Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky

Částka 8/1968
Platnost od 01.03.1968
Účinnost od 11.10.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. ledna 1968

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky


Dne 11. října 1967 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky.


Podle svého článku 14 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Súdánské republiky, vedeny snahou o rozšíření kulturní a vědecké spolupráce mezi oběma zeměmi v zájmu dalšího rozvíjení přátelských vztahů a posilování vzájemného porozumění mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou, se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou upevňovat kulturní, vědecké a umělecké styky výměnou informací o výzkumné činnosti, výměnou učebnic, publikací, informačních brožur, výstav, filmů, údajů o vzdělání, vědě, kultuře, sportu, tisku, rozhlasu, televizi a jiných oborech.

Článek 2

1. Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci při:

a) výměně universitních profesorů, vědců a výzkumných pracovníků;

b) výměně vědeckých, výchovných, kulturních, uměleckých a sportovních delegací;

c) výměně spisovatelů, novinářů, dopisovatelů a zástupců tiskových kanceláří;

2. Každá ze smluvních stran poskytne na svém území osobám, vyslaným druhou smluvní stranou podle ustanovení odstavce 1, všechny potřebné podmínky pro splnění úkolů.

Článek 3

1. Každá ze smluvních stran umožní studentům druhé smluvní strany studium na svých školách a pracovníkům z oboru výzkumu odbornou výchovu v příslušných vysokoškolských zařízeních a ústavech.

2. Každá ze smluvních stran poskytne druhé smluvní straně podle svých možností stipendia ke studiu na svých školách.

Článek 4

1. Obě smluvní strany budou uznávat hodnosti, diplomy a vysvědčení, vydávané v druhé zemi.

2. O srovnatelnosti vědeckých hodností a diplomů bude uzavřena zvláštní dohoda.

Článek 5

Obě smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi universitami a vědeckými institucemi obou zemí.

Článek 6

Obě smluvní strany budou podporovat a usnadňovat spolupráci mezi kulturními organizacemi obou zemí.

Článek 7

1. Každá ze smluvních stran bude podporovat vydávání překladů, jakož i šíření knih a publikací o historickém vývoji, dosažených výsledcích rozvoje a činnosti ve všech oblastech života druhé země.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran budou spolupracovat při přípravě učebnic a učebních pomůcek.

Článek 8

Obě smluvní strany budou vzájemně podporovat a umožňovat

a) výměnu umělců, orchestrů a souborů,

b) pořádání výstav a přednášek,

c) výměnu gramofonových desek, magnetofonových záznamů a uměleckých publikací,

d) výměnu pracovníků z oblasti kultury a umění k výkonu odborné činnosti nebo získání kvalifikace.

Článek 9

Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi rozhlasovými a televizními institucemi a organizacemi, uvádění filmů druhé strany, výměnu expertů na úseku kinematografie, pořádání filmových festivalů, spolupráci mezi knihovnami, muzei a jinými institucemi s cílem výměny vědeckého materiálu a periodik.

Článek 10

Obě smluvní strany budou spolupracovat a vzájemně si pomáhat v rámci mezinárodních vědeckých, vzdělávacích a kulturních organizací.

Článek 11

Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci sportovních organizací a svazů obou zemí a poskytovat si vzájemnou pomoc při přípravě a zvyšování odbornosti pracovníků z této oblasti.

Článek 12

Obě smluvní strany umožní zřizování kulturních a technických středisek na svém území v souladu se svými vnitrostátními předpisy.

Článek 13

K provádění této Dohody budou příslušné orgány smluvních stran sjednávat plány výměn na období jednoho nebo dvou let.

Článek 14

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Praze dne 11. října 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a arabském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Hájek v. r.

Za vládu Súdánské republiky:

Sayed Yahia El Fadli v. r.

Přesunout nahoru