Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 201/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací

Částka 50/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.01.1976 (157/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. prosince 1968

o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s ministerstvem financí a Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozpočtové organizace využívají odměn jako významného nástroje mzdové soustavy k posílení osobní hmotné zainteresovanosti pracovníků na plnění pracovních úkolů. Odměny mohou pracovníkům poskytovat zejména za mimořádné pracovní výsledky a za úspěšné a iniciativní plnění pracovních úkolů.

§ 2

(1) O poskytnutí odměny a o její výši rozhoduje vedoucí organizace a jím pověření vedoucí pracovníci (§ 3) podle práce pracovníka v určitém časovém období (např. za čtvrtletí, pololetí); jde-li o odměnu vedoucímu organizace, rozhoduje vedoucí nadřízeného orgánu, popřípadě tento orgán.

(2) Výše odměny se určuje tak, aby odměna byla úměrná významu pracovních výsledků, obtížnosti úkolů a pracovnímu úsilí pracovníka.

(3) Za významné pracovní úkoly lze odměny ke zvýšení jejich pobídkovosti vypsat předem; při splnění úkolu a stanovených podmínek náleží pracovníku odměna ve vypsané výši.

(4) Odměny se vyplácejí v nejbližším výplatním termínu; předem vypsané odměny se vyplácejí bezprostředně po splnění úkolů.

(5) Odměnu podle této vyhlášky nelze poskytnout pracovníku, jemuž byla poskytnuta odměna za tutéž práci podle jiného předpisu.

§ 3

(1) Pro poskytování odměn vyčleňují organizace ze schváleného mzdového fondu, popřípadě z nečerpaných prostředků tohoto fondu v průběhu roku, prostředky v přiměřené výši tak, aby postupně činily nejméně 5 % ročního mzdového fondu. Z těchto prostředků se vytvoří fondy odměn vedoucích pracovníků (např. fond odměn vedoucího organizace, fond odměn jeho náměstků, fond odměn vedoucích odborů).

(2) Vedoucí organizace může při rozpisu mzdového fondu na podřízené organizace vyčlenit přiměřené prostředky pro fond odměn vedoucím a dalším pracovníkům těchto organizací za splnění pracovních úkolů, které svým významem přesahují rámec podřízených organizací.

§ 4zrušeno

§ 5

Bližší podmínky pro poskytování odměn a pro vytváření fondů odměn určí podle potřeby vedoucí organizace v dohodě s příslušným odborovým orgánem.


§ 6

Zrušuje se vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 78/1966 Sb., o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru