Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království

Částka 1/1968
Platnost od 11.01.1968
Účinnost od 02.10.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 1. prosince 1967

o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království


Dne 21. července 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království.


Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 2. října 1967.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Řeckého království, dále nazývané v této Dohodě „smluvními stranami“, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, dále v této Dohodě nazývané „Úmluvou“, a přejíce si učinit opatření ke zřízení pravidelných obchodních leteckých služeb mezi jejich zeměmi a přes tyto země, dohodly se takto:

Článek 1

1. Pro účely této Dohody a její Přílohy mají následující pojmy tento význam:

a) „letecký úřad“ znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Správu civilního letectví ministerstva dopravy, a pokud jde o vládu Řeckého království Správu civilního letectví ministerstva komunikací nebo v obou případech každou osobu nebo orgán pověřené prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;

b) „území“, „letecké služby“, „mezinárodní letecké služby“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají při provádění této Dohody význam uvedený v článcích 2 a 96 Úmluvy;

c) „stanovené tratě“ znamenají tratě stanovené v Příloze k této Dohodě;

d) „dohodnuté služby“ znamenají mezinárodní letecké služby provozované na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě;

e) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně v souladu s ustanovením článku 3 jako letecký podnik, který bude provozovat některou z dohodnutých služeb.

2. Příloha k této Dohodě se považuje za její nedílnou součást a jakýkoliv odkaz na Dohodu znamená také odkaz na Přílohu, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování pravidelných obchodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po přijetí takového určení druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, bez odkladu určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

3. Každá smluvní strana má právo písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně odvolat určení leteckého podniku a určit jiný letecký podnik.

4. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech a které obvykle tento letecký úřad uplatňuje na provozování mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

5. Jestliže některá ze smluvních stran nebude považovat za prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku náleží smluvní straně, která podnik určila, nebo občanům této smluvní strany, má právo odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odst. 2 tohoto článku nebo uložit v něm určenému leteckému podniku takové podmínky, jaké bude považovat za nutné pro výkon práv uvedených v Příloze.

6. Jakmile byl letecký podnik takto určen a bylo mu uděleno oprávnění, může začít kdykoliv s provozováním dohodnutých služeb, avšak za předpokladu, že je pro tyto služby v platnosti tarif stanovený v souladu s ustanovením článku 9 této Dohody.

Článek 4

1. Zákony a předpisy každé ze smluvních stran vztahující se na vstup na její území nebo na výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na pobyt či provoz těchto letadel na jejím území budou se stejně vztahovat též na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy každé ze smluvních stran vztahující se na vstup na její území nebo na výstup cestujících, posádek nebo nákladu, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a pobytu na území této smluvní strany pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek 5

1. Každá smluvní strana má právo odvolat provozní oprávnění nebo zastavit výkon práv stanovených v této Dohodě a její Příloze určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo stanovit pro výkon těchto práv takové podmínky, jaké bude považovat za nutné, jestliže

a) nebude považovat za prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně, která jej určila nebo jejím příslušníkům, nebo

b) tento letecký podnik neplní zákony nebo předpisy smluvní strany udělující tato práva, nebo

c) tento letecký podnik jinak neplní podmínky stanovené na základě této Dohody.

2. Nebude-li odvolání provozního oprávnění, omezení výkonu práv nebo stanovení podmínek podle odst. 1 tohoto článku nutno provést ihned v zájmu toho, aby se zabránilo dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude provedeno pouze po projednání s druhou smluvní stranou.

Článek 6

1. Letadla používaná určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany k provozování dohodnutých služeb, jakož i obvyklé vybavení letadel zásoby paliv a mazacích olejů, náhradní díly a zásoby na palubě letadla včetně potravin, nápojů a tabáku, budou osvobozeny od všech celních poplatků, inspekčních poplatků a jiných poplatků a dávek při příletu na území druhé smluvní strany za podmínky, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla do okamžiku, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity na části trati nad územím této druhé smluvní strany.

2. Od stejných daní a poplatků s výjimkou poplatků za vykonané služby budou rovněž osvobozeny:

a) zásoby vzaté na palubu letadel na území kterékoli smluvní strany v rozsahu stanoveném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadel při provozu na určené trati druhé smluvní strany;

b) náhradní díly a obvyklé vybavení, které bylo přivezeno na území kterékoli smluvní strany za účelem udržování nebo opravy letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany k provozu na stanovené trati;

c) pohonné hmoty a mazací oleje pro letadla používaná určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany k provozu na stanovených tratích, i když tyto zásoby mají být spotřebovány na části trati nad územím smluvní strany, kde byly vzaty na palubu.

Předměty výše uvedené v pododstavcích a), b) a c) mohou být skladovány na letišti, které používá určený letecký podnik, kde budou pod celním dohledem nebo kontrolou.

3. Obvyklé vybavení letadel, jakož i předměty a zásoby na palubě letadel používaných leteckým podnikem kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem jejích celních orgánů. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem těchto orgánů až do té doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo jinak použity v souladu s celními předpisy.

Článek 7

Poplatky uložené kteroukoli smluvní stranou za používání letišť a ostatních leteckých zařízení letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany budou přiměřené a spravedlivé a budou ukládány v souladu s úředními sazbami jednotně zavedenými podle zákonů a předpisů této smluvní strany a stejně uplatňovanými vůči všem zahraničním provozovatelům.

Článek 8

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít stejnou možnost provozovat dohodnuté služby na stanovených tratích mezi územím obou států.

2. Při provozování mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě bude určený letecký podnik jedné smluvní strany přihlížet k zájmům určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, tak aby nevhodně nezasáhl do leteckých služeb, které tento letecký podnik poskytuje na stejných tratích nebo na jejích úsecích.

3. Dopravní kapacita nabízená určenými leteckými podniky bude přizpůsobena požadavkům na přepravu na stanovených tratích. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude v prvé řadě zajišťovat přiměřenou dopravní kapacitu, která by uspokojovala při přiměřeném vytížení letadel obvyklé a předvídatelné požadavky na přepravu osob, zboží a pošty mezi územím smluvní strany určující letecký podnik a zemí konečného určení dopravy.
Právo k přepravě osob, zboží a pošty přijímaných na palubu letadel nebo vykládaných na území třetích států se bude provádět v souladu s obecnou zásadou, že dopravní kapacita bude přizpůsobena

a) požadavkům na přepravu na území a z území smluvní strany určující letecký podnik;

b) požadavkům na přepravu v oblastech jimiž prochází letecká linka s přihlédnutím k místním a oblastním službám;

c) požadavkům na ekonomický provoz průletových služeb.

Článek 9

1. Tarify zavedené určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany pro přepravu na území nebo z území druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem příslušným okolnostem včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku a tarifů ostatních leteckých podniků na stejných tratích.

2. Tarify uvedené v odst. 1 tohoto článku budou dohodnuty především mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran, případně po konzultaci s ostatními leteckými podniky provozujícími zcela nebo částečně služby na téže trati; tato dohoda bude pokud možno uzavřena za použití postupu pro stanovení tarifu zavedeného v rámci Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA).

3. Tarify takto dohodnuté budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně třicet dnů před zamýšleným dnem jejich zavedení; ve zvláštních případech může být se souhlasem leteckých úřadů tato lhůta zkrácena.

4. Jestliže se určené letecké podniky nemohou dohodnout na žádném z těchto tarifů nebo tarif nemůže být z jiných důvodů stanoven v souladu s ustanoveními odstavců 1 a 2 tohoto článku, pokusí se letecké úřady smluvních stran stanovit tarif dohodou mezi sebou. Jestliže se to nepodaří, bude případný spor řešen v souladu s ustanoveními článku 14 této Dohody.

Článek 10

Určený letecký podnik každé ze smluvních stran předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany alespoň třicet dnů před zavedením leteckých služeb na tratích stanovených v příloze k této Dohodě letové řády včetně frekvence a typu letadel, jež mají být použity. Totéž platí pro pozdější změny těchto letových řádů.

Článek 11

Určený letecký podnik každé ze smluvních stran předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany na jeho žádost všechny periodické statistické údaje, jež mohou být rozumně požadovány za účelem přezkoumání dopravní kapacity poskytované na tratích uvedených v Příloze k této Dohodě. Tyto údaje budou zahrnovat též podklady potřebné pro určení objemu dopravy mezi body na určených tratích.

Článek 12

Letecké úřady smluvních stran se budou v duchu těsné spolupráce čas od času radit s cílem zajistit v potřebném rozsahu provádění této Dohody a její Přílohy.

Článek 13

1. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnu kteréhokoliv ustanovení této Dohody, může požádat o konzultaci s druhou smluvní stranou. Taková konzultace se uskuteční do šedesáti dnů ode dne žádosti a může být provedena písemně nebo ústně mezi leteckými úřady.

2. Změny Přílohy k této Dohodě mohou být provedeny přímou dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran a budou se provádět ode dne stanoveného rovněž dohodou těchto leteckých úřadů.

3. Jakákoliv změna této Dohody nebo její Přílohy provedená podle ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku vstoupí definitivně v platnost, jakmile bude schválena výměnou nót mezi smluvními stranami.

Článek 14

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran; jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

Článek 15

Tato Dohoda a jakákoli její změna budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 16

Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí vypovědět platnost této Dohody; toto oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

V takovém případě platnost této Dohody skončí šest měsíců ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. V případě, že příjem oznámení o výpovědi nebude druhou smluvní stranou potvrzen, bude se mít za to, že oznámení bylo přijato čtrnáct dní po jeho přijetí Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 17

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany oznámí, že ji schválily.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení této Dohody budou prozatímně prováděna ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsání zmocněnci řádně k tomu zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 21. července 1964 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Martin Murín v. r.

Za vládu Řeckého království:

Ménélas Alexandrakis v. r.

Příloha

Článek I

Letecký podnik určený vládou Československé socialistické republiky bude oprávněn nakládat a vykládat cestující, zboží a poštu v mezinárodní dopravě na těchto tratích:

1. Praha-Sofie-Athény-Bejrút-Damašek-Bagdád-Teherán-Kábul v obou směrech (na úseku Athény-Bejrút a zpět bez práva páté svobody);

2. Praha-Athény-Káhira-Chartúm v obou směrech.

Článek II

Letecký podnik určený vládou Řeckého království bude oprávněn nakládat a vykládat cestující, zboží a poštu v mezinárodní dopravě na těchto tratích:

(Tratě budou stanoveny později na žádost řeckého leteckého úřadu dohodou s československým leteckým úřadem a na základě reciprocity.)

Článek III

Letecký podnik určený kteroukoli ze smluvních stran nebude mít právo provádět obchodní dopravu mezi body ležícími na území druhé smluvní strany (kabotáž).

Článek IV

Určené letecké podniky budou moci podle své úvahy vynechávat trvale nebo při jednotlivém letu přistání v kterémkoli bodě na určených tratích.

Článek V

V případě, že by mezi smluvními stranami přestala platit Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých služeb, budou se uplatňovat tato ustanovení:

Určený letecký podnik kterékoli smluvní strany bude mít kromě práv uvedených v článcích I a II této Přílohy právo přeletu bez přistání a právo přistání pro neobchodní účely na území druhé smluvní strany s tím, že přelet bez přistání může uskutečnit v obou směrech dvakrát týdně a přistání pro neobchodní účely rovněž dvakrát týdně v obou směrech. Body na tratích provozovaných v souladu s tímto článkem budou dohodnuty mezi leteckými úřady.

Článek VI

Obsluha letadel a cestujících určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude svěřena leteckému podniku druhé smluvní strany, který ji bude provádět.

Článek VII

Nepravidelné lety prováděné určenými leteckými podniky budou podléhat předchozímu schválení. Žádost o takové schválení bude předložena zainteresovaným leteckým podnikem přímo leteckému úřadu druhé smluvní strany nejméně dva plné pracovní dny přede dnem, kdy lety mají být uskutečněny, pokud nebude kratší termín stanoven příslušnými vnitrostátními předpisy.

Přesunout nahoru