Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci

Částka 8/1968
Platnost od 01.03.1968
Účinnost od 20.08.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. ledna 1968

o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci


Dne 9. září 1966 byla ve Varšavě sjednána Dohoda o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci a podepsán Závěrečný akt konference smluvních států.

Jménem Československé socialistické republiky byla Dohoda podepsána dne 28. prosince 1966.

President republiky Dohodu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u vlády Polské lidové republiky, depositáře Dohody, dne 2. června 1967.


Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX dnem 20. srpna 1967 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad Dohody a Závěrečného aktu konference se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci

Smluvní strany,

přejíce si pomáhat dalšímu rozvoji činnosti mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, vytvořených na základě příslušných mezinárodních smluv a tím podporovat další rozvoj přátelských vztahů mezi státy,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Článek I

Pro účely této Dohody mají níže uvedené výrazy následující význam:

a) "Mezinárodní odvětvovou organizaci" (uváděnou dále "Organizace") se rozumí organizace pro hospodářskou spolupráci mezistátního charakteru, předvídá-li se v jejím ustavujícím aktu nebo v jiném dokumentu, že se na ni bude vztahovat tato Dohoda.

b) "Zástupci" se rozumí všichni členové delegací států, včetně poradců a expertů, kteří se zúčastní porad a konferencí, svolávaných Organizací, jakož i představitelé států v Organizaci.

c) "Úředníky" se rozumí všechny osoby přijaté Organizací do pracovního poměru a uvedené v seznamu úředníků, který Organizace zasílá orgánům státu svého sídla, jakož i ostatním členským státům.

Článek II

1. Organizace je právnickou osobou podle zákonů státu svého sídla. Organizace je oprávněna zejména:

a) uzavírat dohody,

b) nabývat, zcizovat, najímat a pronajímat majetek,

c) jednat před soudem.

2. Majetek Organizace nepodléhá konfiskaci a administrativnímu zabavení.

3. Organizace se osvobozuje od přímých daní a dávek jak celostátních, tak i místních s výjimkou platů za poskytnutí komunálních a jiných podobných služeb.

4. Organizace se osvobozuje od celních poplatků a omezení při dovozu a vývozu předmětů, určených pro služební účely.

5. Archivy a dokumenty Organizace, jakož i místnosti určené pro jejich úschovu, jsou nedotknutelné.

Článek III

1. Zástupcům se poskytuje:

a) nedotknutelnost služební korespondence a dokumentů,

b) osvobození od osobních plnění a přímých daní a dávek z platu vypláceného jim zemí, která je vyslala.

2. Zástupci jsou osvobozeni od povinnosti ohlašování a registrace. Jejich žádosti o vydání víza musí být vyřizovány urychleně.

3. Ustanovení tohoto článku se nedotýkají imunit, přiznávaných mezinárodním právem pokud jde o osobní nedotknutelnost a osvobození od soudní a administrativní jurisdikce pro představitele států v Organizaci v těch případech, kdy plní své povinnosti podle příkazu svých států.

Článek IV

1. Úředníkům se poskytuje:

a) osvobození od osobních plnění a přímých daní a dávek z platu vypláceného jim Organizací,

b) osvobození od celních poplatků z předmětů určených pro osobní potřeby, včetně předmětů pro vybavení při prvním vjezdu do země sídla Organizace, jakož i osvobození od povolovacího řízení při vývozu uvedených předmětů při výjezdu z této země.

Předměty dovezené úředníky mohou být zcizovány v souladu s předpisy platnými v zemi sídla Organizace.

2. Žádosti o vydání víza úředníkům musí být vyřizovány urychleně.

Článek V

Příslušné orgány státu sídla Organizace poskytují Organizaci, zástupcům a úředníkům úlevy a jsou jim nápomocny při získávání služebních a obytných místností, při vybavení služebních místností, jakož i při poskytování lékařské péče a jiných sociálních a komunálních služeb v souladu s předpisy platnými v zemi sídla Organizace.

Článek VI

Ustanovení článků III, IV a V jsou obdobně použitelná i pro členy rodin, žijící ve společné domácnosti s osobami uvedenými v těchto článcích.

Článek VII

Úlevy, uvedené v této Dohodě, se neposkytují osobám, které jsou občany státu sídla Organizace nebo které na území tohoto státu mají stálé bydliště.

Článek VIII

Tato Dohoda je otevřena k podpisu do 31. prosince 1966. Po tomto datu mohou k ní státy přistoupit.

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu se zákonodárstvím smluvních stran.

Článek IX

Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dní poté, kdy nejméně 6 států uložilo listiny o schválení nebo přístupu.

Po svém vstupu v platnost vstoupí tato Dohoda v platnost pro každý přistupující stát dnem uložení listiny o přístupu.

Článek X

Tato Dohoda je uzavřena na neomezenou dobu.

Dohoda může být vypovězena. Výpověď vstoupí v platnost pro stát, který učinil prohlášení o výpovědi, po uplynutí 6 měsíců ode dne uložení tohoto prohlášení u depozitáře.

Článek XI

Depozitářem této Dohody je vláda Polské lidové republiky, která zašle všem smluvním stranám ověřené kopie této Dohody, notifikuje jim všechny případy podpisu a schválení Dohody, přístupu k ní a její vstup v platnost.

Dohoda byla sjednána ve Varšavě dne 9. září 1966 v jednom vyhotovení v jazyce ruském.

Závěrečný akt

konference k vypracování Dohody o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětových organizací pro hospodářskou spolupráci

Od 5. do 9. září 1966 probíhala ve Varšavě konference, které se zúčastnily delegace BLR, MLR, NDR, PLR, SSSR a ČSSR.

Delegace posoudily a připravily návrh Dohody o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětových organizací pro hospodářskou spolupráci a dohodly se, že tento návrh předloží příslušným orgánům svých států.

Na konferenci bylo dosaženo shody, že bude doporučeno příslušným orgánům výše uvedených států, aby v co nejkratší lhůtě notifikovaly vládě MLR, jakožto depozitáři Dohody o zřízení Organizace pro spolupráci v hutnictví železa a vládě PLR, jakožto depozitáři Dohody o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek, svůj souhlas použít ustanovení Dohody o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci v souladu s bodem "a" čl. I, jestliže tato úmluva bude schválena členskými státy uvedených odvětvových organizací a vstoupí v platnost.

Tento závěrečný akt byl sepsán v jednom vyhotovení v jazyce ruském.

Dáno ve Varšavě 9. září 1966.

Delegace BLR

B. Manolov v. r.

Delegace MLR

K. Farkaš v. r.

Delegace NDR

S. Süss v. r.

Delegace PLR

V. Zawadski v. r.

Delegace SSSR

J. A. Ostrovský v. r.

Delegace ČSSR

J. Šmejkal v. r.

Přesunout nahoru