Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/1968 Sb.Vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení

Částka 49/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 29.12.1968
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187

VYHLÁŠKA

Ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu

ze dne 28. prosince 1968,

kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení

Ministerstvo chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem ČSSR stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Záruční doba u dodávek investorovi při výstavbě budov pro bydlení *) činí 3 roky od splnění dodávky; u dodávek pro bytovou výstavbu prováděnou svépomocí stavebních bytových družstev, činí záruční doba 3 roky od vydání povolení k trvalému užívání stavby (kolaudace), nejvýše však 4 roky od splnění dodávky.

(2) Pro věcná plnění poskytnutá dodavatelem investorovi v rámci odpovědnosti za vady podle odst. 1 platí, pokud není podle § 297 zákona ve smlouvě dohodnuto něco jiného, záruční doby stanovené v zákoně (§ 198, 300, 308, 313 a 317); tyto záruční doby však neskončí dříve než záruční doba původního plnění.

(3) Záruční doba u poddodávek všech stupňů určených pro dodávky uvedené v odst. 1 trvá po dobu, po kterou je odběratel povinen plnit své závazky z odpovědnosti za vady, nejdéle však 4 roky od splnění poddodávky.

(4) Záruční doba u plnění poskytnutého v rámci odpovědnosti za vady poddodávky podle odst. 3 trvá po dobu, po kterou je odběratel povinen plnit své závazky z odpovědnosti za vady, nejdéle však 4 roky od splnění závazků z odpovědnosti za vady poddodavatelem.

§ 2

Záruční doby uvedené v § 1 se nevztahují na dodávky nebo jejich části,

a) u kterých je v příloze této vyhlášky nebo v technických normách stanovena kratší záruční doba nebo provedení oprav, výměny nebo obnovy u odběratele (uživatele) v kratší lhůtě než 3 popř. 4 roky od splnění (odevzdání) dodávky;

b) které tvoří tzv. vestavěné občanské vybavení *) budov pro bydlení jako např. vybavení obchodu a vybavení jiných nebytových místností.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na dodávky a poddodávky, na něž byly uzavřeny hospodářské smlouvy po tomto dni.


Ministr chemického průmyslu:

Ing. Rázl v. r.

Ministryně spotřebního průmyslu:

Machačová v. r.

Ministr stavebnictví:

Prof. Dr. Ing. Trokan v. r.

Ministr těžkého průmyslu:

Ing. Krejčí v. r.

Ministr zahraničního obchodu:

Ing. Valeš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Budovami pro bydlení se rozumí budovy zahrnuté do oboru 803 Jednotné klasifikace stavebních objektů, vydané ÚKLKS - 1966 část 3.

*) Obor 803 Jednotné klasifikace stavebních objektů č. z. 803 53 a 803 54.


Příloha k vyhlášce č. 187/1968 Sb.

Seznam výrobků, prací a výkonů, pro které jsou záruční doby stanoveny odlišně *)

Poř.
čís.
Obor Záruka v měsících
ve vztahu k investoroviu poddodávek
1. Elektrochemické zdroje proudu 346 1824
2. Součásti pro elektroniku 371 18 24
3. Polovodičové prvky pro slaboproudou elektroniku 372 18 24
4. Výrobky vakuové techniky 375 18 24
5. Mechanické měřicí přístroje 388 18 24
6. Elektrické měřicí přístroje 389 18 24
7. Elektronické měřicí přístroje 391 18 24
8. Přístroje pro automatickou regulaci a řízení 405 18 24
9. Anténní zesilovače 384,451 18 24
10. Přívodové hadice 18 24
11. Šňůry k elektrickým spotřebičům 18 24
12. Pojistky všeho druhu 18 24
13. Vysokofrekvenční vodiče 18 24
14. Těsnění armatur 18 24
15. Výrobky z uhlíkových materiálů 18 24
16. Nátěry strojírenských a hutních výrobků
a) stavebních dílců a zámečnických výrobků 2430
b) ostatních výrobků18 24
17. Záclony a závěsy 6 8
18. Rolety 18 24
19. Nátěry oken, dveří a vestavěného nábytku všeho druhu 24 30
20. Lepenky dehtované 18 24
21. Lepenky asfaltované a izolační pásy IPA 18 24
22. Asfaltované skleněné tkaniny a rohože (posukované) 18 24
23. Nátěrové hmoty pro ochranu dřevěných oken a dveří, ocelových konstrukcí, parket, fasád, omítek a vestavěného nábytku platí dosavadní úprava podle zákona platí dosavadní úprava podle zákona
24. Asfalty stavebně izolační platí platí dosavadní úprava podle zákona
25. Asfaltové emulze a suspenze platí dosavadní úprava podle zákona
26. Asfalty ředěné platí dosavadní úprava podle zákona
27. Asfalty filerizované platí dosavadní úprava podle zákona
28. Cement, vápno, sádra platí dosavadní úprava podle zákona
29. Elektrické zdroje světla 347 platí dosavadní úprava podle zákona
30. Ochranné nátěry živičných krytin 18
31. Malby a nátěry venkovní latexové 18
32. Malby vnitřní vápenné, klihové a latexové 18
33. Nátěry venkovní na konstrukcích v agresivním prostředí 1824
34. Výkony výtvarných řemesel 1824
35. Zahradnické a sadové úpravy a porosty jedno vegetační období

*) Bude-li součástí dodávky výrobek s nevyhnutelně kratší dobou životnosti, než činí záruční doba stanovená zákonem popřípadě touto vyhláškou, nemohou být event. vady, zjištěné po uplynutí doby životnosti úspěšně reklamovány, pokud by důvodem reklamace byla jen tato okolnost.

Přesunout nahoru