Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 182/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání

Částka 48/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.01.1994 (313/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 31. prosince 1968

o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 32 odst. 4 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (dále jen "zákon"):


§ 1, § 2zrušeno

§ 3

Nárok na dávky

(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, podporu při narození dítěte a přídavky na děti a výše těchto dávek se posuzuje podle ustanovení zákona a předpisů podle něho vydaných, *) pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Dávky podle této vyhlášky nenáleží uchazeči o zaměstnání, který má nárok na obdobné dávky z nemocenského zabezpečení. Je-li však uchazeč o zaměstnání účasten nemocenského pojištění pouze z důvodu výkonu veřejně prospěšné práce1), poskytují se mu přídavky na děti jen podle této vyhlášky.

§ 4

Podklady pro stanovení peněžité pomoci v mateřství, výše a způsob jejího poskytování

(1) Výše peněžité pomoci v mateřství u uchazeček o zaměstnání, které získaly vysokoškolské vzdělání, činí 48 Kčs a u ostatních uchazeček o zaměstnání 40 Kčs.

(2) Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.

§ 5zrušeno

§ 5a

Pro výši a poskytování peněžité pomoci uchazeči o zaměstnání platí předchozí ustanovení obdobně.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 6zrušeno

§ 7

Peněžitá pomoc v mateřství, podpora při narození dítěte a přídavky na děti podle této vyhlášky se poskytují též občanům, kteří byli vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání v období od 1. července 1968 do 31. prosince 1968; dávky náleží nejdříve dnem 1. července 1968. Lhůta šesti týdnů uvedená v § 1 tu neplatí.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


První náměstek ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čarou

*) vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb.

**) např. § 6 odst. 4, § 17 odst. 3, § 26

***) zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb., č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb.
vyhláška č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb. a č. 181/1968 Sb.
vyhláška č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb, ve znění vyhlášky č. 94/1968 Sb.
vyhláška č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umisťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními, ve znění vyhlášky č. 132/1968 Sb.

****) § 72 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a § 94 vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

+) § 72 zákona č. 101/1964 Sb. a § 95 vyhlášky č. 102/1964 Sb.; § 108 zákona č. 103/1964 Sb. a § 78 vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

++) § 32 odst. 3 zákona a § 7 vyhlášky č. 86/1967 Sb.

1) § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.
§ 3 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 83/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky při zabezpečování politiky zaměstnanosti.

Přesunout nahoru