Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 181/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.

Částka 48/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. prosince 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 145 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb., č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 3 se vkládají za slova "školní docházky" slova "a od 1. ledna 1969 též manželka jednotlivě hospodařícího rolníka a manželka spolupracujícího člena rodiny".

V témže paragrafu se zrušuje odstavec 4.

2. § 6 odst. 2 se zrušuje; v důsledku toho se vypouští označení odstavce 1 tohoto paragrafu.

3. § 7 zní:

"Starobní důchod náleží jednotlivě hospodařícímu rolníku, který v době trvání pojištění nebo do dvou roků po jeho zániku dosáhl věku 65 let, je pojištěn aspoň 15 roků a nepožívá invalidní důchod".

4. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Starobní (invalidní) důchod jednotlivě hospodařícího rolníka činí:

při průměrném ročním
vyměřovacím základu
Kčs
do 6 roků
pojištění
měsíčně
Kčs
po 6 rocích
pojištění
měsíčně
Kčs
po 8 rocích
pojištění
měsíčně
Kčs
po 10 rocích
pojištění
měsíčně
Kčs
po 15 rocích
pojištění
měsíčně
Kčs
po 20 rocích
pojištění
měsíčně
Kčs
po 25 a více
rocích
pojištění
měsíčně
Kčs
do 2 100210230230230245260275
od 2 101 do 3 300225245260270280300320
od 3 301 do 4 500234260276294315340365
od 4 501 do 5 700243269298318350380410
od 5 701 do 7 800252284314340380420460
od 7 801 do 10 200261299336370410460510
nad 10 200270308350390440500560"

5. v § 9 se připojují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Je-li starobní (invalidní) důchod jediným nebo hlavním zdrojem výživy důchodce, vyměří se částkou nejméně 445 Kčs měsíčně, a je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce, částkou nejméně 645 Kčs měsíčně; je-li tímto rodinným příslušníkem manželka, která má důchod, vyměří se starobní (invalidní) důchod tak, aby spolu s důchodem náležejícím manželce nečinil méně než 750 Kčs měsíčně.

(4) Důchod se zpravidla považuje za hlavní zdroj výživy důchodce, jestliže jeho jiný příjem nečiní více než 200 Kčs měsíčně, a je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce, více než 400 Kčs měsíčně. K pracovnímu příjmu důchodce nebo jeho rodinného příslušníka se nehledí, jsou-li tyto osoby starší 70 let."

6. § 11 odst. 3 zní:

"(3) Vdovský důchod činí 60 % starobního (invalidního) důchodu; ustanovení § 66 odst. 4 a 5 zákona platí obdobně. Je-li vdovský důchod jediným nebo hlavním zdrojem výživy důchodkyně, činí 445 Kčs měsíčně."

7. § 14 zní:

" § 14

Zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost

Důchody jednotlivě hospodařících rolníků mohou být zvýšeny pro bezmocnost důchodce o 100 až 400 Kčs měsíčně za podmínek stanovených v § 74 zákona; obdobně lze zvýšit pro bezmocnost dítěte od sedmého roku jeho věku sirotčí důchod a výchovné."

8. § 19 zní:

" § 19

Výše invalidního (částečného invalidního) důchodu

(1) Invalidní důchod rodinného příslušníka jednotlivě hospodařícího rolníka činí 210 Kčs měsíčně a může být zvýšen o 50 Kčs měsíčně.

(2) Částečný invalidní důchod rodinného příslušníka jednotlivě hospodařícího rolníka činí 105 Kčs měsíčně a může být zvýšen o 30 Kčs měsíčně.

(3) Rodinným příslušníkům povinným školní docházkou může být poskytnut až do skončení povinné školní docházky invalidní (částečný invalidní) důchod jen ve výši poloviny důchodu podle předchozích odstavců.

(4) Výchovné k důchodům rodinných příslušníků nenáleží."

9. V § 21 odst. 4 se vypouští druhá věta.

10. za § 22 se vkládá nová část čtvrtá, která zní:

"ČÁST ČTVRTÁ

Důchodové pojištění účastníků odboje a pozůstalých po nich

§ 22a

Úvodní ustanovení

Pro důchodové pojištění jednotlivě hospodařícího rolníka (§ 1) a jiné osoby samostatně hospodařící (§ 21), pokud jsou účastníky odboje, a pozůstalých po nich platí ustanovení této vyhlášky, pokud se v této části nestanoví jinak.

§ 22b

Věk potřebný pro nárok na starobní důchod

(1) Věk potřebný pro nárok na starobní důchod účastníka odboje I. a II. skupiny se určí tak, že od věku 65 let se odečte jeden rok za každý započatý rok odbojové činnosti; potřebný věk však činí nejméně 60 let, jde-li o účastníka odboje I. skupiny, a 62 let, jde-li o účastníka odboje II. skupiny.

(2) Věk potřebný pro nárok na starobní důchod účastníka odboje III. skupiny, který byl aspoň šest měsíců vězněn z důvodů fašistické persekuce, činí 64 let.

§ 22c

Zvýšení starobního a invalidního důchodu

Za každý započatý rok odbojové činnosti se zvyšuje důchod účastníka odboje

skupiny    měsíčně o Kčs
I.    120
II. a III.    100
IV.    80"

11. Dosavadní část čtvrtá až šestá se označují jako část pátá až sedmá.

12. Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které znějí:

"§ 24a

Manželce jednotlivě hospodařícího rolníka a spolupracujícího člena rodiny se účast na výdělečné činnosti manžela v období od 1. října 1948 do 31. prosinec 1968 hodnotí jako doba pojištění spolupracujícího člena rodiny podle této vyhlášky na žádost podanou nejpozději do 31. prosince 1971, jestliže

a) splňovala v tomto období podmínky stanovené v § 1 odst. 3,

b) doba, o jejíž zhodnocení požádala, činí z celkové doby její účasti na výdělečné činnosti manžela nejméně pět let, a trvala-li její účast na výdělečné činnosti manžela po dobu kratší než pět let, tuto kratší dobu, a

c) pojistné za dobu, o jejíž zhodnocení jde, bylo řádně doplaceno.

§ 24b

Invalidní (částečné invalidní) důchody manželek (manželů) jednotlivě hospodařících rolníků a manželek (manželů) spolupracujících členů rodiny *) náležející před 1. lednem 1969 se považují od tohoto dne za invalidní důchody spolupracujících členů rodiny, a to ve výši, v jaké náležely ke dni 31. prosince 1968."

13. V § 25 se za bod č. 19 připojuje nový bod č. 20, který zní:

"20. o skupinách účastníků odboje, o invalidním (částečném invalidním) důchodu účastníků odboje, vznikla-li plná (částečná) invalidita v souvislosti s odbojovou činností, o nejvyšší a nejnižší výměře starobního a invalidního důchodu účastníka odboje, o nejnižší výměře vdovského důchodu vdovy po účastníku odboje nebo vdovy, která je účastnicí odboje, o krácení jejich vdovského důchodu při souběhu s příjmem z výdělečné činnosti, o výši sirotčího důchodu dítěte po účastníku odboje, o výši důchodu rodičů účastníka odboje, o vynětí ze zvláštní daně z důchodu, o úpravě důchodů účastníků odboje, na něž vznikl nárok před 1. lednem 1969."

V důsledku této změny se v témže paragrafu dosavadní body č. 20 až 22 označují jako body č. 21 až 23.


Čl. II

Ustanovení § 9 odst. 1 ve znění této vyhlášky platí též pro nároky na starobní a invalidní důchod, které vznikly před 1. lednem 1969. Výše starobního a invalidního důchodu bude upravena na žádost důchodce nejdříve počínajíc splátkou důchodu splatnou v lednu 1969.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


První náměstek ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Jde o důchody přiznané podle § 18 této vyhlášky.

Přesunout nahoru