Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1968 Sb.Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

Částka 14/1968
Platnost od 29.03.1968
Účinnost od 29.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 20. března 1968,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

Ministerstvo školství stanoví podle § 57 odst. 6 a § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Za akademické tituly podle dřívějších předpisů ve smyslu odstavce 1 se považují tyto tituly: "doktor medicíny" (ve zkratce MUDr."), "doktor zubního lékařství" (ve zkratce "MSDr."), "doktor veterinářství" (ve zkratce "MVDr."), "doktor sociálních věd" (ve zkratce "RSDr."), "akademický malíř", "akademický sochař" a "akademický architekt"; za stavovská označení se považují tato označení: "inženýr" (ve zkratce "Ing." a "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing. arch.")."

2. § 2 odst . 2 zní:

"(2) Za akademické tituly podle dřívějších předpisů ve smyslu odstavce 1 se považují tyto tituly: "doktor práv" (ve zkratce "JUDr."), "doktor přírodovědy" (ve zkratce "RNDr."), "doktor filosofie" (ve zkratce "PhDr."), "doktor farmacie" (ve zkratce "DrPH."), "doktor pedagogiky" (ve zkratce "Dr.paed."), "doktor sociálních věd" (ve zkratce "RSDr.")."

3. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Absolventům vysokých škol universitního směru s výjimkou lékařského studia a absolventům vysokých škol uměleckého směru s výjimkou absolventů studia malířství, sochařství a architektury, kteří nedosáhli akademického titulu podle dřívějších předpisů, získali však před účinností zákona vědeckou hodnost v některém z oborů vysokých škol universitního směru, které souvisejí s oborem studia, v němž dosáhli vysokoškolské kvalifikace, nikoliv však v oborech lékařských, se přiznávají bez rigorosních zkoušek tituly, uvedené v § 2 odst. 1."

4. § 4 odst. 2 zní:

"(2) Vysoké školy a fakulty , které byly zrušeny před 1. květnem 1966, popř. zahraniční vysoké školy a fakulty se pro účely této vyhlášky zařazují do směrů, uvedených v odstavci 1 podle svého charakteru.

Za vysoké školy universitního směru se považují zejména bývalé: vysoké školy pedagogické, vyšší školy pedagogické, pedagogické instituty, Vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze, fakulta společenských nauk a fakulta politicko-diplomatická (později fakulta mezinárodních vztahů) Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze s výjimkou oboru zahraničního obchodu a s výjimkou správního směru, jehož absolventi ukončili studium ve školním roce 1951/52.

Za vysoké školy ekonomického směru se považují zejména bývalé: Vysoká škola sociální v Brně, Vysoká škola politická a sociální v Praze, fakulta hospodářská a správní směr fakulty politicko-diplomatické (později fakulty mezinárodních vztahů) Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze, jehož absolventi ukončili studium ve školním roce 1951/52 a obor zahraniční obchod této fakulty."

5. § 5 zní:

"(1) Tituly ve zkráceném rigorosním řízení (§ 6) mohou získat

a) absolventi Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze, pokud jsou považováni za absolventy universitního směru (§ 4 odst. 2 věta druhá) a pokud již v oboru svého vysokoškolského studia nedosáhli akademických titulů podle dřívějších předpisů,

b) ostatní absolventi vysokých škol universitního směru, uvedených v § 2, kteří ukončili nejméně čtyřleté studium po 1. lednu 1952, pokud již v oboru svého vysokoškolského studia nedosáhli akademických titulů podle dřívějších předpisů.

(2) Absolventům vysokých škol, uvedeným v § 2, kteří nezískali tituly ve zkráceném rigorosním řízení, přiznávají vysoké školy tituly uvedené v § 2, složí-li rigorosní zkoušky podle rigorosního řádu."

6. § 7 písm. b) zní:

"diplom nebo obdobný doklad o dosažení vysokoškolské kvalifikace (absolvování vysoké školy); u absolventů zahraničních vysokých škol doklad o nostrifikaci,"

7. § 9 odst. 2 zní:

"(2) Nové diplomy s vyznačením titulů vydá vysoká škola absolventům čs. vysokých škol uvedeným v odstavci 1 na jejich žádost. Absolventům čs. vysokých škol technického a zemědělského směru s výjimkou absolventů veterinárního studia nebudou diplomy vydávány.

8. K § 9 se připojuje nový odst. 4, který zní:

"(4) Do diplomu absolventů zahraničních vysokých škol, uvedených v § 1 a 3, jejichž studium bylo v ČSSR nostrifikováno, připojí vysoká škola, jejíž fakulta nostrifikaci provedla, na žádost absolventů pod nostrifikační doložkou potvrzení o přiznání příslušného titulu s účinností od 1. 5. 1966. Provedlo-li nostrifikaci ministerstvo školství, připojí toto potvrzení ministerstvo školství."

9. Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:

"§ 10

(1) Za absolventy vysokých škol podle § 57 odst. 2 až 5 zákona se považují ti, kteří nejen absolvovali příslušný počet semestrů podle tehdy platných předpisů, ale vykonali během studia předepsané zkoušky a ukončili vysokou školu stanoveným způsobem včetně zkoušky předepsané na závěr studia.

(2) Za den ukončení studia podle § 57 odst . 2-4 zákona se pro účely této vyhlášky považuje u absolventů, jejichž studium bylo nostrifikováno podle příslušných předpisů po 1. 5. 1966, den vydání diplomu vysokou školou v zahraničí."

10. Za § 10 se vkládá nový § 11, který zní:

"§ 11

Výjimky z ustanovení § 4 odst. 2 této vyhlášky může povolit ministerstvo školství, a to zpravidla na návrh příslušné vysoké školy."

11. Dosavadní § 10 se přečísluje na § 12.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Dr. Hájek v. r.

Přesunout nahoru