedoucích pracovníků kontrolovaných orgánů a organizací odstranění zjištěných nedostatků a navrhovat provedení potřebných opatření podle výsledků cenové kontroly;

c) vyžadovat součinnost jiných kontrolních orgánů, popřípadě dalších odborných pracovníků, s výjimkou orgánů a pracovníků lidové kontroly.

(3) Pracovníci orgánů státní správy a organizací jsou povinni pomáhat kontrolním pracovníkům Státního cenového úřadu, zejména předkládat požadované doklady, podávat včas přesné a úplné zprávy a vysvětlivky, bez průtahů odstraňovat zjištěné nedostatky a ve stanovených lhůtách podávat zprávy o plnění přijatých opatření.

§ 19

K provádění cenové kontroly si zřizuje Státní cenový úřad odloučená pracoviště.

§ 20

Působnost, kterou podle zvláštních předpisů dosud vykonávala Státní komise pro finance, ceny a mzdy v oblasti cen, přechází na Státní cenový úřad.

ČÁST V

Společná a závěrečná ustanovení

§ 21

(1) Ústřední orgány státní správy zřizované podle tohoto zákona plní své úkoly v součinnosti s ostatními ústředními orgány, s orgány Slovenské národní rady a s národními výbory, jakož i s vědeckými institucemi, zejména s Československou akademií věd.

(2) Ústřední orgány státní správy si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Ostatní orgány státní správy a organizace sdělují ústředním orgánům státní správy údaje a podávají jim zprávy, které si tyto ústřední orgány vyžádají pro plnění svých úkolů.

§ 22

Pracovníci ministerstva národohospodářského plánování, ministerstva techniky, ministerstva práce a sociálních věcí a Státního cenového úřadu mají při výkonu svých služebních povinností přístup do prostorů organizací. Musí jim být předloženy k nahlédnutí písemnosti a jiné pomůcky a podány zprávy a vysvětlivky, týkající se zjišťovaných skutečností.

§ 23

Zrušují se Státní plánovací komise, Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní komise pro techniku, Státní komise pro řízení a organizaci a Státní úřad sociálního zabezpečení; práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na nově zřízené ústřední orgány státní správy podle převzaté působnosti, a pokud jde o Státní komisi pro řízení a organizaci, na předsednictvo vlády.


§ 24

Zrušují se:

1. zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi, ve znění zákona č. 114/1965 Sb.;

2. zákon č. 55/1963 Sb., o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně);

3. § 83 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a § 1 odst. 2 vládního nařízení č. 102/1960 Sb., o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze;

4. dosud nezrušená ustanovení zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci.


§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 70/1958 Sb., vládní nařízení č. 92/1958 Sb., zákoník práce č. 65/1965 Sb. a § 4 vládního nař. č. 66/1965 Sb.

2) Zákoník práce č. 65/1965 Sb., zejména § 23, 94, 105, 110 a 203.

3) § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.

4) Zákony č. 101 a 103/1964 Sb.

5) Zákoník práce č. 65/1965 Sb.

6) Vládní nařízení č. 59/1964 Sb.

Přesunout nahoru