Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách

Částka 11/1968
Platnost od 20.03.1968
Účinnost od 01.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1968

o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů, Státním úřadem sociálního zabezpečení a ministerstvem financí podle § 11 zákona č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách):


Článek I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, se mění takto:

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zní:

"a) výše uplatněné regresní náhrady nepřesahuje částku 5 000 Kčs;"

2. Ustanovení § 37 zní:

"(1) Sazba regresní náhrady za náklady léčebně preventivní péče [§ 3 písm. a) zákona č. 33/1965 Sb.] se stanoví

a) za ústavní péči (včetně péče lázeňské) částkou Kčs 100,- za každý den této péče bez zřetele k druhu zdravotnického zařízení, v němž byla tato péče poskytnuta;

b) za ambulantní péči částkou Kčs 10,- za každý den pracovní neschopnosti (dny ústavní péče se odečítají), a poskytuje-li se tato péče bez souvislosti s pracovní neschopností, paušální částkou Kčs 50,- za každé ošetření (ordinaci nebo návštěvu); v obou případech však nejméně částkou Kčs 100,-.

(2) Stanovenými sazbami jsou kryty náklady ústavní a ambulantní péče včetně léků, obvazů a běžných léčebných a ortopedických pomůcek, jakož i nákladů dopravy nemocného nebo zdravotnických pracovníků. Léčebné a ortopedické pomůcky, které nejsou běžné (např. protézy končetin, vozíky pro nemocné), nejsou do stanovených sazeb zahrnuty a počítají se zvláště, a to podle příslušných ceníků nebo sazebníků, popřípadě ve výši příspěvků na ně poskytnutých.

(3) Za poskytnutou péči o chrup se ke stanoveným sazbám ústavní, popřípadě ambulantní péče připočítává cena volného drahého kovu, jakož i příplatky za korunky, můstky, fixační dlahy a jiné pevné zubní protézy, popřípadě jiné úplaty, pokud je neuhradil sám poškozený nebo pokud je od nich osvobozen."

3. Ustanovení § 42 odst. 1 zní:

"Regresní náhrady proti organizacím a občanům, pokud jsou pojištěni u Státní pojišťovny proti své regresní odpovědnosti, vypořádávají se bez uplatnění u rozhodujícího orgánu v případech stanovených dohodou, kterou uzavře ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem financí. V této dohodě se upraví i dispozice s výnosem takto vypořádaných regresních náhrad."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968.


Ministr: Dr. Plojhar v. r.

Přesunout nahoru