Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Částka 16/1968
Platnost od 24.04.1968
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 27.06.1972 (72/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. března 1968

o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Dne 8. listopadu 1967 bylo v Londýně podepsáno Obchodní ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

Podle svého odstavce 9 vstoupilo Ujednání v platnost dnem 1. ledna 1968.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

David v. r.

OBCHODNÍ UJEDNÁNÍ

mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vedeny společným přáním podpořit rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi, přihlížejíce k smlouvě o obchodu mezi oběma zeměmi ze dne 14. července 1923 a uznávajíce, že je žádoucí zvyšovat obrat obchodu v obou směrech rok od roku, rozhodly se za tím účelem sjednat obchodní ujednání na období od 1. ledna 1968 do 31. prosince 1972 a dohodly se takto:

1. Obě vlády oceňují výhody, které přinesl růst výměny zboží mezi oběma zeměmi v minulosti a budou dbát, aby daly podnět k dalšímu zvýšení obchodu k vzájemnému prospěchu jak v tradičních tak i nových položkách zboží. Obě vlády očekávají, že během platnosti tohoto ujednání bude možno zvýšit rozsah volných licencí na dovozy československého zboží do Spojeného království a vláda Spojeného království bude mít nadále na zřeteli tuto zásadu.

2. Zástupci obou vlád se budou scházet ročně nebo kdykoliv na žádost jedné vlády, aby přezkoumali pokrok dosažený v obchodu, dohodli se o podrobném uspořádání pro jeho provádění a aby uvážili jakýkoliv problém, který by vznikl.

3. Obě vlády souhlasí vydávat jakékoliv dovozní licence v rámci všeobecných předpisů platných toho času v jejich zemích, které by byly nutné k provádění dohodnutých ustanovení o obchodu.

4. Obě vlády oceňují významnou úlohu, kterou může mít průmyslová a obchodní spolupráce pro další rozvoj obchodních a hospodářských vztahů a očekávají zvýšení spolupráce v této oblasti mezi příslušnými podniky obou zemí.

5. Každá vláda se zdrží opatření, která by omezila možnosti lodí plujících pod vlajkou druhé země soutěžit o přepravu zboží jak mezi oběma zeměmi, tak s třetími zeměmi.

6. Obě vlády uznávají, že je všeobecně žádoucí a v souladu s duchem tohoto ujednání, aby se rozvíjel obchod oběma směry mezi britskými závislými zámořskými územími a Československou socialistickou republikou. Vláda Spojeného království doporučí britským závislým zámořským územím a Československá vláda doporučí příslušným podnikům v Československu, aby k této zásadě přihlížely při stanovení své obchodní politiky.

7. Osoby, které na československé straně mohou provádět zahraniční obchod, musí být k tomu náležitě zmocněny podle příslušných československých zákonů. Československé podniky zahraničního obchodu jako nezávislé právnické osoby jsou a ostatní nezávislé právnické osoby mohou být takto zmocněny.

8. Toto ujednání nahrazuje Obchodní ujednání ze dne 7. prosince 1962 a Protokoly o dohodě, které je pozměňují a doplňují, s výhradou, že účinnost přílohy B k Protokolu o dohodě ze dne 8. března 1967 se tímto prodlužuje do 31. března 1968.

9. Toto ujednání bude účinné dnem 1. ledna 1968 a zůstane v účinnosti do dne 31. prosince 1972. Poté bude automaticky prodlužováno rok od roku, pokud jedna z vlád písemně neoznámí druhé vládě svůj úmysl ukončit toto ujednání, a to tři měsíce před uplynutím jeho účinnosti dne 31. prosince 1972 nebo před koncem kteréhokoliv následujícího období jeho účinnosti.

Vyhotoveno dvojmo v Londýně 8. listopadu 1967 v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Za vládu Československé socialistické republiky: inž. R. Krejčí v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska: J. Fish v. r.

V Londýně dne 8. listopadu 1967

Vážený pane Krejčí,

píši Vám s odvoláním na odstavec 2 Obchodního ujednání podepsaného dnes. Potvrzuji, že má úřední místa rozumějí tomuto odstavci tak, že mimo jiné stanoví, že v případě, že by rozvoj obchodu předvídaný ujednáním se setkal s problémy, které by vznikly v důsledku evropských subregionálních seskupení, zástupci obou vlád se sejdou na žádost kterékoliv vlády, aby uvážili, zda bude nutné doplnit Obchodní ujednání.

Byl bych povděčen, kdybyste potvrdil, že Vaše úřední místa zastávají stejný názor.

V Londýně dne 8. listopadu 1967

Vážený pane Fish,

obdržel jsem Váš dopis dnešního data tohoto znění:

"Píši Vám s odvoláním na odstavec 2 Obchodního ujednání podepsaného dnes. Potvrzuji, že má úřední místa rozumějí tomuto odstavci tak, že mimo jiné stanoví, že v případě, že by rozvoj obchodu předvídaný ujednáním se setkal s problémy, které by vznikly v důsledku evropských subregionálních seskupení, zástupci obou vlád se sejdou na žádost kterékoliv vlády, aby uvážili, zda bude nutné doplnit Obchodní ujednání.

Byl bych povděčen, kdybyste potvrdil, že Vaše úřední místa zastávají stejný názor."

Potvrzuji, že Váš dopis správně vyjadřuje názor mých úředních míst.

J. Fish, předseda delegace Spojeného království

Inž. R. Krejčí, předseda československé delegace

Vážený pan J. Fish, předseda delegace Spojeného království, Londýn

Vážený pan inž. R. Krejčí, předseda československé delegace, Londýn

Přesunout nahoru