Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 183/1968 Sb.Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl

Částka 48/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 29.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury a informací

ze dne 21. prosince 1968,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl

Ministerstvo kultury a informací v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 13 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


Článek I

Vyhláška ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova "Slovenskému autorskému svazu v Bratislavě (dále jen "SAS")" nahrazují slovy "Slovenskému ochrannému svazu autorskému v Bratislavě (dále jen "SOZA") a v § 9, 10, 12 a 13 se zkratka "SAS" nahrazuje zkratkou "SOZA".

2. § 6 zní:

"§ 6

(1) Pro výpočet provozovacího honoráře podle § 4 a 5 platí:

a) průměrné vstupné se určí tak, že součet cen jednotlivých druhů vstupenek se dělí počtem druhů vstupenek; výsledné číslo se zaokrouhlí na 50 haléřů, a to tak, že 25 haléřů a méně se nepočítá a od 26 haléřů se zaokrouhluje nahoru;

b) při pravidelně se opakujících hudebních produkcích pořádaných v místnostech (na prostranstvích) s restauračním provozem, kde je vstupné zahrnuto v ceně jídel nebo nápojů, popřípadě zakalkulováno jinak, se užije těchto sazeb vstupného:

ve IV., III. a II. cenové skupině    5,- Kčs,
v I. cenové skupině    8,- Kčs,
v tzv. výběrové skupině    10,- Kčs;

c) v případech, kdy pořadatel hudební produkce zaplatí pronajímateli za místnost (prostranství) sjednanou částku včetně úplaty za organizování produkce, určí se sazba tak, že sjednaná částka se dělí nejvyšším počtem osob, které místnost (prostranství) pojme, neurčuje-li pořadatelem vybírané vstupné užití vyšší sazby;

d) hudební produkce se vstupným dobrovolným se pokládají za produkce se vstupným 3,- Kčs, hudební produkce se vstupným libovolným za produkce se vstupným 5,- Kčs.

(2) Tvoří-li hudební produkce organický celek s výstavou jako její hudební doprovod a je-li přímo nebo nepřímo vybíráno od návštěvníků výstavy vstupné, použije se k výpočtu provozovacího honoráře sazby podle § 4 určené vstupným 1,- Kčs a rozsahem do 1 000 osob za každý den výstavy.

(3) Hudební produkce, při nichž není vstupné vybíráno ani přímo ani nepřímo, nebo je-li vstupné nižší než 1,- Kčs, pokládají se za hudební produkce se vstupným 1,- Kčs."

3. § 8 zní:

"§ 8

(1) Provozovací honoráře za hudební produkce, při nichž jsou díla přednášena hudebními automaty, se určí sazbou 5 % z hrubé tržby automatu, tj. z úhrnu hodnoty vhozených mincí.

(2) Provozovací honoráře za pravidelně se opakující hudební produkce, při nichž jsou díla přednášena v hostinských (ubytovacích) provozovnách výlučně pro poslech rozhlasovými nebo televizními přijímači, magnetofony, gramofony, popřípadě jinými reprodukčními zařízeními a není-li od návštěvníků vybíráno přímo nebo nepřímo vstupné, se platí ročním paušálem, určeným v Kčs podle cenové skupiny provozovny takto:

Cenová skupinaRozhlasový, přijímač,
gramofon, magnetofon
Televizor, rozhlasový přijímač spojený s gramofonem
nebo s magnetofonem
(hudební skříň, rozhlasová ústředna)
Další reproduktorReproduktor rozhlasu
po drátě
IV.30,-40,-Pokud jsou zapojeny další reproduktory, zvyšuje se příslušná sazba o 20% za každý reproduktor8,- ve všech cenových skupinách
III.40,-60,-
II.60,-100,-
I.80,-140,-

(3) Pokud hudební produkce jsou za týchž podmínek pořádány v lázních, zotavovnách, rekreačních střediscích, v místnostech závodních klubů a v kulturně osvětových zařízeních (nejde-li o provoz pohostinství), určuje se provozovací honorář podle ustanovení o III. cenové skupině. Rovněž podle ustanovení o III. cenové skupině se vyměřují provozovací honoráře za použití technického zařízení k šíření hudby v prostředcích hromadné dopravy."

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Za užití hudebních děl včetně přednesu doprovodné hudby rozhlasovými přijímači, magnetofony a gramofony při produkcích pořádaných Československými cirkusy a varieté, popřípadě (je-li pořad převážně vyplněn artistickým programem) i jinými pořadateli, dále za užití doprovodné hudby při lidové technické zábavě (LTZ), se platí provozovací honorář částkou odpovídající 1,35 % z docílené hrubé tržby. Podkladem pro výpočet provozovacích honorářů podle této sazby je doklad o docílené hrubé tržbě za období provozu, nejdéle za dobu jednoho kalendářního roku. Tento doklad (potvrzený finančním odborem příslušného národního výboru) je třeba předložit OSA (SOZA) nejdéle do 31. ledna běžného roku za rok uplynulý."

5. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Při hudebních produkcích v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Bratislavě a Košicích se zvyšují provozovací honoráře uvedené v § 4 a 5 a dále v § 8 odst. 2 a 3 o 100 %."

6. § 15 se zrušuje.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Galuška v. r.

Přesunout nahoru