Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 207/1968 Sb.Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky

Částka 51/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 02.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 28. prosince 1968

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky

Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

§ 1

Ministerstva Slovenské socialistické republiky

(1) Zřizují se tato ministerstva Slovenské socialistické republiky:

Ministerstvo plánování Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo průmyslu Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistická republiky

Ministerstvo výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo obchodu Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo stavebnictví Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.

(2) Ministerstvo Slovenské socialistické republiky řídi a za jeho činnost odpovídá ministr.

Část druhá

Jiné ústřední orgány statni správy Slovanské socialistické republiky

§ 2

Slovenský statistický úřad

(1) Zřizuje se Slovenský statistický úřad.

(2) V čele Slovenského statistického úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Předseda Slovenského statistického úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě Slovenské socialistické republiky.

§ 3

(1) K řešení zásadních otázek souvisejících s činností Slovenského statistického úřadu se zřizuje Statistická rada. Jejím předsedou je předseda Slovenského statistického úřadu; členy statistické rady jmenuje a odvolává na návrh předsedy Slovenského statistického úřadu vláda Slovenské socialistické republiky.

(2) Statut Statistické rady schvaluje vláda Slovenské socialistické republiky.

§ 4

Slovenský cenový úřad

(1) Zřizuje se Slovenský cenový úřad.

(2) V čele Slovenského cenového úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Předseda Slovenského cenového úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě Slovenské socialistické republiky.

§ 5

Slovenská správa geodézie a kartografie

(1) Zřizuje se Slovenská správa geodézie a kartografie.

(2) V čele Slovenské správy geodézie a kartografie je ředitel, kterého na návrh ministra vnitra Slovenské socialistické republiky jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Ředitel Slovenské správy geodézie a kartografie odpovídá za výkon své funkce ministru vnitra Slovenské socialistické republiky.

§ 6

Slovenský geologický úřad

(1) Zřizuje se Slovenský geologický úřad.

(2) V čele Slovenského geologického úřadu je ředitel, kterého na návrh ministra výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Ředitel Slovenského geologického úřadu odpovídá za výkon své funkce ministru výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky.

§ 7

Slovenský báňský úřad

(1) Zřizuje se Slovenský báňský úřad.

(2) V čele Slovenského báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Předseda Slovenského báňského úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě Slovenské socialistické republiky.

§ 8

Slovenský úřad pro tisk a informace

(1) Zřizuje se Slovenský úřad pro tisk a informace

(2) V čele Slovenského úřadu pro tisk a informace je ředitel, kterého na návrh ministra kultury Slovenské socialistické republiky jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Ředitel Slovenského úřadu pro tisk a informace odpovídá za výkon své funkce ministru kultury Slovenské socialistické republiky.

§ 9

Slovenský úřad bezpečnosti práce

(1) Zřizuje se Slovenský úřad bezpečnosti práce.

(2) V čele Slovenského úřadu bezpečnosti práce je ředitel, kterého na návrh ministra práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Ředitel Slovenského úřadu bezpečnosti práce odpovídá za výkon své funkce ministru práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky.

§ 10

Slovenská komise pro vědecké hodnosti

(1) Zřizuje se Slovenská komise pro vědecké hodnosti.

(2) V čele Slovenské komise pro vědecké hodnosti je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Předseda odpovídá za výkon své funkce vládě Slovenské socialistické republiky.

Část třetí

Přechodná a závěrečná ustanoveni

§ 11

Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy Slovenské socialistické republiky vykonávají až do nové zákonné úpravy svou působnost podle dosavadních zákonů v rozsahu vyplývajícím z ústavního zákona o československé federaci.

§ 12

Do zřízeni kontrolních orgánů Slovenské socialistické republiky podle ústavního zákona o československé federaci plni úkoly tohoto orgánu dosavadní Komise lidové kontroly Slovenské národní rady v čele s předsedou. Pokud z ústavního zákona o československé federaci nevyplývá jiné, platí pro její postavení a činnost dosavadní předpisy.

§ 13

(1) Dosavadní Oblastní ředitelství československé televize, Oblastní ředitelství československého rozhlasu, Oblastní ředitelství československého filmu a Československá tisková kancelář na Slovensku, působí jako orgány Slovenské socialistické republiky až do další zákonné úpravy podle dosavadních právních předpisů.

(2) Oblastní ředitele československé televize, československého rozhlasu, československého filmu a ředitele Československé tiskové kanceláře na Slovensku jmenuje a odvolává na návrh ministra kultury Slovenské socialistické republiky vláda Slovenské socialistické republiky; za výkon své funkce odpovídají ministru kultury Slovenské socialistické republiky.

§ 14

Zrušuje se:

a) § 3 zákona č. 104/1963 Sb., o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch,

b) zákon Slovenské národní rady č. 9/1964 Sb., o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch,

c) zákon č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů ve znění § 15 zákonného opatřeni č. 1/1967 Sb. a § 3 zákona C. 29/1967 Sb.,

d) zákon Slovenské národní rady č. 134/1965 Sb., o Slovenské komisi pro techniku,

e) zákon Slovenské národní rady č. 50/1966 Sb., o působnosti Slovenské národní rady při řízení a organizaci vysokých škol na Slovensku,

f) zákon Slovenské národní rady č. 74/1986 Sb., o působnosti Slovenská národní rady a jejích orgánů při zajišťování péče o zdraví lidu,

g) § 5 odst, 3 a 4, § 8 odst. 3, § 10 odst. 1 druhá věta a § 12 zákonného opatření č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů,

h) zákon Slovenské národní rady č. 15/1967 Sb., o změnách v organizaci a náplni úkolů některých výkonných orgánů Slovenské národní rady,

ch) zákon Slovenské národní rady č. 44/1967 Sb., o organizaci a náplni činnosti výkonných orgánů Slovenské národní rady v oboru zemědělství a výživy,

i) zákon Slovenské národní rady č. 77/1967 Sb., o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory.

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Předseda: Klokoč v. r.

Přesunout nahoru