Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 29/1968 Sb.Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy

Částka 10/1968
Platnost od 09.03.1968
Účinnost od 09.03.1968
Zrušeno k 01.01.2021 (51/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29.

ZÁKON

ze dne 27. února 1968

o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. 1

Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, se mění takto:

Ustanovení § 11 zní:

"§ 11

V hlavním městě Slovenska Bratislavě působí Národní výbor hlavního města Slovenska Bratislavy a obvodní národní výbory. Národní výbor hlavního města Slovenska Bratislavy je řízen přímo vládou, popřípadě Slovenskou národní radou. Zvláštní úpravu postavení, působnosti a organizační výstavby Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy a obvodních národních výborů stanoví zákon Slovenské národní rady."

Čl. 2

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se mění a doplňuje takto:

1. K § 2, jehož dosavadní ustanovení se označuje jako odstavec 1, se připojuje odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Území hlavního města Slovenska Bratislavy tvoří samostatnou územní jednotku. Jeho rozdělení na obvody určí Slovenská národní rada."

2. V § 11 se vypouští bod 1.

Čl. 3

Zákon č. 113/1967 Sb., o volbách do Národního shromáždění, se mění takto:

1. Ustanovení § 14 odst. 2 zní:

"(2) Volby do Národního shromáždění řídí v jednotlivých krajích krajské volební komise Národní fronty v hlavním městě Praze a v hlavním městě Slovenska Bratislavě městské volební komise Národní fronty, které jsou ve své činnosti podřízeny Ústřední volební komisi Národní fronty. Ustanovení tohoto zákona o krajských volebních komisích platí obdobně pro tyto městské volební komise Národní fronty."

2. Ustanovení § 22 odst. 1 zní:

"(1) Rada krajského národního výboru, rada Národního výboru hlavního města Prahy a rada Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy zřídí nejpozději 50 dnů přede dnem volby pro každý volební obvod obvodní volební komisi."

Čl. 4

Zákon č. 114/1967 Sb., o volbách do národních výborů, se mění takto:

1. Ustanovení § 10 odst. 4 zní:

"(4) Ve volebním obvodu pro volby do Národního výboru hlavního města Prahy, do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy a do obvodních národních výborů v Praze a v Bratislavě se volí zpravidla 4-15 poslanců. Ve volebním obvodu pro volby do obvodních národních výborů v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích se volí rovněž zpravidla 4 - 15 poslanců."

2. Ustanovení § 12 odst. 5 zní:

"(5) Volební obvody pro volbu do Národního výboru hlavního města Prahy stanoví Národní výbor hlavního města Prahy a volební obvody pro volbu do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy stanoví Národní výbor hlavního města Slovenska Bratislavy tak, aby nepřekračovaly hranice městských obvodů; pro stanovení volebních obvodů do obvodních národních výborů platí obdobně odstavec 3."

3. Ustanovení § 14 odst. 2 zní:

"(2) Volby

do krajských národních výborů řídí krajské volební komise Národní fronty, do Národního výboru hlavního města Prahy a do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy městské volební komise Národní fronty,

do okresních národních výborů a do obvodních národních výborů v Praze okresní volební komise Národní fronty,

do městských národních výborů městské volební komise Národní fronty,

do místních národních výborů a do obvodních národních výborů v Bratislavě, v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích místní volební komise Národní fronty."

4. Ustanovení § 29 písm. a) zní:

"a) do 25 dnů přede dnem volby do krajských národních výborů, do Národního výboru hlavního města Prahy, do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy, do okresních národních výborů, do městských národních výborů v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích a do obvodních národních výborů v Praze;"

Čl. 5zrušeno

Čl. 6

Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 30 odst. 1 zní:

"(1) Prokuratura se člení na Generální prokuraturu, jejíž součástí je Hlavní vojenská prokuratura, krajské prokuratury a městskou prokuraturu v Praze, vyšší vojenské prokuratury, okresní prokuratury, městskou prokuraturu v Bratislavě, obvodní prokuratury na území hlavního města Prahy a vojenské obvodové prokuratury."

2. K § 30 odst. 2 se připojují další věty tohoto znění:

"Sídlo a obvod městské prokuratury v Bratislavě se shoduje se sídlem a obvodem Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy. Krajská prokuratura v Bratislavě vykonává působnost též na území hlavního města Slovenska Bratislavy."

Čl. 7

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, se doplňuje takto:

K § 6 odst. 1 písm. b) se připojuje středník a další věta tohoto znění:

"působnost krajské státní arbitráže pro území hlavního města Slovenska Bratislavy vykonává státní arbitráž pro město Bratislavu."

Čl. 8

Zákon č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, se doplňuje takto:

Do § 6 se vkládají za první větu další věty tohoto znění:

"Městská správa Veřejné bezpečnosti v Bratislavě vykonává působnost okresního oddělení Veřejné bezpečnosti; krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Bratislavě vykonává působnost též na území hlavního města Slovenska Bratislavy."


Čl. 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru