Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 191/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou

Částka 50/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 03.05.1968
Zrušeno k 27.01.1976 (4/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 19. prosince 1968

o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou

Dne 10. října 1967 byla v Bruselu podepsána Dohoda o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou.

Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. května 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

v z. Ing. Bušniak v. r.

DOHODA

o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Království Belgie jménem svým a na základě uzavřených dohod jménem Velkovévodství Lucemburského vedeny přáním rozvíjet vzájemné hospodářské vztahy, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují, že budou napomáhat rozvoji průmyslové a technické spolupráce a podporovat ji ve všech odvětvích hospodářství svých zemí, zejména průmyslu.

Článek 2

K dosažení cílů uvedených v článku 1, budou smluvní strany podporovat:

a) spolupráci mezi průmyslovými podniky za účelem využití výrobních kapacit, vzájemné kompletace výrobků a společné výroby zařízení;

b) spolupráci za účelem vypracování projektů a výstavby průmyslových podniků;

c) postupování patentů a výrobních licencí;

d) společné řízení vědecko-technického výzkumu mezi podniky a průmyslovými organizacemi za účelem případného technického a hospodářského využití;

e) výměnu technické dokumentace mezi průmyslovými podniky;

f) výměnu publikací a technických filmů;

g) organizování konzultací a konferencí mezi experty;

h) organizování stáží v průmyslových podnicích a organizacích, zabývajících se aplikovaným výzkumem.

Článek 3

Příslušné orgány pro řízení vědy a techniky v Československé socialistické republice a v Hospodářské unii Belgo-Lucemburské budou zkoumat možnosti provádět společný vědecký výzkum v oblasti technologie a přijmou přiměřená opatření k jeho konkretizaci.

Článek 4

K provádění této dohody a k řešení otázek z ní vyplývajících bude vytvořena Smíšená komise, složená z představitelů, určených oběma smluvními stranami.

Článek 5

Smíšená komise se bude scházet střídavě v Praze a Bruselu, a to zpravidla jednou ročně. Jejím úkolem bude zabývat se programy a návrhy, které předloží obě smluvní strany a jež mají usměrňovat průmyslovou a technickou spolupráci mezi nimi.

Článek 6

K účasti na jednáních Smíšené komise mohou být přizváni představitelé hospodářských organizací, výzkumných ústavů zabývajících se aplikovaným výzkumem, společností a zainteresovaných podniků.

Článek 7

Smíšená komise předkládá příslušným orgánům zásadní problémy týkající se průmyslové a technické spolupráce mezi smluvními stranami, jakož i základní otázky týkající se činnosti Komise, spolu s návrhy na jejich řešení.

Článek 8

Smlouvy a ujednání upravující spolupráci vyplývající z této dohody, budou uzavírány ve shodě s právními předpisy platnými v příslušných zemích. Budou upřesňovat okolnosti a podmínky vzájemných závazků.

Článek 9

Dodávky výrobků ze spolupráce předpokládané touto dohodou se budou uskutečňovat ve shodě se všeobecně platnými právními předpisy v oblasti dovozu a vývozu, platnými v zemích smluvních stran v době dodávek.

Smluvní strany příznivě posoudí případná nutná opatření k usnadnění těchto dodávek.

Článek 10

Platby vznikající ze smluv a ujednání podle této dohody se budou provádět podle platné platební dohody mezi Československou socialistickou republikou na jedné straně a mezi Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou a Nizozemským královstvím na druhé straně.

Nebude-li takové dohody, uskuteční se platby podle platných devizových předpisů v zemích smluvních stran v době plateb.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót, jimiž si obě smluvní strany sdělí, že na jejich straně byly splněny podmínky pro vstup smlouvy v platnost.

Tato dohoda je uzavřena na neomezenou dobu.

Dohoda může být vypovězena jednou ze smluvních stran a její platnost skončí šest měsíců od okamžiku vypovězení, které však nebude mít vliv na závazky učiněné v rámci této dohody a platné v okamžiku vypovězení.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu účelu řádně zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Bruselu, dne 10. října 1967, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, francouzském a holandském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku

Dr. F. Vlasák v. r.

Za Hospodářskou unii Belgo-Lucemburskou

A. de Winter v. r.

Přesunout nahoru