Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích

Částka 9/1968
Platnost od 05.03.1968
Účinnost od 23.11.1967
Zrušeno k 28.02.2000 (113/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. ledna 1968

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích


Dne 23. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích.


Podle svého článku 17 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, v odvětví spojů mezi oběma smluvními stranami, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu:

Telekomunikace

Článek 1

Správy spojů smluvních stran učiní pro zlepšení jakosti provozu spojů mezi oběma zeměmi všechna potřebná opatření k zajištění náležitého technického stavu všech spojů a jejich stálého bezporuchového provozu.

Článek 2

Správy spojů smluvních stran budou provádět podle potřeb další rozšiřování počtu telefonních, telegrafních, rozhlasových a televizních spojů mezi oběma zeměmi. Lhůty k provedení jednotlivých opatření dohodnou správy spojů smluvních stran.

Článek 3

Telefonní a telegrafní provoz, fototelegrafní služba a pronajímání rozhlasových, televizních a jiných okruhů se bude uskutečňovat podle ustanovení Mezinárodní úmluvy o telekomunikacích a ostatních aktů Mezinárodní telekomunikační unie, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 4

Telekomunikační poplatky se stanoví ve shodě s ustanoveními mezinárodních řádů telegrafního, telefonního a dálnopisného, a ostatních aktů Mezinárodní telekomunikační unie, event. s přihlédnutím k usnesením přijatým Konferencemi ministrů Organizace spolupráce socialistických zemí v odvětví spojů, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 5

Správy spojů smluvních stran budou co nejvíce spolupracovat při tranzitování telegramů, telefonních hovorů, rozhlasových a televizních přenosů přes vlastní území a určených do třetích států nebo pocházejících z těchto třetích států.

Pošta

Článek 6

Správy spojů smluvních stran budou napomáhat k rozšiřování poštovních spojů, urychlování přepravy pošty a ke zjednodušování platných předpisů pro přepravu poštovních zásilek mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Článek 7

Poštovní poplatky se stanoví ve shodě s ustanoveními Aktů Světové poštovní unie, popřípadě s přihlédnutím k usnesením přijatým Konferencemi ministrů Organizace spolupráce socialistických zemí v odvětví spojů, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 8

Při vzájemné výměně leteckých listovních zásilek a leteckých balíků bude se vnitrostátní letecká přeprava uskutečňovat bezplatně.

Článek 9

1. Správy spojů smluvních stran dovolují tvoření zvláštních závěrů listovní pošty ve styku mezi ústředními orgány jedné ze smluvních stran s velvyslanectvími, konsuláty a obchodními zastupitelstvími této smluvní strany, které jsou na území druhé smluvní strany.

2. Správy spojů smluvních stran učiní opatření k zabezpečení včasné přepravy takových poštovních zásilek na vlastním území a jejich včasného doručení adresátům.

Článek 10

Správy spojů smluvních stran budou co nejvíce spolupracovat při tranzitování přímých listovních a balíkových závěrů přes vlastní území a určených do třetích států nebo pocházejících z těchto třetích států.

Odpočty za spojové služby

Článek 11

Odpočty za spojové služby upravované touto Dohodou se budou provádět v převoditelných rublech podle platební dohody mezi smluvními stranami, platné v den platby.

Vědeckotechnická spolupráce

Článek 12

1. Správy spojů smluvních stran budou dále rozvíjet dvoustrannou vědeckotechnickou spolupráci, zaměřenou na rozvoj spojové techniky, plánování, zlepšení provozu a rozšíření telekomunikačních i poštovních spojů mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

2. Správy spojů smluvních stran budou rozvíjet přímou spolupráci a budou napomáhat uskutečňování přímé spolupráce mezi jim podřízenými výzkumnými ústavy a spojovými podniky za účelem společného řešení aktuálních problémů v oblasti spojové techniky, k obeznámení s provozem spojových zařízení a objektů obou správ spojů, k výměně názorů a odborníků k těmto otázkám, jakož i k výměně předpisů a resortních materiálů týkajících se technických a provozních otázek všech druhů spojových služeb.

Článek 13

Vědeckotechnická spolupráce mezi správami spojů obou smluvních stran bude prováděna na základě ročních a perspektivních plánů sestavovaných a schvalovaných na základě postupu stanoveného dohodou a podmínkami pro provádění vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Závěrečná ustanovení

Článek 14

Správy spojů smluvních stran se budou radit o otázkách společného zájmu, jež souvisejí s činností mezinárodních spojových rozhlasových a televizních organizací.

Článek 15

Při zřizování a provozu telekomunikačních a poštovních spojů a při odpočtech za ně budou se správy spojů smluvních stran řídit úmluvami, ujednáními a řády Mezinárodní telekomunikační unie a Světové poštovní unie, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 16

1. Služební poštovní a telegrafní korespondence, služební telefonní hovory mezi správami spojů a orgány spojů obou smluvních stran, jakož i balíkové zásilky ve věcech poštovní a telekomunikační služby, zasílané pozemní cestou, jsou osvobozeny od poplatků.

2. Veškerá služební korespondence a služební hovory se provádějí v jazyce českém, ruském a francouzském.

3. Vzájemná výměna dokumentace a informací v rámci vědeckotechnické spolupráce se uskutečňuje v jazyce té smluvní strany, jež poskytuje příslušnou informaci nebo dokumentaci.

Článek 17

1. Tato Dohoda je sjednána na neomezenou dobu a vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Dohodu může vypovědět každá ze smluvních stran; v tom případě končí platnost Dohody po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana obdržela písemné oznámení o výpovědi.

Článek 18

Dnem podpisu této Dohody pozbývají platnosti Ujednání o úpravě poštovního, telegrafního a telefonního styku mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 22. října 1945 a Dodatkové ujednání o rozšíření a rozvoji telefonních a telegrafních spojů mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 8. srpna 1951.

Sepsáno v Praze dne 23. listopadu 1967, ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Laipert v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

Psurcev v. r.

Přesunout nahoru