Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/1968 Sb.Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících

Částka 49/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1970
Zrušeno k 01.01.1981 (173/1980 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

VYHLÁŠKA

Státního statistického úřadu

ze dne 19. prosince 1968

o zavedení Jednotné evidence pracujících

Státní statistický úřad stanoví podle § 28 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 2 písm. a) a podle § 45 zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány:


§ 1

Pro účely sledování počtu, struktury, kvalifikace, odměňování a pohybu pracovních sil a pro účely sociálního zabezpečení se zavádí Jednotná evidence pracujících.

§ 2

Jednotnou evidenci pracujících tvoří soustava závazných ukazatelů uvedených v příloze k této vyhlášce.

§ 3

(1) Jednotnou evidenci pracujících vedou za jednotlivé osoby všechny socialistické organizace a jiní zaměstnavatelé (dále jen organizace), na něž se vztahují předpisy o povinném vedení záznamů pro účely sociálního a důchodového zabezpečení. *) Kategorie osob, o nichž se Jednotná evidence pracujících vede, jsou uvedeny v soustavě závazných ukazatelů.

(2) Způsob vedení Jednotné evidence pracujících v oboru působnosti ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra bude stanoven dohodou předsedy Státního statistického úřadu s ministry národní obrany a vnitra.

§ 4

(1) Organizace upraví svou dosavadní evidenci o pracujících tak, aby obsahovala ukazatele stanovené touto vyhláškou a musí dbát na to, aby údaje Jednotné evidence pracujících byly v souladu se skutečným stavem.

(2) Jiné předpisy o evidenci pracujících, jimiž se organizacím ukládají další povinnosti, ani vnitřní úpravy této evidence provedené organizací pro svou vlastní potřebu, nejsou touto vyhláškou dotčeny .

§ 5

Klasifikace, soustavy ukazatelů, číselníky a metodickou náplň, jakož i způsob statistického sledování závazných ukazatelů obsažených v příloze k této vyhlášce, vydá Státní statistický úřad zvláštními směrnicemi.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Předseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 89 zák. č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení;
§ 123 a 124 vyhl. č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;
§ 118 zák. č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.


H. Seznam závazných ukazatelů za učně v Jednotných zemědělských družstvech

Poř.
čís.
Název ukazatelePočet
míst
000ORGANIZACE
001Název a číslo organizace8
002Sídlo organizace9
003Sídlo pracoviště pracovníka9
100IDENTIFIKAČNÍ A RODNÁ DATA
101Příjmení, jméno, akad. titul - hodnost, rodné jméno40
102Druh pracovního poměru1
103Datum narození6
104Rodné číslo10
105Rodinný stav1
106Národnost1
107Trvalé bydliště9
200ŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
201Nejvyšší dosažené vzdělání1
202Obor školního vzdělání - učební obor5
300PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ V ORGANIZACI
301Datum vzniku učňovského poměru6
308Změněná pracovní schopnost3
309Datum ukončení učňovského poměru v organizaci6
400OSTATNÍ UKAZATELE OSOBNÍ AGENDY (vnitřní ukazatele organizace)
500UKAZATELE NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
501Počet dětí, na něž je nárok na přídavky na děti2
600DRUŽSTEVNÍ ČINNOST
601Druh JZD1
602Výrobní oblast2
603Člen JZD od roku2
604Druh záhumenku1
605Výměra záhumenku v arech3
700UKAZATELE MZDOVÉ AGENDY A DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ
701Druh důchodu, který učeň pobírá2
702Pracovní kategorie pro důchodové zabezpečení8
703Pracovní úvazek9
704Skutečně odpracováno9
705Doba pracovní činnosti8
706Počet kalendářních dnů, po které učeň vykonával zaměstnání zařazené do II. - III. pracovní kategorie6
707Počet kalendářních dnů, za něž byly vyplaceny dávky ze zabezpečení v nemoci3
708Počet kalendářních dnů neplacené mateřské dovolené3
800UKAZATELE MZDOVÉ AGENDY - VÝPLATY
801Výše pracovních odměn15
802Dávky ze zabezpečení v nemoci (mimo poř. č. 803)5
803Přídavky na děti5
804Úhrnná výše příjmů celkem5

Příloha

Soustava ukazatelů jednotné evidence pracujících se člení do těchto tříd:

0 Ukazatele o organizaci

1 Identifikační a rodná data pracovníka

2 Školní vzdělání a kvalifikace pracovníka

3 Ukazatele o pracovním zařazení pracovníka v organizaci

4 Ostatní ukazatele osobní agendy (vnitřní ukazatele organizace)

5 Ukazatele nemocenského pojištění

6 Ukazatele mzdové agendy a důchodového zabezpečení

7 Ukazatele mzdové agendy - výplaty

8 Ukazatele sociálních dávek

9 Ukazatele mzdové agendy - srážky

Ukazatele jednotné evidence pracujících se dělí podle těchto skupin pracujících:

A Pracující ve státním a družstevním sektoru (bez JZD) 1)

B Trvale činní v JZD 2)

C Jednotlivě hospodařící rolníci

D Samostatně hospodařící (mimo zemědělství)

E Domáčtí dělníci

F Pracovníci na přechodnou potřebu 3)

G Učni ve státním a družstevním sektoru (bez JZD)

H Učni v JZD

Seznam závazných ukazatelů jednotné evidence pracujících

Číslo
ukazatele
Název ukazatele Skupina pracujících4)
ABCDEFGH
001 Číslo organizace / / / / / / / /
002 Sídlo organizace / / / / / / / /
003 Sídlo trvalého pracoviště / / - - / / / /
101 Příjmení, jméno, akademický titul, hodnost, rodné jméno / / / / / / / /
104 Rodné číslo / / / / / / / /
103 Rodinný stav / / / / / / / /
108 Národnost / / / / / / / /
107 Trvalé bydliště / / / / / / / /
201 Nejvyšší dosažené vzdělání / / / / - / /
202 Obor dosaženého stolního vzdělání - učební obor / / / / / __ / /
301 Datum vzniku pracovního (učebního) poměru / / - - / / / /
302 Důvod příchodu pracovníka do organizace / / - - / / / /
303 Zaměstnání vykonávané v organizaci / / - / / / - -
304 Druh činnosti / / - - - - - -
306 Mzdové zařazení / / - - // - -
307 Splnění požadované kvalifikace / - - - - - - -
308 Změněná pracovní schopnost / / / / / / / /
309 Datum ukončení pracovního (učebního) poměru / / - - / / / /
310 Důvod ukončení pracovního (učebního) poměru / / - - / - / /
311 Druh vynětí z evidenčního počtu / / - - / / - -
312 Skupina pracujících / / / / / / / /
314 Druh pracovního poměru / / - - / / - -
501 Počet dětí, na něž je nárok na přídavky na děti / / / / / / / /
601 Zákonný týdenní pracovní úvazek / / - - - - - -
602 Mzdová sazba - základní plat / - - / / - / -
605 Druh důchodu pracovníka / / / / / / / /
606 Pracovní kategorie pro důchodové zabezpečení / / - / - / / /
650 Počet odpracovaných hodin / - - - - - - -
660 Počet neodpracovaných hodin / - - - - - - -
671 Počet kalendářních dnů doby zaměstnání za sledované období / - - - - - / -
672 Počet kalendářních dnů, po které pracovník vykonával zaměstnání zařazené do jednotlivých pracovních kategorií pro důchodové zabezpečení / / -/ - / / /
681 Počet kalendářních dnů, za něž byly vyplaceny dávky nemocenského pojištění / / / / / / / /
682 Počet kalendářních dnů ostatních náhradních dob pro důchodové zabezpečení / / -- / / / /
683 Počet kalendářních dnů služby v ozbrojených silách / / / / / / - -
710 Základní časové mzdy, platy a úkolové mzdy / - - - / - / -
720 Příplatky a doplatky ke mzdě / - - - / - - -
730 Prémie a odměny / / - - / - - -
740 Podíly na hospodářských výsledcích / / - - / - - -
750 Náhrady mezd / / - - / - - -
760 Ostatní osobní výdaje / - - - / - - -
770 Výplaty nezahrnované do mzdových prostředků / - - - / - - -
760 Výplaty nezahrnované do hrubé mzdy pro účely důchodového zabezpečení / - - - / - - -
791 Úhrn hrubých příjmů (č. 710 až 770) / / - - / - / /
792 Celková mzda (č. 710 až 750) / / - - / - / /
793 Hrubá mzda pro důchodové zabezpečeni( = 792 + 780 - 780) / / / / / / /
810 Dávky nemocenského pojištění / / - - / / / /
820 Přídavky na děti / / / / / / /
910 Daň ze mzdy / / - - / / / -
U nově přijatých pracovníků vedou organizace ještě tyto ukazatele:
004 Číslo organizace předchozího zaměstnání / / / / / / / /
005 Sídlo předchozího trvalého pracoviště / / / / / / / /
313 Zaměstnání vykonávané v předchozí organizaci / / / / / / / /
319 Datum ukončení předchozího zaměstnání / / / / / / / /

1) Na stálou potřebu, na pracovním místě, které má být trvale obsazeno.

2) Týká se jak členů JZD, tak i pracovníků v pracovním poměru k JZD.

3) Na sezónu nebo kampaň nebo výjimečně na jinou krátkodobou časově omezenou potřebu nad 6 dní do 1 měsíce.

4) Případy, pro něž je vedení ukazatele předepsáno, jsou vyznačeny šikmou svislou čarou (/), případy, kdy ukazatel není předepsán, jsou vyznačeny pomlčkou (-).

Přesunout nahoru