Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1968 Sb.Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Účinnost od 09.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (§ 15 - § 16)

35

VYHLÁŠKA

Ústřední správy geodézie a kartografie

ze dne 28. února 1968,

kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl

Ústřední správa geodézie a kartografie stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 vládního nařízení č. 1/1954 Sb., o zřízení Ústřední správy geodézie a kartografie:


Čl. I

Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl, se mění takto:

1. § 2 písm. c) zní:

"c) zakládání evidence nemovitostí, udržování jejího souladu se skutečným stavem, provádění hospodářskotechnických a jiných úprav pozemků, evidence a ochrany půdy,"

2. První věta § 5 odst. 2 zní:

"Orgány a organizace jsou povinny ohlásit práce uvedené v odstavci 1 nejméně 14 dnů před jejich započetím oblastnímu ústavu geodézie (dále jen "oblastní ústav"), v jehož obvodu působnosti jsou práce prováděny."

3. V § 7 odst. 2 se vypouští poslední věta.

4. § 15 zní:

"§ 15

Distribuce kartografických děl

Distribuci kartografických děl, která jsou vydávána v působnosti ÚSGK pro potřebu orgánů a organizací, zajišťují oblastní ústavy. Distribuci kartografických děl vydávaných v působnosti ÚSGK pro učební potřebu škol nebo pro veřejnost provádějí svými organizacemi příslušné ústřední orgány v dohodě s ÚSGK."

5. § 16 zní:

"§ 16

Dokumentace kartografických děl

Dokumentaci kartografických děl provádí Kartografický a geodetický fond. Každý, kdo vyhotovuje, rozmnožuje nebo vydává kartografická díla (§ 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 1) je povinen dodat bezplatně k dokumentačním účelům po dvou výtiscích (nebyl-li tisk prováděn, po dvou vyhotoveních) kartografických děl vydaných v českých krajích Kartografickému a geodetickému fondu, pobočce v Praze, a kartografických děl vydaných na Slovensku Kartografickému a geodetickému fondu v Bratislavě, a to do jednoho měsíce po rozmnožení kartografického díla, popřípadě ukončení práce."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: Ing. Průša v. r.

Přesunout nahoru