Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968

Částka 9/1968
Platnost od 05.03.1968
Účinnost od 05.03.1968
Zrušeno k 16.10.1968 (137/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. února 1968

o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968

Ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí, Státní komisí pro techniku, Státní bankou československou, Ústřední radou družstev a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

Národní výbory poskytují stavebním bytovým družstvům na výstavbu družstevních bytových domů zahajovanou po 1. lednu 1968 kromě státního příspěvku podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965, ještě další příspěvek k cenovému vyrovnání. Tento další příspěvek poskytují ve výši rozdílu rozpočtových nákladů příslušného objektu podle cen platných do 31. prosince 1966 a od 1. ledna 1967. *) Pokud projektová dokumentace pro tuto výstavbu byla pořízena za ceny platné od 1. ledna 1967, zvýší se uvedený další příspěvek ještě o rozdíly vyplývající z úpravy cen projektové dokumentace a ze zrušení slevy z cen této dokumentace k 1. lednu 1967.

§ 2

(1) Další příspěvek podle § 1 se zvyšuje o částku Kčs 900,- na každý družstevní byt k úhradě nákladů přímé inženýrské činnosti.

(2) Další příspěvek podle § 1 se snižuje v těchto případech:

a) Jestliže v družstevním bytovém domě některé byty mají větší užitkovou plochu než 85 m2, sníží se další příspěvek o částku odpovídající poměru mezi součtem užitkových ploch, o které jednotlivé byty přesahují 85 m2 užitkové plochy, a celkovou užitkovou plochou všech bytů v příslušném domě.

b) U družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí (§ 6) snižuje se další příspěvek o cenový rozdíl vyplývající z přecenění zásob stavebních materiálů k 31. prosinci 1966. *)

c) Z dalšího příspěvku se vyloučí rozdíl rozpočtových nákladů (popř. nákladů na projektovou dokumentaci) týkající se té části nákladů, které byly vyvolány požadavky družstva na nadstandardní vybavení bytů nebo objektu, **) na umístění stavby apod.

§ 3

Další příspěvek stanovený podle § 1 a 2 se odečítá pro účely určení nejvyšší částky dlouhodobého investičního úvěru podle § 4 vyhlášky č. 191/1964 Sb. od celkových nákladů výstavby. +)

§ 4

Podklady potřebné k stanovení státního příspěvku podle § 1 a 2 předloží národnímu výboru stavební bytové družstvo.

§ 5

Poskytování státních příspěvků stavebním bytovým družstvům pracovníků v zemědělské a lesní prvovýrobě na výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1967 je upraveno zvláštním předpisem. +)

§ 6

Za výstavbu úplnou svépomocí se považuje u výstavby zahájené po 1. lednu 1968 ta výstavba ve vlastní režii, kterou provádí stavební bytové družstvo bez nároků na plánované kapacity stavební výroby s výjimkou provedení některých prací, nejvýše však v rozsahu:

a) 40 % rozpočtových nákladů objektu při použití tradiční technologie výstavby,

b) 60 % rozpočtových nákladů objektu při použití progresívní technologie výstavby. *)

§ 7

Práce a výkony spojené s přípravou a realizací stavby (tzv. přímá inženýrská činnost) *) se pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968 provádějí za úplatu. **)


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Rozpočtové náklady v cenách platných od 1. 1. 1967 (přeceněné rozpočtové náklady) rozumí se včetně vedlejších rozpočtových nákladů podle § 27 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a včetně rozpočtových nákladů na dodavatelskou inženýrskou činnost; u družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí zahrnují se do přeceněných rozpočtových nákladů z vedlejších rozpočtových nákladů pouze náklady na zařízení staveniště, ostatní výše uvedené vedlejší rozpočtové náklady jen u objemů prací prováděných dodavatelsky.

*) Způsob přecenění zásob stavebních materiálů u družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí a případného zpětného převedení rozpočtových nákladů do cenové úrovně platné do 31. prosince 1966 stanoví pokyny Ústřední rady družstev. (Věstník Ústřední rady družstev č. 5 a č. 6 - 7 z r. 1967).

**) Tj. vybavení nebo provedení nad standard určený příslušnými platnými typovými podklady (včetně rozpočtů).

+) Pro tyto účely se však neodečítá státní příspěvek poskytnutý podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Sb.

+) Směrnice č. 46 o bytové výstavbě pro pracující v zemědělské a lesní prvovýrobě (Věstník ministerstva zemědělství a výživy ze dne 29. září 1967, částka 29 a 30).

*) Výklad uvedený v § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 191/1964 Sb. pro výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968 neplatí.

*) Ceník inženýrských činností schválený a vyhlášený výnosem Státní komise pro techniku č. 3 ze dne 18. srpna 1967.

**) Tím se zrušuje ustanovení § 8 odst. 5 vyhlášky č. 191/1964 Sb. o bezplatnosti těchto činností, vykonávaných investorskými útvary národních výborů pro stavební bytová družstva.

Přesunout nahoru