Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1968 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Účinnost od 01.04.1968
Zrušeno k 01.04.1983 (136/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 28. února 1968,

kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví

Úřad pro normalizaci a měření stanoví podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (dále jen zákon):


ČÁST I

Řízení ve věcech státního zkušebnictví

§ 1

Přihlašování výrobků k hodnocení

(1) Výrobky podléhající hodnocení stanoví Úřad pro normalizaci a měření (dále jen "Úřad") výnosem s uvedením státní zkušebny, která je pro jejich hodnocení příslušná. Výnos uveřejňuje Úřad ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření (dále jen "Věstník"); týká-li se výnos jen výrobků jediného přihlašovatele, *) zasílá se výnos přímo přihlašovateli.

(2) Přihlašovatel je povinen přihlásit u státní zkušebny výrobky podléhající hodnocení do 45 dnů po uveřejnění ve Věstníku, popřípadě ode dne doručení, byl-li výnos zaslán přihlašovateli přímo.

(3) Výrobky, které v době uveřejnění, popřípadě doručení výnosu nejsou ještě uvedeny do oběhu, je přihlašovatel povinen přihlásit nejpozději do 30 dnů před jejich uvedením do oběhu.

(4) Státní zkušebna může v odůvodněných případech tyto lhůty pro přihlášení výrobku k hodnocení prodloužit, nejvýše však o dalších 30 dnů.

(5) Přihlašování výrobků k hodnocení se provádí na zvláštním tiskopise vydaném příslušnou státní zkušebnou. Přihlašovatel je povinen zároveň s přihláškou předložit dokumentaci v rozsahu stanoveném v tiskopise.

(6) Vyplyne-li dodatečně z údajů uvedených přihlašovatelem, že nejsou dány důvody pro hodnocení (§ 14 zákona), oznámí státní zkušebna po projednání s Úřadem přihlašovateli, že výrobek hodnocení nepodléhá.

§ 2

Přihlašování výrobků ke schvalování

(1) Výrobky podléhající schvalování stanoví Úřad výnosem, ve kterém též uvede, z kterých hledisek (§ 20 odst. 2 zákona) je výrobek schvalován, a státní zkušebnu, která je ke schvalování výrobků oprávněna. Výnos uveřejňuje ve Věstníku.

(2) Výrobky podléhající schvalování přihlásí přihlašovatel na zvláštním tiskopise, vydaném příslušnou státní zkušebnou. Přihlašovatel je povinen zároveň s přihláškou předložit dokumentaci v rozsahu stanoveném v tiskopise.

§ 3

Vzorky výrobků

(1) Vzorkem se rozumí ekonomicky a technicky nezbytně potřebné množství výrobků stanovené státní zkušebnou, pokud toto množství nevyplývá z příslušné československé státní normy.

(2) Vybírá-li si sama státní zkušebna vzorek výrobku, činí tak za podmínek předepsaného vzorkování, statistické přejímky nebo jiným obvyklým způsobem. Odebrání vzorků výrobku u jiných organizací oznámí státní zkušebna přihlašovateli do 3 dnů po odebrání. Přihlašovatel je povinen nejpozději do 30 dnů po odebrání tyto výrobky nahradit nebo uhradit, pokud se s organizací nedohodne jinak.

(3) Je-li to hospodárnější a není-li tím ohrožena nestrannost a technická náročnost zkoušek, stanoví státní zkušebna, že technické zkoušky vzorku budou provedeny přímo u přihlašovatele s použitím jeho zkušebního zařízení. V tomto případě je přihlašovatel povinen oznámit státní zkušebně ve lhůtě jí určené, že vzorek a zkušební zařízení jsou připraveny ke zkouškám tak, jak stanovila státní zkušebna.

§ 4

Provádění kontroly

(1) Státní zkušebna kontroluje zhodnocené a schválené výrobky v rozsahu stanoveném Úřadem.

(2) Kontrolní zkoušky výrobků provádí pověřený pracovník státní zkušebny na místě, popřípadě vzorky výrobku odebere, zapečetí a odešle ke zkoušce do laboratoře (zkušebny); způsob zkoušky určí státní zkušebna.

§ 5

Rozhodování o výsledcích hodnocení, schvalování a kontroly

(1) Státní zkušebna je povinna rozhodnout o hodnocení výrobku do 60 dnů a o schvalování výrobku do 30 dnů ode dne ukončení technických zkoušek, uzavřených závěrečným protokolem.

(2) Jestliže se ve lhůtě stanovené v odst. 1 ukáže, že je třeba, aby si státní zkušebna opatřila další podklady pro rozhodnutí, prodlužuje se lhůta pro vydání rozhodnutí o dobu potřebnou k předložení a zpracování vyžádaných podkladů. Státní zkušebna je povinna toto prodloužení sdělit přihlašovateli s uvedením důvodů.

(3) Orgány státního zkušebnictví mohou pro svoje rozhodnutí o hodnocení nebo schválení výrobku použít též výsledky zkoušek a posudky, které provedly zahraniční zkušební organizace.

(4) Rozhodnutí o hodnocení se zasílají spolu se závěrečnou zprávou přihlašovateli a Úřadu. Závěrečnou zprávou se rozumí závěrečný protokol doplněný o posouzení vlastností výrobku hodnotitelskou komisí a o podrobné zdůvodnění rozhodnutí státní zkušebny. Zařazuje-li se výrobek do prvního nebo třetího stupně jakosti, zasílá se rozhodnutí příslušnému cenovému orgánu; při zařazení výrobku do třetího stupně jakosti také okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla přihlašovatele.

(5) Rozhodnutí o schválení výrobku spolu se závěrečným protokolem se zasílají přihlašovateli; Úřadu se zasílají rozhodnutí bez závěrečného protokolu.

(6) Rozhoduje-li státní zkušebna na základě výsledku kontroly podle ustanovení § 19 nebo § 23 zákona, vydá rozhodnutí nejpozději do 15 dnů po ukončení kontrolních zkoušek uzavřených protokolem. Rozhodnutí včetně protokolu se zasílají přihlašovateli a Úřadu. Kromě toho se zasílají rozhodnutí o přeřazení výrobku do nižšího stupně jakosti příslušnému cenovému orgánu a rozhodnutí o přeřazení do třetího stupně jakosti také okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla přihlašovatele.

(7) Výsledky hodnocení a jejich změny jsou uveřejňovány způsobem určeným Úřadem.

(8) Seznam schválených výrobků a jeho změny uveřejňuje Úřad ve Věstníku nebo může pověřit příslušnou státní zkušebnu, aby vydala seznam výrobků, které sama schválila.

§ 6

Řízení o pořádkových opatřeních

Dokáže-li se okolnost postižitelná pokutou podle ustanovení § 29 zákona, vyzve Úřad přihlašovatele, aby mu podal výkaz dodávek výrobku a výpočet výše pokuty. Na základě výkazu a výpočtu, popřípadě na základě dalších zjištění, vyměří Úřad přihlašovateli pokutu. Stejně postupuje Úřad i vůči jiné organizaci, má-li být postižena podle ustanovení § 29 odst. 1 a 4 zákona.

§ 7

Průkazy orgánů státního zkušebnictví

Při výkonu státního zkušebnictví, zejména podle ustanovení § 28 zákona, se pověření pracovníci orgánů státního zkušebnictví vykazují zvláštními průkazy.

ČÁST II

Označování zhodnocených a schválených výrobků

§ 8

(1) Státní zkušebna stanoví

a) v rozhodnutí o hodnocení výrobku, zda výrobek zařazený do prvního nebo druhého stupně jakosti smí být označován značkou příslušného stupně jakosti;

b) v rozhodnutí o schválení výrobku, zda přihlašovatel má povinnost označovat schválený výrobek příslušnou schvalovací značkou.

(2) Značky jsou uvedeny v příloze. Podrobnosti provedení značek stanoví československá státní norma. *)

(3) Značky musí být čitelné a trvanlivé a musí být provedeny stejným způsobem jako ostatní předepsané údaje a umístěny v blízkosti označení výrobce. Výjimečně mohou být provedeny jiným způsobem, který musí být schválen příslušnou státní zkušebnou.

ČÁST III

Úhrady za výkon státního zkušebnictví

§ 9

Úhrada za hodnocení a schvalování výrobků

(1) Výše úhrady za hodnocení a schvalování výrobků, fakturované přihlašovateli, se určí podle ceníku. Není-li výše úhrady ceníkem stanovena, určí se na základě individuální kalkulace, při níž je možno použít i předem vypracovaného ceníku dílčích výkonů nebo předem vypracované sazby za zkušební hodinu.

(2) Ceníky, sazby a kalkulační vzorce schvaluje po dohodě s Úřadem ústřední orgán, jemuž je státní zkušebna organizačně podřízena.

§ 10

Úhrada za odvolací řízení při hodnocení nebo schvalování výrobků

(1) Jsou-li odvolání, popřípadě rozklad zamítnuty, zaplatí přihlašovatel Úřadu úhradu ve stejné výši, jaká mu byla fakturována za hodnocení nebo schválení výrobku. Úřad může v odůvodněných případech tuto částku snížit.

(2) Je-li zamítnuto odvolání proti přeřazení výrobku do nižšího stupně jakosti, popřípadě proti odnětí zařazení do stupně jakosti nebo odnětí schválení (§ 19 a § 23 zákona), zaplatí přihlašovatel úhradu ve výši nákladů, které Úřadu v odvolacím řízení vznikly.

(3) Je-li odvolání, popřípadě rozkladu vyhověno, nepřísluší státní zkušebně ani Úřadu za odvolací řízení úhrada.

§ 11

Úhrada za kontrolní činnost

Státní zkušebny, které jsou hospodářskými organizacemi, fakturují svou kontrolní činnost Úřadu. *) Úřad hradí tyto faktury až do celkové roční výše, kterou předem po projednání se státní zkušebnou sám stanoví. Výše úhrady za kontrolní činnost státních zkušeben se určí stejným způsobem jako výše úhrady podle ustanovení § 9 odst. 1.


§ 12

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968.


Předseda: Křovina v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 26 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

*) ČSN 01 0810.

*) Kontrolní činnost státních zkušeben, které jsou rozpočtovými organizacemi, se hradí z prostředků státního rozpočtu podle ustanovení § 16 vyhlášky ministerstva financí č. 103/1966 Sb., o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.


Příloha

Značky podle § 8 odst. 2

č. 1 Schvalovací značka obecná č. 1 Schvalovací značka obecná
č. 2 Schvalovací značka pro elektrotechnické výrobky, materiály a pomůcky č. 2 Schvalovací značka pro elektrotechnické výrobky, materiály a pomůcky *)
č. 3 Schvalovací značka odolnosti (v určitém prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami č. 3 Schvalovací značka odolnosti (v určitém prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami *))
č. 4 Kontrolní značka pro elektrickou výzbroj motorových vozidel, podléhající homologaci podle pravidel Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 4 Kontrolní značka pro elektrickou výzbroj motorových vozidel, podléhající homologaci podle pravidel Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů **)
č. 5 Značka jakosti prvního stupně, tj. výborné jakosti č. 5 Značka jakosti prvního stupně, tj. výborné jakosti
č. 6 Značka jakosti druhého stupně, tj. dobré jakosti č. 6 Značka jakosti druhého stupně, tj. dobré jakosti

*) Právo užívat tuto značku může udělit pouze ta státní zkušebna, která je k tomu oprávněna Úřadem.

**) Právo užívat tuto značku uděluje státní zkušebna oprávněna k tomu sekretariátem Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

Přesunout nahoru