Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Částka 50/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 07.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 19. prosince 1968

o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii


Dne 1. července 1959 byla ve Vídni schválena Radou guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

President republiky Dohodu ratifikoval a listina o přijetí Dohody byla uložena u generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 7. února 1968.


Dohoda vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost na základě svého článku XII dnem 7. února 1968.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

Ověřená kopie Dohody je uložena v archivu ministerstva zahraničních věcí.


Ministr:

v z. Ing. Bušniak v. r.


DOHODA

o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Jelikož článek XV C Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii stanoví, že právní způsobilost, výsady a imunity zmíněné v tomto článku budou vymezeny ve zvláštní dohodě nebo dohodách mezi Agenturou, kterou k tomu účelu bude zastupovat generální ředitel, jednající podle směrnic Rady guvernérů, a jednotlivými členy,

jelikož Dohoda o vztazích mezi Agenturou a Organizací spojených národů byla přijata podle článku XVI Stanov a

jelikož Valné shromáždění Organizace spojených národů, v úsilí o co největší sjednocení výsad a imunit, kterých požívá Organizace spojených národů a různé odborné organizace přidružené k Organizaci spojených národů, přijalo Úmluvu o výsadách a imunitách odborných organizací a řada členů Organizace spojených národů se k ní připojila,

Rada guvernérů

1. schválila, aniž by tím zavázala vlády zastoupené v Radě, níže uvedený text, který se obecně shoduje s Úmluvou o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, a

2. vyzývá členské státy Agentury, aby uvážily tento text, a shledají-li jej v pořádku, aby přijaly uvedenou Dohodu.

Článek I

Definice

Oddíl 1

V této Úmluvě:

(1) Výraz "Agentura" znamená Mezinárodní agenturu pro atomovou energii.

(2) Pro účely článku III slova "majetek a aktiva" zahrnují rovněž majetek a fondy v opatrování Agentury nebo spravované Agenturou při výkonu jejích funkcí podle Stanov.

(3) Pro účely článků V a VIII výraz "zástupci členů" zahrnuje všechny guvernéry, zástupce, náhradníky, poradce, technické experty a tajemníky delegací.

(4) V oddílech 12, 13, 14 a 27 se výrazem "schůze svolaná Agenturou" rozumí schůze: 1. její generální konference a její Rady guvernérů; 2. jakékoliv mezinárodní konference, sympozia, semináře nebo panelu svolané Agenturou; 3. jakéhokoliv výboru kteréhokoli z těchto orgánů.

(5) Pro účely článku VI a IX výraz "úředníci Agentury" znamená generálního ředitele a všechen personál Agentury s výjimkou personálu najímaného v místě a placeného hodinovou mzdou.

Článek II

Právní způsobilost

Oddíl 2

Agentura je právnickou osobou. Má způsobilost a) sjednávat smlouvy, b) nabývat nemovitého a movitého majetku a disponovat jím, c) vystupovat před soudy.

Článek III

Majetek, fondy a aktiva

Oddíl 3

Agentura, její majetek a aktiva umístěná kdekoli a v držení kohokoliv požívají imunitu vůči všem formám právního řízení, pokud se jí Agentura v určitém případě výslovně nezřekla. Rozumí se však, že žádné zřeknutí se imunity se nemůže vztahovat na jakékoli opatření exekuční.

Oddíl 4

Místnosti Agentury jsou nedotknutelné. Majetek a aktiva Agentury kdekoliv umístěn a v držení kohokoliv požívají imunity vůči prohlídce, rekvizici, konfiskaci, vyvlastnění a jakémukoli jinému zásahu exekučnímu, administrativnímu, soudnímu nebo zákonodárnému.

Oddíl 5

Archívy Agentury a vůbec všechny listiny, jež jí náleží nebo jsou v jejím držení, jsou nedotknutelné, ať jsou umístěny kdekoliv.

Oddíl 6

Nepodléhajíce finanční kontrole, předpisům a moratoriím jakéhokoli druhu

a) Agentura může mít v držení fondy, zlato nebo kteroukoli měnu a mít účty v kterékoli měně a

b) Agentura může volně převádět své fondy, zlato nebo měnu z jedné země do druhé nebo uvnitř kterékoli země a směňovat kteroukoli měnu, již má v držení, za kteroukoli jinou měnu.

Oddíl 7

Při výkonu svých práv podle oddílu 6 bude Agentura náležitě dbát všech připomínek vlád kterékoli smluvní strany, pokud shledá, že jim může vyhovět bez újmy na svých zájmech.

Oddíl 8

Agentura, její aktiva, příjmy a jiný majetek jsou

a) osvobozeny ode všech přímých daní; rozumí se však, že Agentura se nebude domáhat osvobození od daní, které jsou ve skutečnosti pouze úhradou za obecně užitečné služby;

b) osvobozeny od celních poplatků a dovozních a vývozních zákazů a omezení, pokud jde o předměty dovážené nebo vyvážené Agenturou pro její úřední potřebu; rozumí se však, že předměty s tímto osvobozením dovezené nebudou prodány ve státě, do něhož byly dovezeny, leda za podmínek dohodnutých s vládou tohoto státu;

c) osvobozeny od celních poplatků a vyňaty ze zákazů a omezení při dovozu a vývozu jejích publikací.

Oddíl 9

Ačkoli se Agentura zpravidla nebude domáhat osvobození od spotřebních dávek a od daní z prodeje movitého a nemovitého majetku tvořících součást ceny, která má být zaplacena, smluvní strany přesto učiní, kdykoli to bude možné, vhodná správní opatření, za účelem prominutí nebo vrácení dávky nebo daně, když Agentura učiní pro úřední potřebu důležité nákupy, na které takové dávky a daně byly nebo mají být uvaleny.

Článek IV

Výhody ve spojení

Oddíl 10

Agentura bude na území každého státu, který je stranou této Dohody požívat, pokud to může být slučitelné s kterýmikoliv mezinárodními úmluvami, předpisy a ujednáními, jichž je dotyčný stát stranou, pro dopravování úředních zpráv a nakládání ne méně výhodného než je nakládání poskytované vládou tohoto státu kterékoli jiné vládě, včetně její diplomatické mise pokud jde o přednostní práva, sazby a poplatky za poštovní a telekomunikační spojení, i pokud jde o novinářské sazby za zprávy pro tisk a rozhlas.

Oddíl 11

Úřední korespondence a ostatní úřední spojení Agentury nepodléhají cenzuře.

Agentura má právo používat šifer a odesílat a přijímat korespondenci a jiná úřední sdělení prostřednictvím kurýrů nebo v zapečetěných zavazadlech, požívajících týchž imunit a výsad jako diplomatičtí kurýři a diplomatická zavazadla.

Nic v tomto oddíle nebude vykládáno tak, že by to vylučovalo přijetí vhodných bezpečnostních opatření stanovených dohodou mezi smluvní stranou této Dohody a Agenturou.

Článek V

Zástupci členských států

Oddíl 12

Zástupci členských států požívají na schůzích svolaných Agenturou při výkonu svých funkcí a cestou do místa schůze a z tohoto místa těchto výsad a imunit:

a) imunity vůči zatčení nebo zadržení a vůči zabavení osobních zavazadel a imunity vůči právnímu řízení jakéhokoliv druhu pro výroky ústní nebo písemné a pro všechna jednání, jež učiní ve své úřední funkci;

b) nedotknutelnosti veškerých listin a dokumentů;

c) práva užívat šifry a přijímat listiny a korespondenci kurýrem nebo v zapečetěných zavazadlech;

d) pro sebe i pro své manžely vynětí z přistěhovaleckých omezení, z hlášení cizinců a z povinností plynoucích ze služby státu, do kterého přijíždějí nebo kterým projíždějí při výkonu svých funkcí;

e) pokud jde o omezení devizová nebo měnová, týchž výhod, které se poskytují zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

f) pokud jde o osobní zavazadla, týchž imunit a výhod, které se poskytují diplomatickým zástupcům obdobné hodnosti.

Oddíl 13

Aby byla zástupcům členských států v Agentuře zajištěna na schůzích svolaných Agenturou plná svoboda slova a plná nezávislost při plnění jejich povinností, bude se imunita vůči právnímu řízení pro výroky ústní nebo písemné a pro všechna jednání, jež učiní při plnění svých povinností, poskytovat i nadále, když tyto osoby již nebudou tyto povinnosti plnit.

Oddíl 14

Tam, kde daňová povinnost kteréhokoli druhu závisí na pobytu, se za dobu pobytu nepovažují ta období, po která se zástupci členských států v Agentuře a na schůzích svolaných Agenturou zdržují kvůli plnění svých povinností v některém členském státě.

Oddíl 15

Výsady a imunity se zástupcům smluvních stran poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, nýbrž k zabezpečení nezávislého vykonávání jejich úkolů souvisících s Agenturou. Proto má smluvní strana nejen právo, nýbrž povinnost zříci se imunity svého zástupce v každém případě, kdy by podle mínění smluvní strany imunita překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se jí zříci bez újmy na účelu, pro který se imunita poskytuje.

Oddíl 16

Ustanovení oddílu 12, 13 a 14 nelze používat ve vztahu mezi zástupcem a orgány státu, jehož je příslušníkem anebo jehož je, nebo byl zástupcem.

Článek VI

Úředníci

Oddíl 17

Agentura oznámí čas od času vládám všech smluvních stran této Dohody jména úředníků, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a článku IX.

Oddíl 18

a) Úředníci Agentury:

(i) požívají imunity vůči právnímu řízení pro výroky ústní nebo písemné a pro všechna jednání při výkonu svých úředních funkcí;

(ii) jsou vyňati ze zdanění platů a požitku placených jim Agenturou za týchž podmínek jako úředníci Organizace spojených národů;

(iii) požívají spolu se svými manžely a s příbuznými na nich závislými imunity vůči přistěhovaleckým omezením a vůči hlášení cizinců;

(iv) požívají stejných výsad, pokud jde o devizové výhody, jako úředníci diplomatických misí obdobných hodností;

(v) požívají spolu se svými manžely a s příbuznými na nich závislými v době mezinárodních krizí týchž repatriačních výhod jako úředníci diplomatických misí obdobných hodností;

(vi) mají právo dovézt bezcelně svůj nábytek a svršky v době prvého nástupu úřadu v příslušné zemi.

b) Úředníci Agentury požívají při výkonu funkce inspektora podle článku XII Stanov Agentury nebo funkce odborníka kvalifikovaného k přezkoumání projektu podle článku XI uvedených Stanov a při cestování v úřední funkci na cestě do místa výkonu těchto funkcí a zpět všech dodatečných výsad a imunit uvedených v článku VII této Dohody, pokud je to nezbytné pro účinný výkon takových funkcí.

Oddíl 19

Úředníci Agentury požívají imunity vůči povinnostem plynoucím ze služeb státu, přičemž ve vztahu ke státům, jichž jsou občany, se tato imunita týká pouze těch úředníků Agentury, jejichž jména byla v souvislosti s jejich posláním zanesena do seznamu sestaveného generálním ředitelem Agentury a schváleného příslušným státem.

Jestliže by jiní úředníci Agentury měli být povoláni k výkonu služby státu, příslušný stát poskytne na žádost Agentury takový dočasný odklad povolání uvedených úředníků, jakého je třeba k tomu, aby se zabránilo přerušení důležité práce.

Oddíl 20

Kromě výsad a imunit uvedených v oddílech 18 a 19 generální ředitel Agentury a rovněž úředník, jednající jeho jménem v době jeho nepřítomnosti, požívají spolu se svými manžely a nezletilými dětmi takových výsad a imunit, vynětí a výhod, jaké jsou poskytovány podle mezinárodního práva diplomatickým zástupcům, jejich manželům a nezletilým dětem. Tytéž výsady a imunity budou též poskytovány zástupci generálního ředitele nebo úředníku Agentury ve stejném postavení.

Oddíl 21

Výsady a imunity se úředníkům poskytují pouze v zájmu Agentury, a nikoli pro jejich osobní prospěch. Agentura má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoli úředníka v každém případě, kdy by podle jejího mínění překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se jí zříci bez újmy zájmů této Agentury.

Oddíl 22

Agentura bude vždy spolupracovat s příslušnými orgány členských států, aby usnadnila řádný výkon práva, zabezpečila zachovávání policejních předpisů a zabránila každému zneužití výsad, imunit a výhod uvedených v tomto článku.

Článek VII

Experti vysílaní Agenturou

Oddíl 23

Expertům (jiným než úředníkům ve smyslu článku VI) působícím ve výborech Agentury nebo vysílaným Agenturou, včetně inspektorů vysílaných podle článku XII Stanov Agentury a odborníků kvalifikovaných k přezkoumání projektů podle článku XI, se poskytnou tyto výsady a imunity pokud je to nezbytné pro efektivní výkon jejich funkcí, a to i na dobu potřebnou na cesty v souvislosti se službou v takových výborech nebo při posláních:

a) imunita vůči zatčení nebo vazbě a vůči zabavení osobních zavazadel;

b) imunita vůči právnímu řízení jakéhokoliv druhu pro výroky ústní nebo písemné nebo pro jednání, jež učiní při výkonu svých úředních funkcí; taková imunita se bude i nadále poskytovat i tehdy, když tyto osoby nebudou již působit ve výborech Agentury nebo nebudou plnit poslání pro Agenturu;

c) nedotknutelnost veškerých listin a dokumentů;

d) za účelem jejich spojení s Agenturou právo užívat šifry a přijímat listiny a korespondenci prostřednictvím kurýra nebo v zapečetěných zavazadlech;

e) tytéž výhody, pokud jde o omezení měnová nebo devizová, které se poskytují zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

f) tytéž imunity a výhody, pokud jde o osobní zavazadla, které se poskytují diplomatickým zástupcům obdobné hodnosti.

Oddíl 24

V paragrafech c) a d) oddílu 23 nebude nic vykládáno tak, aby to vylučovalo přijetí vhodných bezpečnostních opatření stanovených dohodou mezi smluvní stranou této Dohody a Agenturou.

Oddíl 25

Výsady a imunity se poskytují expertům Agentury v zájmech Agentury, a nikoli pro jejich osobní prospěch. Agentura bude mít právo i povinnosti zbavit imunity kteréhokoli experta v každém případě, kde by podle jejího názoru imunita překážela výkonu spravedlnosti a kde by bylo možno se jí zříci bez újmy zájmů Agentury.

Článek VIII

Zneužití výsady

Oddíl 26

Jestliže kterákoli smluvní strana této Dohody má za to, že došlo k zneužití výsady nebo imunity uvedené v této Dohodě, budou se mezi touto stranou a Agenturou konat konzultace s cílem zjistit, zda k němu došlo, a v kladném případě s cílem zajistit, aby se neopakovalo. Jestliže konzultace nepovedou k uspokojivému výsledku pro tento stát a pro Agenturu, bude otázka, zda došlo k zneužití výsady nebo imunity, vyřešena podle ustanovení oddílu 34. Jestliže se dospěje k závěru, že k zneužití došlo, bude mít smluvní strana této Dohody, jež byla zneužitím poškozena, právo odejmout Agentuře, po jejím uvědomění, výhody plynoucí z výsady nebo imunity, jíž bylo zneužito. Odejmutí výsad nebo imunit však nesmí rušivě zasáhnout do základní činnosti Agentury nebo zabraňovat Agentuře ve vykonávání jejích hlavních funkcí.

Oddíl 27

Zástupci členských států na shromážděních svolaných Agenturou, při výkonu svých funkcí a během své cesty do místa a z místa shromáždění a úředníci kategorie stanovené v oddílu 1 (5) nesmějí být místními orgány požádáni, aby opustili stát, v němž vykonávají své funkce v souvislosti s jakoukoli úřední činností. Avšak v případě zneužití výsad spojených s pobytem, jehož se taková osoba dopustila mimo rámec svých úředních funkcí, může vláda tohoto státu požádat, aby tento stát opustila za těchto podmínek:

a) Zástupci členských států nebo osoby, které mají podle oddílu 20 nárok na diplomatické imunity, nebudou požadováni, aby opustili stát jiným způsobem než podle procedury uplatňované vůči diplomatickým zástupcům akreditovaným v tomto státě.

b) V případě kdy jde o úředníka, na něhož se nevztahuje oddíl 20, místní orgány nevydají příkaz, aby opustil příslušný stát, jinak než se souhlasem ministra zahraničních věcí tohoto státu, který může být vysloven jen po konzultaci s generálním ředitelem Agentury; jestliže proti úředníkovi probíhá řízení o vyhoštění, generální ředitel Agentury má právo zúčastnit se takového řízení jménem osoby, proti níž bylo zavedeno.

Článek IX

Laissez-passer

Oddíl 28

Úředníci Agentury mohou používat laissez-passer Organizace spojených národů v souladu s administrativními ujednáními uzavřenými mezi generálním ředitelem Agentury a generálním tajemníkem Organizace spojených národů, Generální ředitel Agentury bude informovat všechny smluvní strany o každém takto uzavřeném administrativním ujednání.

Oddíl 29

Smluvní strany této Dohody uznají a přijmou laissez-passer Organizace spojených národů vydaná úředníkům Agentury jako platné cestovní doklady.

Oddíl 30

Žádosti o víza, pokud se vyžadují od úředníků Agentury, kteří mají laissez-passer Organizace spojených národů, budou vyřizovány co nejrychleji, bude-li k nim přiloženo potvrzení o tom, že úředníci cestují v souvislosti se záležitostmi Agentury. Kromě toho bude těmto osobám usnadněno rychlé cestování.

Oddíl 31

Výhody obdobné těm, jež jsou uvedeny v oddíle 30, se poskytují expertům a jiným osobám, kteří, ač nemají laissez-passer Organizace spojených národů, mají potvrzení, že cestují v souvislosti se záležitostmi Agentury.

Oddíl 32

Generální ředitel, zástupce generálního ředitele a ostatní úředníci, kteří nemají nižší hodnost než vedoucí oddělení Agentury a kteří cestují na laissez-passer Organizace spojených národů v souvislosti se záležitostmi Agentury, požívají při cestování týchž výhod jako úředníci diplomatických misí obdobné hodnosti.

Článek X

Urovnání sporů

Oddíl 33

Agentura učiní opatření pro vhodný způsob urovnávání:

a) sporů vzniklých ze smluv nebo jiných sporů soukromoprávní povahy, jichž je Agentura stranou;

b) sporů, jichž je účasten kterýkoli úředník nebo expert Agentury, který pro své úřední postavení požívá imunity, pokud nedošlo ke zřeknutí se imunity podle ustanovení oddílu 21 nebo 25.

Oddíl 34

Pokud se strany v některém případě nedohodnou, že užijí jiného prostředku urovnání, všechny spory vzniklé z výkladu nebo provádění této Dohody budou předloženy Mezinárodnímu soudnímu dvoru ve shodě s jeho Statutem. Vznikne-li mezi Agenturou a členským státem spor a nedojde-li k dohodě o jakémkoliv jiném prostředku urovnání, bude podle článku 96 Charty Organizace spojených národů, článku 65 Statutu Dvora a příslušných ustanovení dohody uzavřené mezi Organizací spojených národů a Agenturou podána žádost o posudek o kterékoli právní otázce ve sporu zahrnuté. Strany přijmou posudek Mezinárodního soudního dvora jako rozhodující.

Článek XI

Výklad

Oddíl 35

Ustanovení této Dohody se budou vykládat se zřetelem k funkcím svěřeným Agentuře jejími Stanovami.

Oddíl 36

Ustanovení této Dohody žádným způsobem neomezují nebo nejsou na újmu výsadám a imunitám, jež byly nebo mohou být poskytnuty Agentuře kterýmkoli státem proto, že na území tohoto státu je umístěno její sídlo nebo sídla jejích oblastních úřadoven nebo že tam ve spojitosti s projekty nebo činností Agentury jsou úředníci, experti, materiál, vybavení nebo zařízení včetně toho, že se na tyto projekty nebo jiná zařízení Agentury vztahují záruky. Tato Dohoda nemá bránit uzavření dodatečné dohody, upravující ustanovení této Dohody nebo rozšiřující nebo omezující výsady a imunity poskytované touto Dohodou mezi Agenturou a kterýmkoli členským státem.

Oddíl 37

Dohoda sama nemá působit tak, aby rušila nebo měnila ustanovení Stanov Agentury nebo kterákoli práva nebo povinnosti, jež by mohla jinak mít, získat nebo převzít.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

Oddíl 38

Tato Dohoda se doručí každému členskému státu Agentury k přijetí. Přijetí Dohody se uskuteční uložením listiny o přijetí u generálního ředitele a Dohoda vstoupí pro každý členský stát v platnost datem uložení jeho listin o přijetí. Jakmile kterýkoliv stát uložil listinu o přijetí, může provádět podle svých právních předpisů ustanovení této Dohody. Generální ředitel zašle ověřené opisy této Dohody vládě každého členského státu Agentury a rovněž státu, který se stane členem Agentury v budoucnosti a bude informovat všechny členské státy o uložení každé listiny o přijetí a o každé notifikaci o vypovězení uvedené v oddílu 39.

Připouští se, aby členské státy učinily k této Dohodě výhrady. Výhrady mohou být učiněny toliko v době uložení listin členského státu o přijetí a generální ředitel je neprodleně doručí všem členským státům Agentury.

Oddíl 39

Tato Dohoda zůstane v platnosti mezi Agenturou a každým členským státem, který uložil listiny o přijetí, na tak dlouhou dobu, dokud stát zůstane členem Agentury nebo dokud revidovaná Dohoda nebyla schválena Radou guvernérů a dokud se členský stát nestal smluvní stranou revidované Dohody; za podmínky, že členský stát notifikuje vypovězení Dohody generálnímu řediteli, tato Dohoda pozbude vůči takovému členskému státu platnosti, a to jeden rok po obdržení uvedené notifikace generálním ředitelem.

Oddíl 40

Na žádost jedné třetiny smluvních stran této Dohody, Rada guvernérů Agentury uváží, zda schválí k Dohodě dodatky. Dodatky schválené Radou guvernérů vstoupí v platnost po jejich přijetí ve shodě s procedurou stanovenou v oddílu 38.

Přesunout nahoru